Písma
Náuka a zmluvy 42
predchádzajúce ďalej

Oddiel 42

Zjavenie dané v dvoch častiach skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 9. a 23. februára 1831. Prvá časť, pozostávajúca z veršov 1 až 72, bola prijatá v prítomnosti dvanástich starších a naplnila Pánov sľub uskutočnený predtým, že „zákon“ bude daný v štáte Ohio (pozri oddiel 38:32). Druhá časť pozostáva z veršov 73 až 93. Prorok označuje toto zjavenie ako zjavenie „obsahujúce zákon Cirkvi“.

1–10, Starší sú povolaní kázať evanjelium, krstiť obrátených a budovať Cirkev; 11–12, Musia byť povolaní a vysvätení a majú učiť zásady evanjelia nachádzajúce sa v písmach; 13–17, Majú učiť a prorokovať mocou Ducha; 18–29, Svätým je prikázané nezabíjať, nekradnúť, neklamať, nebyť žiadostiví, necudzoložiť a nehovoriť zle o iných; 30–39, Sú uvedené zákony riadiace zasvätenie majetku; 40–42, Pýcha a lenivosť sú odsúdené; 43–52, Chorí majú byť uzdravovaní skrze prisluhovania a vierou; 53–60, Písma riadia Cirkev a majú byť hlásané svetu; 61–69, Miesto Nového Jeruzalema a tajomstvá kráľovstva budú zjavené; 70–73, Zasvätený majetok sa má používať pre podporu cirkevných úradníkov; 74–93, Sú uvedené zákony spravujúce smilstvo, cudzoložstvo, zabitie, krádež a vyznanie hriechov.

1 Počujte, ó vy starší cirkvi mojej, ktorí ste sa zhromaždili v mene mojom, dokonca Ježiša Krista, Syna žijúceho Boha, Spasiteľa sveta; nakoľko veríte v meno moje a zachovávate prikázania moje.

2 Znova hovorím vám, počujte a počúvajte, a buďte poslušní azákona, ktorý vám dám.

3 Lebo veru hovorím, pretože ste sa zhromaždili podľa aprikázania, ktorým som vám prikázal, a ste zjednotení bohľadom tejto jednej veci a pýtali ste sa Otca v mojom mene, práve tak obdržíte.

4 Hľa, veru hovorím vám, dávam vám toto prvé prikázanie, aby ste vyšli v mene mojom, každý z vás, okrem služobníkov mojich Josepha Smitha ml. a Sidneyho Rigdona.

5 A dávam im prikázanie, aby vyšli na krátky čas, a bude dané mocou aDucha, kedy sa vrátia.

6 A vy vyjdete v moci Ducha môjho, kážuc evanjelium moje, advaja a dvaja, v mene mojom, pozdvihujúc hlas svoj akoby zvukom trúby, oznamujúc slovo moje ako anjeli Boží.

7 A vy vyjdete, krstiac vodou, hovoriac: Čiňte pokánie, čiňte pokánie, lebo kráľovstvo nebeské je na dosah.

8 A z tohto miesta vyjdete do západných krajov; a nakoľko nájdete tých, ktorí sú ochotní vás prijať, budete budovať cirkev moju v každom kraji –

9 Pokiaľ nepríde doba, kedy vám bude zjavené z výsosti, kedy amesto bNový Jeruzalem bude pripravené, aby ste mohli byť czhromaždení v jedno, aby ste mohli byť dľudom mojím a ja budem vaším Bohom.

10 A znova, hovorím vám, že služobník môj aEdward Partridge bude zastávať úrad, ku ktorému som ho ustanovil. A stane sa, že ak bude činiť priestupky, bude ustanovený biný na jeho miesto. Tak je. Amen.

11 Znova hovorím vám, že nikomu nebude dané, aby vyšiel akázať evanjelium moje alebo budovať cirkev moju, iba ak je bvysvätený niekým, kto má cprávomoc, a cirkvi je známe, že právomoc má a že bol riadne vysvätený vedúcimi cirkvi.

12 A znova, astarší, kňazi a učitelia tejto cirkvi budú bučiť zásady evanjelia môjho, ktoré sú v cBiblii a v dKnihe Mormonovej, v ktorej je plnosť eevanjelia.

13 A budú dodržiavať azmluvy a cirkevné články činiac ich, a tie budú ich učením, keď budú vedení Duchom.

14 A Duch vám bude daný skrze amodlitbu viery; a ak neobdržíte bDucha, nebudete učiť.

15 A toto všetko budete dodržiavať, aby ste činili, ako som prikázal ohľadom učenia vášho, pokiaľ nebude daná plnosť apísiem mojich.

