Písma
Náuka a zmluvy 85
predchádzajúce ďalej

Oddiel 85

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 27. novembra 1832. Tento oddiel je výňatkom z listu Proroka Williamovi W. Phelpsovi, ktorý žil v Independence v štáte Missouri. Odpovedá na otázky ohľadom tých Svätých, ktorí sa presťahovali do Sionu, ale ktorí nenasledovali prikázanie zasvätiť svoje majetky, a preto neobdržali svoje dedičstvo podľa zavedeného rádu v Cirkvi.

1–5, Dedičstvá v Sione majú byť prijaté skrze zasvätenie; 6–12, Jeden mocný a silný dá Svätým ich dedičstvo v Sione.

1 Povinnosťou Pánovho pisára, ktorého on určil, je viesť dejiny a všeobecný cirkevný azáznam o všetkých veciach, ktoré sa dejú v Sione, a o všetkých tých, ktorí bzasväcujú majetok a dostávajú dedičstvo zákonne od biskupa;

2 A tiež o ich spôsobe života, o ich viere a skutkoch; a tiež o odpadlíkoch, ktorí odpadajú po prijatí dedičstva svojho.

3 Je proti vôli a prikázaniu Božiemu, aby tí, ktorí neprijímajú dedičstvo svoje azasvätením v súlade so zákonom jeho, ktorý on dal, aby mohol uložiť bdesiatok ľudu svojmu, aby ich pripravil na deň codplaty a spálenia, mali meno svoje zaznamenané s ľudom Božím.

4 Ani rodokmeň ich nemá byť vedený alebo umiestnený v žiadnych záznamoch alebo dejinách cirkvi, kde môže byť nájdený.

5 Ich mená nebudú nájdené, ani mená otcov ani mená detí, zapísané v knihe azákona Božieho, hovorí Pán mocností.

6 Áno, tak hovorí atichý, jemný hlas, ktorý šepká a bpreniká skrze všetky veci, a veľakrát spôsobuje, že kosti moje sa trasú, zatiaľ čo sa prejavuje, hovoriac:

7 A stane sa, že ja, Pán Boh, pošlem jedného mocného a silného, držiaceho žezlo moci v ruke svojej, zaodetého svetlom ako odevom, ktorého ústa budú hovoriť slová, večné slová; zatiaľ čo vnútro jeho bude prameňom pravdy, aby dal do poriadku dom Boží a aby usporiadal podľa pozemkov dedičstvo svätých, ktorých mená sú nájdené, a mená ich otcov a ich detí, zapísané v knihe zákona Božieho;

8 Zatiaľ čo oný muž, ktorý bol povolaný a ustanovený Bohom a ktorý naťahuje ruku svoju, aby pridržal atruhlu Božiu, padne šípom smrti, tak ako strom, ktorý je zasiahnutý jasným šípom blesku.

9 A všetci tí, ktorí nie sú nájdení zapísaní v aknihe pamätí, nenájdu žiadne dedičstvo oného dňa, ale budú rozsekaní a ich diel im bude určený medzi neveriacimi, kde je bnárek a škrípanie zubov.

10 Tieto veci nehovorím zo seba; takže, ako Pán hovorí, on tiež splní.

11 A tí, ktorí sú z vysokého kňazstva, ktorých mená nie sú nájdené zapísané v aknihe zákona, alebo ktorí sú nájdení, že bodpadli alebo že boli codrezaní od cirkvi, rovnako ako tí z menšieho kňazstva alebo členovia, oného dňa nenájdu dedičstvo medzi svätými Najvyššieho;

12 Takže, stane sa im ako deťom kňaza, ako je zaznamenané v druhej kapitole a v šesťdesiatom prvom a druhom verši Ezdráša.