Náuka a zmluvy 12
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 12

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Josephovi Knightovi st. v Harmony v štáte Pensylvánia v máji 1829. Joseph Knight uveril prehláseniam Josepha Smitha ohľadom jeho vlastníctva dosiek Knihy Mormonovej a diela prekladania, ktoré vtedy prebiehalo, a niekoľkokrát poskytol Josephovi Smithovi a jeho pisárovi hmotnú pomoc, ktorá im umožnila pokračovať v prekladaní. Na žiadosť Josepha Knighta sa Prorok pýtal Pána a obdržal zjavenie.

  1–6, Robotníci na vinici získajú spásu; 7–9, Všetci, ktorí si to prajú a sú uschopnení, môžu pomáhať v Pánovom diele.

  1 aVeľké a podivuhodné dielo čoskoro vyjde medzi deti ľudské.

  2 Hľa, ja som Boh; dbaj na slovo moje, ktoré je živé a mocné, ostrejšie než dvojsečný meč, k rozštiepeniu kĺbov a špiku vo dvoje; takže, dbaj na slovo moje.

  3 Hľa, pole sa už zabelelo k žatve; takže každý, kto si praje žať, nech sa oháňa kosákom svojím v sile svojej a žne, pokiaľ trvá deň, aby mohol uchovať ako poklad pre dušu svoju večnú spásu v kráľovstve Božom.

  4 Áno, každý kto sa oháňa kosákom svojím a bude žať, ten je povolaný Bohom.

  5 Takže, ak ma budeš prosiť, obdržíš; ak budeš klopať, bude ti otvorené.

  6 Teraz, pretože si prosil, hľa, hovorím ti, zachovávaj prikázania moje a usiluj o nastolenie a utvrdenie veci Sionu.

  7 Hľa, hovorím k tebe, a tiež k všetkým tým, ktorí majú priania nastoliť a utvrdiť toto dielo;

  8 A nikto nemôže pomáhať v tomto diele, iba ak bude apokorný a plný blásky, majúc cvieru, dnádejepravú lásku, súc umiernený vo všetkých veciach, ktorékoľvek budú zverené do starostlivosti jeho.

  9 Hľa, ja som svetlo a život sveta, ten, ktorý hovorí tieto slová, takže dbaj na ne s mocou svojou, a potom si povolaný. Amen.