Písma
Náuka a zmluvy 101


Oddiel 101

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Kirtlande v štáte Ohio 16. a 17. decembra 1833. V tejto dobe Svätí, ktorí sa zhromaždili v Missouri, trpeli veľkým prenasledovaním. Zberba ich vyhnala z ich domova v kraji Jackson; a niektorí Svätí sa pokúsili usadiť v krajoch Van Buren, Lafayette a Ray, ale prenasledovanie ich nasledovalo. Hlavná skupina Svätých bola v onej dobe v kraji Clay v štáte Missouri. Vyhrážania sa smrťou voči jednotlivcom z Cirkvi boli mnohé. Svätí v kraji Jackson prišli o zariadenie domácnosti, oblečenie, hospodárske zvieratá a ďalší osobný majetok; a mnoho z ich úrody bolo zničené.

1–8, Svätí sú trestaní a sužovaní pre svoje priestupky; 9–15, Pánovo rozhorčenie dopadne na národy, ale Jeho ľud bude zhromaždený a utešený; 16–21, Sion a jeho koly budú zriadené; 22–31, Je uvedená povaha života počas milénia; 32–42, V tej dobe budú Svätí požehnaní a odmenení; 43–62, Podobenstvo o šľachticovi a olivovníku naznačuje trápenie a konečné vykúpenie Sionu; 63–75, Svätí majú pokračovať v zhromažďovaní sa; 76–80, Pán ustanovil Ústavu Spojených štátov; 81–101, Svätí majú naliehavo žiadať o nápravu bezprávia podľa podobenstva o žene a nespravodlivom sudcovi.

1 Veru hovorím vám, ohľadom bratov vašich, ktorí boli sužovaní a aprenasledovaní, a bvyvrhovaní z krajiny dedičstva svojho –

2 Ja, Pán, som strpel, aby na nich prišla astrasť, ktorou boli sužovaní v dôsledku svojich bpriestupkov;

3 Ale predsa sa k nim priznám a oni budú amoji oného dňa, kedy prídem, aby som zhromaždil klenoty svoje.

4 Takže, musia nevyhnutne byť atrestaní a skúšaní, dokonca ako bAbrahám, ktorému bolo prikázané, aby obetoval jediného syna svojho.

5 Lebo všetci tí, ktorí nechcú znášať trestanie, ale azapierajú ma, nemôžu byť bposvätení.

6 Hľa, hovorím vám, medzi nimi boli strety a asváry, a bzávidenie, a rozbroje, a cchtivé a žiadostivé priania; takže týmito vecami pošpinili dedičstvá svoje.

7 Boli pomalí v apočúvaní hlasu Pána, svojho Boha; takže Pán, ich Boh, je pomalý v počúvaní ich modlitieb, v odpovedaní na ne v deň ich trápenia.

8 V deň mieru svojho brali ľahkovážne radu moju; ale v deň atrápenia svojho ma z nutnosti bhľadajú.

9 Veru hovorím vám, aj napriek ich hriechom je vnútro moje naplnené asúcitom voči nim. Ja ich úplne bnezavrhnem a v deň chnevu budem pamätať na milosrdenstvo.

10 Prisahal som a nariadenie vyšlo predošlým prikázaním, ktoré som vám dal, že nechám padnúť ameč rozhorčenia svojho v prospech ľudu svojho; a dokonca ako som povedal, tak sa stane.

11 Rozhorčenie moje má byť čoskoro bez obmedzenia vyliate na všetky národy; a toto učiním, keď kalich ich neprávosti bude aplný.

12 A oného dňa všetci, ktorí budú nájdení na astrážnej veži, alebo inými slovami, celý môj Izrael, bude spasený.

13 A tí, ktorí boli rozptýlení, budú azhromaždení.

14 A všetci tí, ktorí ažialili, budú utešení.

15 A všetci tí, ktorí dali aživot svoj pre meno moje, budú korunovaní.

16 Takže, nech je srdce vaše ohľadom Sionu utešené; lebo všetko telo je v arukách mojich; upokojte sa a bvedzte, že ja som Boh.

17 aSion sa nepohne z miesta svojho, napriek tomu, že deti jeho sú rozptýlené.

18 Tí, ktorí zostanú a budú čistí v srdci, sa navrátia a prídu do adedičstva svojho, oni aj ich deti, s bpiesňami večnej radosti, aby cstavali na pustých miestach Sionu –

19 A všetky tieto veci, aby proroci mohli byť naplnení.

20 A hľa, nie je určené žiadne iné amiesto než to, ktoré som určil; ani nebude určené iné miesto než to, ktoré som určil pre dielo zhromažďovania svätých svojich –

21 Dokiaľ nepríde deň, kedy žiadne ďalšie miesto pre nich nebude nájdené; a potom mám ďalšie miesta, ktoré im určím, a budú nazývané akoly, pre závesy alebo silu Sionu.