16 A keď budete pozdvihovať hlas svoj skrze aUtešiteľa, budete hovoriť a prorokovať, ako sa mi zdá dobré;

17 Lebo hľa, Utešiteľ pozná všetky veci a vydáva svedectvo o Otcovi a o Synovi.

18 A teraz, hľa, hovorím k cirkvi. aNezabiješ; a ten, kto bzabije, nebude mať odpustenie v tomto svete ani vo svete, ktorý príde.

19 A znova, hovorím, nezabiješ; ale ten, kto zabije, azomrie.

20 aNepokradneš; a ten, kto kradne a nechce činiť pokánie, bude vyvrhnutý.

21 Nebudeš aklamať; a ten, kto klame a nechce činiť pokánie, bude vyvrhnutý.

22 Budeš amilovať manželku svoju celým srdcom svojím a bpriľneš k nej a k nikomu inému.

23 A ten, kto hľadí na ženu ažiadostivo, zaprie vieru a nebude mať Ducha; a ak nečiní pokánie, bude vyvrhnutý.

24 aNescudzoložíš; a ten, kto cudzoloží a nečiní pokánie, bude vyvrhnutý.

25 Ale ten, kto scudzoložil a ačiní pokánie celým srdcom svojím a zanechá to, a nečiní to viac, tomu bodpustíte;

26 Ale ak to urobí aznova, nebude mu odpustené, ale bude vyvrhnutý.

27 Nebudeš ahovoriť zle o blížnom svojom, ani mu nebudeš nijako ubližovať.

28 Ty vieš, že zákony moje ohľadom týchto vecí sú dané v písmach mojich; ten, kto hreší a nečiní pokánie, bude avyvrhnutý.

29 Ak ma amiluješ, budeš mi bslúžiťczachovávať všetky prikázania moje.

30 A hľa, budeš pamätať na achudobnýchbzasvätíš z majetku svojho na ich cpodporu to, čo máš, aby si im udelil, so zmluvou a listinou, ktorá nemôže byť porušená.

31 A nakoľko audelíte z majetku svojho bchudobným, mne to učiníte; a bude to položené pred cbiskupa cirkvi mojej a radcov jeho, dvoch starších alebo vysokých kňazov, takých, ako on určí alebo určil a dustanovil k takémuto účelu.

32 A stane sa, že potom, čo je to položené pred biskupa cirkvi mojej, a potom, čo on obdržal tieto svedectvá ohľadom azasvätenia majetku cirkvi mojej, že nemôže byť cirkvi odňatý, v súlade s mojimi prikázaniami, každý človek bude učinený bzodpovedným mne, csprávcom svojho vlastného majetku alebo toho, čo obdržal skrze zasvätenie, toľko, koľko je dostatočné pre neho samého a pre drodinu.

33 A znova, ak bude majetku v rukách cirkvi alebo ktorýchkoľvek jej jednotlivcov viac, než je nutné pre ich živobytie po tomto prvom zasvätení, čo je azvyšok, ktorý má byť zasvätený biskupovi, ten bude zachovaný, aby pomohol tým, ktorí nemajú, z času na čas, aby každý človek, ktorý je núdzny, mohol byť hojne zaopatrený a obdržať podľa svojich prianí.

34 Takže, zvyšok bude zachovaný v zásobárni mojej, aby pomáhal chudobným a núdznym, ako bude určené vysokou radou cirkvi a biskupom a radou jeho;

35 A za účelom zakúpenia pozemkov pre verejný prospech cirkvi a stavanie domov uctievania, a vybudovanie aNového Jeruzalema, ktorý má byť zjavený neskôr –

36 Aby môj ľud zmluvy mohol byť zhromaždený v jedno v ten deň, kedy aprídem do bchrámu svojho. A toto činím pre spásu ľudu svojho.

37 A stane sa, že ten, kto hreší a nečiní pokánie, bude avyvrhnutý z cirkvi a neobdrží znova to, čo bzasvätil chudobným a núdznym cirkvi mojej alebo inými slovami mne –

38 Lebo nakoľko toto ačiníte najmenším z týchto, mne to činíte.

39 Lebo stane sa, že to, čo som hovoril ústami prorokov svojich, bude splnené; lebo zasvätím z bohatstva tých, ktorí prijímajú evanjelium moje medzi pohanmi, chudobným ľudu svojho, ktorí sú z domu Izraela.

