Písma
Úvod
predchádzajúce ďalej

Úvod

Náuka a zmluvy je zbierka božských zjavení a inšpirovaných prehlásení daných pre založenie a správu kráľovstva Božieho na zemi v posledných dňoch. Napriek tomu, že väčšina oddielov je určená členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, posolstvá, varovania a nabádania sú na prospech celého ľudstva a obsahujú výzvu všetkým ľuďom, nech sú kdekoľvek, aby počúvali hlas Pána Ježiša Krista, ktorý k nim hovorí pre ich časné blaho a ich večnú spásu.

Väčšina zjavení v tejto zbierke bolo prijatých skrze Josepha Smitha ml., prvého proroka a prezidenta Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Ďalšie boli vydané skrze niektorých z jeho nasledovníkov v predsedníctve (pozri záhlavia NaZ 135, 136138Oficiálne prehlásenie 12).

Kniha Náuka a zmluvy je jedným zo základných diel Cirkvi spoločne s Bibliou, Knihou Mormonovou a Drahocennou perlou. Avšak Náuka a zmluvy je jedinečná, pretože nie je prekladom dávneho dokumentu, ale je novodobého pôvodu a bola daná Bohom skrze Jeho vyvolených prorokov pre znovuzriadenie Jeho svätého diela a založenie kráľovstva Božieho na zemi v týchto dňoch. V týchto zjaveniach počúvame jemný, ale pevný hlas Pána Ježiša Krista hovoriaceho znova v dispenzácii plnosti časov; a dielo, ktoré je v nej započaté, je prípravou pre Jeho druhý príchod, pre naplnenie slov a v zhode so slovami všetkých svätých prorokov od počiatku sveta.

Joseph Smith ml. sa narodil 23. decembra 1805 v Sharone v kraji Windsor, v štáte Vermont. V útlom veku sa presťahoval s rodinou do dnešného Manchesteru na západe štátu New York. Práve v dobe, kedy tam žil, na jar roku 1820, keď mal štrnásť rokov, zažil svoje prvé videnie, v ktorom ho osobne navštívil Boh, Večný Otec, a Jeho Syn Ježiš Kristus. V tomto videní mu bolo povedané, že pravá Cirkev Ježiša Krista, ktorá bola zriadená v novozákonných dobách a ktorá poskytovala plnosť evanjelia, už na zemi nie je. Nasledovali ďalšie božské prejavy, v ktorých bol poučovaný mnohými anjelmi; bolo mu ukázané, že Boh má pre neho zvláštnu prácu, ktorú má na zemi učiniť, a že skrze neho bude na zemi znovuzriadená Cirkev Ježiša Krista.

Po čase bolo Josephovi Smithovi umožnené skrze božskú pomoc preložiť a vydať Knihu Mormonovu. Medzitým boli on a Oliver Cowdery v máji roku 1829 vysvätení Jánom Krstiteľom do Áronovho kňazstva (pozri NaZ 13) a čoskoro potom boli tiež vysvätení do Melchisedekovho kňazstva dávnymi apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom (pozri NaZ 27:12). Nasledovali ďalšie vysvätenia, v ktorých boli udelené kľúče kňazstva Mojžišom, Eliášom, Eliasom a mnohými dávnymi prorokmi (pozri NaZ 110; 128:18, 21). Tieto vysvätenia boli v skutočnosti znovuzriadením božskej právomoci človeku na zemi. 6. apríla 1830, pod nebeským vedením, prorok Joseph Smith zorganizoval Cirkev, a tak pravá Cirkev Ježiša Krista pôsobí znova ako inštitúcia medzi ľuďmi, s právomocou učiť evanjelium a poskytovať obrady spásy. (Pozri NaZ 20 a Drahocenná perla, Joseph Smith – Životopis 1.)