22 Hľa, mojou vôľou je, aby sa všetci tí, ktorí vzývajú meno moje a uctievajú ma podľa večného evanjelia môjho, azhromaždilibstáli na svätých miestach;

23 A pripravili sa na zjavenie, ktoré príde, keď azávoj prikrytia chrámu môjho, v stánku mojom, ktorý skrýva zem, bude sňatý a všetko telo ma spoločne buvidí.

24 A každá aporušiteľná vec, či už človek alebo zver poľná, alebo vtáctvo nebeské, alebo ryby morské, ktoré prebývajú na celej tvári zeme, budú bzničené;

25 A tiež to, čo je z prvkov, bude aroztavené spaľujúcim žiarom; a všetky veci sa stanú bnovými, aby moje poznanie a csláva mohli prebývať na celej zemi.

26 A oného dňa anepriateľstvo človeka a nepriateľstvo zvierat, áno, nepriateľstvo všetkého tela bustane pred tvárou mojou.

27 A oného dňa o čokoľvek bude nejaký človek prosiť, to mu bude dané.

28 A oného dňa aSatan nebude mať moc pokúšať žiadneho človeka.

29 A nebude azármutku, pretože nebude smrti.

30 Oného dňa amalé dieťa nezomrie, pokiaľ nebude staré; a život jeho bude ako vek stromu;

31 A keď zomrie, nebude spať, totiž v zemi, ale bude v okamihu apremenené a bude buchopené a vyzdvihnuté a odpočinutie jeho bude slávne.

32 Áno, veru hovorím vám, oného adňa, kedy Pán príde, bzjaví všetky veci –

33 Veci, ktoré sa udiali, a askryté veci, o ktorých žiaden človek nevedel, veci o zemi, skrze ktoré bola učinená, a jej účel a cieľ –

34 Veci veľmi cenné, veci, ktoré sú hore, a veci, ktoré sú dole, veci, ktoré sú v zemi a na zemi, a v nebi.

35 A všetci tí, ktorí trpia aprenasledovaním pre meno moje, a vytrvajú vo viere, aj keď sú povolaní položiť život svoj pre bmňa, jednako len budú požívať zo všetkej tejto slávy.

36 A preto, nebojte sa dokonca ani asmrti; lebo na tomto svete radosť vaša nie je plná, ale vo mne je bradosť vaša plná.

37 Takže, nestarajte sa o telo ani o život tela; ale starajte sa o adušu a o život duše.

38 A vždy ahľadajte tvár Pána, aby ste v btrpezlivosti mohli vlastniť dušu svoju, a budete mať život večný.

39 Keď sú ľudia povolaní k avečnému evanjeliu môjmu a učinia zmluvu skrze večnú zmluvu, sú považovaní za bsoľ zeme a chuť človeka;

40 Sú povolaní, aby boli chuťou ľudí; takže, ak stratí oná soľ zeme chuť svoju, hľa, potom nie je dobrá k ničomu, iba k tomu, aby bola vyvrhnutá a pošliapaná nohami ľudí.

41 Hľa, tu je múdrosť ohľadom detí Sionu, dokonca mnohých, ale nie všetkých; boli nájdení ako priestupníci, takže musia nevyhnutne byť apotrestaní –

42 Ten, kto sa apovyšuje, bude ponížený, a ten, kto sa bponižuje, bude povýšený.

43 A teraz, ukážem vám podobenstvo, aby ste mohli poznať vôľu moju ohľadom vykúpenia Sionu.

44 Istý ašľachtic mal určitý diel zeme, veľmi vybraný; a povedal služobníkom svojim: Choďte na moju bvinicu, a to na tento veľmi vybraný kus zeme, a zasaďte dvanásť olivovníkov;

45 A rozmiestnite okolo nich astrážnikov a postavte vežu, aby jeden mohol prezerať okolitú krajinu, aby bol strážcom na veži, aby olivovníky moje neboli polámané, keď príde nepriateľ, aby lúpil a vzal si ovocie vinice mojej.

46 Teraz, služobníci šľachtica išli a činili, ako im ich pán prikázal, a zasadili olivovníky a postavili okolo hradbu a rozmiestnili stráže, a začali stavať vežu.

47 A zatiaľ čo ešte kládli jej základy, začínali si medzi sebou hovoriť: A prečo pán môj potrebuje túto vežu?

48 A radili sa po dlhý čas, hovoriac medzi sebou: Prečo pán môj potrebuje túto vežu, vzhľadom na to, že toto je čas mieru?