40 A znova, nebudeš apyšný v srdci svojom; nech všetok bodev tvoj je prostý a krása jeho krásou práce tvojich vlastných rúk;

41 A nech všetky veci sú konané v čistote predo mnou.

42 Nebudeš alenivý; lebo ten, kto je lenivý, nebude jesť chlieb ani nosiť odev robotníka.

43 A tí, ktorí sú medzi vami achorí a nemajú vieru, že budú uzdravení, ale veria, budú vyživovaní so všetkou nehou bylinami a ľahkou stravou, a to nie z ruky nepriateľa.

44 A starší cirkvi, dvaja alebo viacerí, budú zavolaní a budú sa za nich modliť, a položia aruky svoje na nich v mene mojom; a ak bzomrú, zomrú pre mňa, a ak budú žiť, budú žiť pre mňa.

45 Budeš ažiť s druhými v bláske, natoľko, že budeš cplakať pre stratu tých, ktorí zomrú, a obzvlášť pre tých, ktorí nemajú dnádej na slávne vzkriesenie.

46 A stane sa, že tí, ktorí zomrú vo mne, neokúsia asmrť, lebo bude pre nich bsladká;

47 A tí, ktorí neumierajú vo mne, beda im, lebo ich smrť je horká.

48 A opäť, stane sa, že ten, kto má avieru vo mňa, že bude buzdravený, a nie je curčený k smrti, bude uzdravený.

49 Ten, kto má vieru, že uvidí, bude vidieť.

50 Ten, kto má vieru, že bude počuť, bude počuť.

51 Chromý, ktorý má vieru, že vyskočí, bude skákať.

52 A tí, ktorí nemajú vieru činiť tieto veci, ale veria vo mňa, majú moc stať sa asynmi mojimi; a nakoľko neporušujú zákony moje, budeš bniesť ich slabosti.

53 Budeš stáť na mieste asprávcovstva svojho.

54 Nebudeš brať odev brata svojho; zaplatíš za to, čo obdržíš od brata svojho.

55 A ak azískaš viac než to, čo by bolo pre živobytie tvoje, dáš to do bzásobárne mojej, aby všetky veci mohli byť konané podľa toho, čo som hovoril.

56 Budeš prosiť, a apísma moje budú dané, ako som ustanovil, a budú buchovávané v bezpečí;

57 A je žiaduce, aby si bol ohľadom nich v tichosti a neučil ich, pokiaľ ich neobdržíte v plnosti.

58 A dávam vám prikázanie, že potom ich budete učiť všetkých ľudí; lebo im budú vyučované avšetky národy, pokolenia, jazyky a ľudia.

59 Budeš brať tieto veci, ktoré si obdržal, ktoré ti boli dané v písmach mojich, ako zákon, aby boli zákonom mojím k správe cirkvi mojej;

60 A ten, kto ačiní podľa týchto vecí, bude spasený, a ten, kto ich nečiní, bude bzatratený, ak bude tak pokračovať.

61 Ak budeš prosiť, obdržíš azjavenie za zjavením, bpoznanie za poznaním, aby si mohol poznať ctajomstvádpokojné veci – to, čo prináša eradosť, to, čo prináša život večný.

62 Budeš prosiť, a v mojom vlastnom príhodnom čase ti bude zjavené, kde bude aNový Jeruzalem vybudovaný.

63 A hľa, stane sa, že služobníci moji budú vyslaní na východ a na západ, na sever a na juh.

64 A práve teraz, nech ten, kto ide na východ učí tých, ktorí budú obrátení, aby ušli na azápad, a to v dôsledku toho, čo prichádza na zem, a btajných spolkov.

65 Hľa, budeš dodržiavať všetky tieto veci, a veľká bude odmena tvoja; lebo vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva, ale svetu nie je dané ich poznať.

66 Budete dodržiavať zákony, ktoré ste obdržali, a budete verní.

67 A neskôr obdržíte cirkevné azmluvy, také, že budú dostatočné, aby vás utvrdili ako tu, tak aj v Novom Jeruzaleme.

68 Takže, ten, komu sa nedostáva amúdrosť, nech si ju prosí odo mňa, a ja mu dám štedro a nebudem ho karhať.

69 Pozdvihnite srdcia svoje a radujte sa, lebo vám bolo dané akráľovstvo, alebo inými slovami, bkľúče cirkvi. Tak je. Amen.

