Náuka a zmluvy 33
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 33

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Ezrovi Thayreovi a Northropovi Sweetovi vo Fayette v štáte New York v októbri 1830. Pri predstavení tohto zjavenia Životopis Josepha Smitha prehlasuje, že „Pán … je vždy pripravený poučiť takých, ktorí usilovne hľadajú vo viere“.

  1–4, Pracovníci sú povolaní, aby hlásali evanjelium v jedenástej hodine; 5–6, Cirkev je zriadená a vyvolení budú zhromažďovaní; 7–10, Čiňte pokánie, lebo kráľovstvo nebeské je na dosah; 11–15, Cirkev je vybudovaná na skale evanjelia; 16–18, Pripravte sa na príchod Ženícha.

  1 Hľa, hovorím vám, služobníci moji Ezra a Northrop, otvorte uši svoje a počúvajte hlas Pána, svojho Boha, ktorého aslovo je živé a mocné, ostrejšie než dvojsečný meč, k rozštiepeniu vo dvoje kĺbov a špiku, duše i ducha; a je rozpoznávateľom myšlienok a bzámerov srdca.

  2 Lebo veru, veru hovorím vám, že ste povolaní pozdvihnúť hlas svoj akoby azvukom trúby, aby ste hlásali evanjelium moje pokrivenému a zvrátenému pokoleniu.

  3 Lebo hľa, apole sa už zabelelo k žatve; a toto je bjedenásta hodina a cnaposledy, kedy budem povolávať robotníkov na vinicu svoju.

  4 avinica moja sa bskazila, každý kúsok; a niet nikoho, kto činí cdobro, okrem niekoľkých; a oni dchybujú v mnohých prípadoch kvôli ekňazským ľstivostiam, majúc všetci myseľ skazenú.

  5 A veru, veru hovorím vám, že túto acirkev som bzriadil a povolal z pustatiny.

  6 A dokonca tak azhromaždím vyvolených svojich zo bštyroch strán zeme, dokonca toľko, koľko ich bude veriť vo mňa a bude počúvať hlas môj.

  7 Áno, veru, veru hovorím vám, že pole sa už zabelelo k žatve; a preto, oháňajte sa kosákom svojím a žnite s celou svojou mocou, mysľou a silou.

  8 aOtvárajte ústa svoje, a ony budú naplnené a vy sa stanete dokonca ako bNefi za stara, ktorý putoval z Jeruzalema v pustatine.

  9 Áno, otvárajte ústa svoje a nešetrite, a budete obťažkaní asnopmi na chrbtoch svojich, lebo hľa, ja som s vami.

  10 Áno, otvárajte ústa svoje a ony budú naplnené, hovoriac: aČiňte pokánie, čiňte pokánie a pripravujte cestu Pánovi a priamymi čiňte chodníky jeho; lebo kráľovstvo nebeské je na dosah;

  11 Áno, čiňte pokánie a buďte apokrstení, jeden každý z vás, na odpustenie hriechov svojich; áno, buďte pokrstení dokonca vodou, a potom prichádza krst ohňom a Duchom Svätým.

  12 Hľa, veru, veru hovorím vám, toto je aevanjelium moje; a pamätajte, že oni budú mať vieru vo mňa, inak nemôžu byť nijako spasení;

  13 A na tejto askale vybudujem cirkev svoju; áno, na tejto skale ste vybudovaní vy, a ak budete pokračovať, bbrány pekelné vás nepremôžu.

  14 A budete pamätať na cirkevné ačlánky a zmluvy, aby ste ich dodržiavali.

  15 A tých, ktorí majú vieru, budete akonfirmovať v cirkvi mojej kladením brúk, a ja im udelím cdar Ducha Svätého.

  16 A Kniha Mormonova a sväté apísma sú mnou dané pre vaše bpoučenie; a moc Ducha môjho cobživuje všetky veci.

  17 A preto buďte verní, vždy sa modliac, majúc lampy svoje pripravené a horiace, a olej pri sebe, aby ste mohli byť pripravení pri príchode aŽenícha –

  18 Lebo hľa, veru, veru hovorím vám, že aprídem rýchlo. Tak je. Amen.