49 Nemohli by byť tieto peniaze dané peňažníkom? Lebo týchto vecí nie je potreba.

50 A zatiaľ čo sa jeden s druhým hádal, stali sa veľmi nedbalými a neposlúchali prikázania pána svojho.

51 A v noci prišiel nepriateľ a preboril ahradbu; a služobníci šľachtica vstali a vydesili sa, a ušli; a nepriateľ zničil ich dielo a polámal olivovníky.

52 Teraz, hľa, šľachtic, pán vinice, zvolal služobníkov svojich a povedal im: Prečo! Čo je príčinou tohto veľkého zla?

53 Nemali ste učiniť tak, ako som vám prikázal a – potom, čo ste vysadili vinicu a postavili okolo hradbu, a rozmiestnili na hradbách strážnikov – postaviť tiež vežu a umiestniť strážnika na vežu, a bdieť nad vinicou mojou a nezaspať, aby na vás nepriateľ neprišiel?

54 A hľa, strážnik na veži by videl nepriateľa, dokiaľ bol ešte ďaleko, a potom by ste sa mohli pripraviť a zabrániť nepriateľovi zboriť jej hradbu, a zachrániť vinicu moju pred rukami ničiteľa.

55 A pán vinice povedal jednému zo služobníkov svojich: Choď a zhromaždi zvyšok služobníkov mojich a vezmi avšetku silu domu môjho, čo sú bojovníci moji, mladí muži moji a tiež tí, ktorí sú medzi všetkými služobníkmi mojimi stredného veku, ktorí sú silou domu môjho, okrem tých, ktorých som určil, aby zostali;

56 A choďte okamžite do krajiny vinice mojej a vykúpte vinicu moju; lebo je moja; kúpil som ju za peniaze.

57 Takže, choďte okamžite do krajiny mojej; zborte hradby nepriateľov mojich; strhnite ich vežu a rozptýľte ich strážnikov.

58 A nakoľko sa zhromaždia proti vám, aodplatíte nepriateľom mojim, aby som mohol čoskoro prísť so zvyškom domu svojho a vlastniť krajinu.

59 A služobník povedal pánovi svojmu: Kedy budú tieto veci?

60 A on povedal služobníkovi svojmu: Keď budem chcieť; choď okamžite a učiň všetky veci, ktorékoľvek som ti prikázal;

61 A toto bude pečať moja a požehnanie pre teba – verný a amúdry služobník uprostred domu môjho, bpanovník v kráľovstve mojom.

62 A služobník jeho išiel okamžite a učinil všetky veci, ktorékoľvek mu jeho pán prikázal; a apo mnohých dňoch sa všetky veci splnili.

63 Znova, veru hovorím vám, ukážem vám múdrosť vo mne ohľadom všetkých cirkví, nakoľko sú ochotné byť vedené po pravej a správnej ceste k spáse svojej –

64 Aby dielo zhromažďovania svätých mojich mohlo pokračovať, aby som ich mohol pre meno svoje upevňovať na asvätých miestach; lebo čas bžatvy prišiel, a slovo moje musí nevyhnutne byť cnaplnené.

65 Takže, musím zhromaždiť ľud svoj podľa podobenstva o pšenici a akúkoli, aby pšenica mohla byť zabezpečená v obilniciach, aby vlastnila večný život a bola korunovaná bcelestiálnou slávou, až prídem do kráľovstva Otca svojho, aby som odmenil každého človeka podľa toho, aké bude dielo jeho;

66 Zatiaľ čo kúkoľ bude zviazaný do snopov a putá jeho budú silné, aby mohol byť aspálený neuhasiteľným ohňom.

67 Takže, prikázanie dávam všetkým cirkvám, aby sa naďalej zhromažďovali na miestach, ktoré som určil.

68 A predsa, ako som vám povedal v predchádzajúcom prikázaní, nech sa azhromažďovanie vaše nedeje v chvate, ani útekom; ale nech sú všetky veci pripravené pred vami.

69 A aby boli všetky veci pripravené pred vami, dodržiavajte prikázanie, ktoré som dal ohľadom týchto vecí –

70 Ktoré hovorí, alebo učí, azakúpiť za peniaze všetky pozemky, ktoré môžu byť za peniaze zakúpené v kraji okolo krajiny, ktorú som určil, aby bola krajinou Sion pre počiatok zhromažďovania svätých mojich;

71 Všetku krajinu, ktorá môže byť zakúpená v kraji Jackson a v okolitých krajoch, a zvyšok ponechajte v rukách mojich.

72 Teraz, veru hovorím vám, nech všetky cirkvi zhromažďujú všetky peniaze svoje; nech tieto veci sú konané vo svojom čase, ale nie v achvate; a dbajte na to, aby ste mali všetky veci pripravené pred sebou.

73 A nech sú určení úctyhodní muži, dokonca múdri muži, a pošlite ich, aby zakúpili tieto pozemky.

74 A cirkvi vo východných krajinách, keď budú vybudované, ak budú počúvať túto radu, budú môcť kúpiť pozemky a zhromaždiť sa na nich; a týmto spôsobom môžu utvrdzovať Sion.