70 aKňazibučitelia budú mať csprávcovstvá svoje, dokonca ako členovia.

71 A starší alebo vysokí kňazi, ktorí sú ustanovení, aby pomáhali biskupovi ako radcovia vo všetkých veciach, majú mať rodiny svoje podporované z majetku, ktorý je azasvätený biskupovi pre dobro chudobných a pre ďalšie účely, ako bolo spomenuté predtým;

72 Lebo majú obdržať spravodlivú náhradu za všetky služby svoje, buď správcovstvo, alebo inak, ako je uznané za najlepšie alebo rozhodnuté radcami a biskupom.

73 A biskup tiež obdrží živobytie svoje alebo spravodlivú náhradu za všetky služby svoje v cirkvi.

74 Hľa, veru hovorím vám, ktorákoľvek osoba medzi vami, zapudiac spoločníka svojho z dôvodu asmilstva, či inými slovami, ak bude svedčiť pred vami vo všetkej pokore srdca, že je tomu tak, nevyvrhnete ju zo svojho stredu;

75 Ale ak zistíte, že niektorá osoba opustila spoločníka svojho kvôli acudzoložstvu a že ona sama je vinníkom, a jej spoločník žije, tá bude bvyvrhnutá z vášho stredu.

76 A znova, hovorím vám, že budete apozorní a dôkladní, so všetkými otázkami, aby ste neprijímali žiadnych takých medzi seba, ak sú ženatí alebo vydaté;

77 A ak nie sú ženatí alebo vydaté, budú činiť pokánie zo všetkých hriechov svojich, inak ich neprijmete.

78 A znova, každá osoba, ktorá patrí k tejto cirkvi Kristovej, sa bude snažiť zachovávať všetky prikázania a zmluvy cirkvi.

79 A stane sa, že keď niektorá osoba medzi vami azabije, bude vydaná a bude s ňou zaobchádzané podľa zákonov krajiny; lebo pamätajte, že nemá žiadne odpustenie; a bude to dokazované podľa zákonov krajiny.

80 A ak niektorý muž alebo žena scudzoložia, on alebo ona budú súdení pred dvoma staršími cirkvi, alebo viacerými, a každé slovo bude utvrdené proti nemu alebo nej dvoma svedkami z cirkvi, a nie z nepriateľov; ale ak sú viac než dvaja svedkovia, je to lepšie.

81 Ale on alebo ona budú odsúdení ústami dvoch svedkov; a starší predložia prípad pred cirkev, a cirkev pozdvihne ruky svoje proti nemu alebo nej, aby s nimi mohlo byť zaobchádzané podľa zákona Božieho.

82 A ak to môže byť, je nutné, aby biskup bol prítomný tiež.

83 A tak budete činiť vo všetkých prípadoch, ktoré prídu pred vás.

84 A ak muž alebo žena budú lúpiť, on alebo ona budú vydaní zákonu krajiny.

85 A ak on alebo ona budú akradnúť, on alebo ona budú vydaní zákonu krajiny.

86 A ak on alebo ona budú aklamať, on alebo ona budú vydaní zákonu krajiny.

87 A ak on alebo ona činia nejaký druh neprávosti, on alebo ona budú vydaní zákonu, dokonca zákonu Božiemu.

88 A ak sa abrat tvoj alebo sestra proti tebe bprehrešia, vezmeš jeho alebo ju medzi neho alebo ju a seba samého; a ak sa ona alebo on cpriznajú, ty budeš zmierený.

89 A ak sa on alebo ona nepriznajú, vydáš jeho alebo ju cirkvi, nie členom, ale starším. A bude to učinené na zhromaždení, a to nie pred svetom.

90 A ak sa brat tvoj alebo sestra tvoja prehrešia proti mnohým, on alebo ona budú apotrestaní pred mnohými.

91 A ak sa niekto prehreší otvorene, on alebo ona budú pokarhaní otvorene, aby sa on alebo ona mohli hanbiť. A ak sa on alebo ona nepriznajú, on alebo ona budú vydaní zákonu Božiemu.

92 Ak sa niekto prehreší v skrytosti, on alebo ona budú pokarhaní v skrytosti, aby on alebo ona mohli mať príležitosť priznať sa v skrytosti jemu alebo jej, proti ktorým sa on alebo ona prehrešili, a Bohu, aby cirkev nemohla o ňom alebo o nej hovoriť hanlivo.

93 A tak budete konať vo všetkých veciach.