75 Dokonca už teraz je dostatočne v zásobe, áno, dokonca v hojnosti, vykúpiť Sion a obnoviť pusté miesta jeho, ktoré už nebudú nikdy zborené, ak cirkvi, ktoré sa nazývajú menom mojím, budú aochotné počúvať hlas môj.

76 A znova hovorím vám, tí, ktorí boli rozptýlení nepriateľmi svojimi, je mojou vôľou, aby aj naďalej naliehavo žiadali o nápravu a vykúpenie skrze ruky tých, ktorí sú ustanovení ako panovníci a majú nad vami právomoc –

77 Podľa zákonov a aústavy ľudu, ktoré som umožnil, aby boli ustanovené, a majú byť obhajované kvôli bprávam a ochrane všetkého tela podľa spravodlivých a svätých zásad;

78 Aby každý človek mohol jednať ohľadom náuky a zásady týkajúcej sa budúcnosti, podľa mravnej aslobody jednania, ktorú som mu dal, aby každý človek mohol byť v deň bsúdu czodpovedný za svoje vlastné hriechy.

79 Takže, nie je správne, aby bol ktorýkoľvek človek podrobený druhému.

80 A s týmto zámerom som ustanovil aústavu tejto krajiny, skrze ruky múdrych mužov, ktorých som vzbudil práve s týmto zámerom, a vykúpil túto krajinu skrze bpreliatie krvi.

81 Teraz, k čomu prirovnám deti Sionu? Prirovnám ich k apodobenstvu o žene a nespravodlivom sudcovi, lebo ľudia sa majú vždy bmodliť a neustávať, v ktorom sa hovorí –

82 V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha ani si nevážil človeka.

83 A v tom meste bola vdova, a tá prišla k nemu, hovoriac: Odplať protivníkovi môjmu.

84 A po určitý čas nechcel, ale potom si povedal sám pre seba: Aj keď sa Boha nebojím, ani človeka si nevážim, predsa len, pretože ma táto vdova obťažuje, odplatím jej protivníkovi, aby ma neustálymi príchodmi svojimi neunavovala.

85 K tomu prirovnávam deti Sionu.

86 Nech naliehavo žiadajú u sudcu;

87 A ak na ne nebude dbať, nech naliehavo žiadajú u guvernéra;

88 A ak na ne guvernér nebude dbať, nech naliehavo žiadajú u prezidenta;

89 A ak na ne prezident nebude dbať, potom Pán povstane a vyjde zo askrytého miesta svojho a v zúrivosti svojej bude sužovať národ;

90 A vo veľkej neľúbosti svojej a v prudkom hneve svojom, vo svojom čase, odreže oných zlovoľných, neverných a nespravodlivých asprávcov a určí im ich diel medzi pokrytcami a bneveriacimi;

91 Dokonca vo vonkajšej temnote, kde je aplač a nárek, a škrípanie zubov.

92 Modlite sa, takže, aby ich uši mohli byť otvorené k volaniu vášmu, aby som k nim mohol byť amilosrdný, aby tieto veci na nich nemuseli prísť.

93 Čo som vám pripravil, musí nevyhnutne byť, aby všetci ľudia mohli byť ponechaní bez avýhovorky;

94 Aby múdri muži a vládcovia mohli počuť a poznať to, o čom nikdy aneuvažovali;

95 Aby som mohol pokračovať v uskutočňovaní diela svojho, aneobyčajného diela svojho, a vo vykonávaní skutku svojho, neobyčajného skutku svojho, aby ľudia mohli brozoznávať medzi spravodlivým a zlovoľným, hovorí váš Boh.

96 A znova, hovorím vám, je proti prikázaniu môjmu a vôli mojej, aby služobník môj Sidney Gilbert predal azásobáreň moju, ktorú som zriadil pre ľud svoj, do rúk nepriateľov mojich.

97 Nech to, čo som zriadil, nie je pošpinené nepriateľmi mojimi so súhlasom tých, ktorí sa anazývajú menom mojím;

98 Lebo toto je veľmi ťažký a ohavný hriech proti mne a proti ľudu môjmu v dôsledku tých vecí, ktoré som ustanovil a ktoré majú čoskoro postihnúť národy.

99 Takže, mojou vôľou je, aby si ľud môj činil nárok a držal sa nároku na to, čo som im určil, aj keď im nebude dovolené na tom prebývať.

100 A predsa, nehovorím, že na tom nebudú prebývať; lebo nakoľko budú prinášať plody a skutky vhodné pre kráľovstvo moje, budú na tom prebývať.

101 Budú stavať a anezdedí to iný, vysadia vinice a budú jesť ich ovocie. Tak je. Amen.