Tieto posvätné zjavenia boli prijaté ako odpoveď na modlitbu, v čase potreby, a vychádzali zo skutočných životných situácií zahŕňajúc skutočných ľudí. Prorok a jeho spoločníci sa usilovali o božské vedenie a tieto zjavenia potvrdzujú, že ho dostávali. V zjaveniach vidíme znovuzriaďovanie a odhaľovanie evanjelia Ježiša Krista a uvádzanie dispenzácie plnosti časov. V týchto zjaveniach je tiež ukázaný pohyb Cirkvi na západ zo štátov New York a Pensylvánia do štátov Ohio, Missouri, Illinois a nakoniec do Veľkej panvy západnej Ameriky, a veľké úsilie Svätých snažiacich sa vybudovať Sion na zemi v novodobých dejinách.

Niekoľko prvých oddielov sa spája so záležitosťami týkajúcich sa prekladu a vydania Knihy Mormonovej (pozri oddiely 3, 5, 10, 1719). Niektoré ďalšie oddiely odrážajú prácu proroka Josepha Smitha na príprave inšpirovaného prekladu Biblie, počas ktorej bolo prijatých mnoho veľkých náukových oddielov (pozri napríklad oddiely 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91132, z ktorých každý má nejaký priamy vzťah k prekladu Biblie).

V zjaveniach sú uvedené náuky evanjelia s vysvetlením takých základných záležitostí, ako sú podstata Božstva, pôvod človeka, reálnosť Satana, účel smrteľnosti, nutnosť poslušnosti, potreba pokánia, pôsobenie Ducha Svätého, obrady a úkony, ktoré patria k spáse, osud zeme, budúce podmienky človeka po vzkriesení a súde, večnosť manželského vzťahu a večná podstata rodiny. Rovnako je uvedené postupné odhaľovanie administratívnej štruktúry Cirkvi s povolávaním biskupov, Prvého predsedníctva, Rady Dvanástich a Sedemdesiatnikov a zriadenie ďalších predsedajúcich úradov a kvór. Nakoniec, svedectvo, ktoré je dané o Ježišovi Kristovi – o Jeho božskosti, o Jeho majestátnosti, o Jeho dokonalosti, o Jeho láske a o Jeho vykupujúcej moci – robí z tejto knihy knihu veľkej hodnoty pre ľudskú rodinu a knihu „cennejšiu pre Cirkev než bohatstvo celej Zeme“ (pozri záhlavie NaZ 70).

Zjavenia boli pôvodne zaznamenané pisármi Josepha Smitha a členovia Cirkvi nadšene medzi sebou zdieľali ručne písané kópie. Pre vytvorenie trvácnejšieho záznamu, pisári čoskoro skopírovali tieto zjavenia do kníh rukopisných záznamov, ktoré cirkevní vedúci použili pri príprave zjavení pre tlač. Joseph a prví Svätí sa pozerali na zjavenia rovnako ako na Cirkev: živú, dynamickú a ako niečo, čo sa môže zušľachtiť dodatočným zjavením. Tiež rozpoznali, že v procese kopírovania zjavení a ich prípravy na vydanie sa zaiste vyskytli neúmyselné chyby. Preto cirkevná konferencia v roku 1831 požiadala Josepha Smitha, aby „opravil oné chyby alebo omyly, ktoré by objavil skrze Ducha Svätého“.

Keď boli zjavenia skontrolované a opravené, členovia Cirkvi v Missouri začali tlač knihy pod názvom A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ [Kniha prikázaní pre správu Cirkvi Kristovej], ktorá obsahovala Prorokove skoršie zjavenia. Avšak, tento prvý pokus o vydanie zjavení skončil, keď 20. júla 1833 dav zničil tlačiareň Svätých v okrese Jackson.

Joseph Smith a ostatní cirkevní vedúci, keď sa dopočuli o zničení tlačiarne v Missouri, začali prípravy na vydanie zjavení v Kirtlande v Ohiu. Aby opäť opravil chyby, objasnil formulácie a rozpoznal vývoj v cirkevnej náuke a organizácii, dohliadal Joseph Smith na úpravu textu niektorých zjavení, aby ich v roku 1835 pripravil na vydanie ako Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints [Náuka a zmluvy Cirkvi Svätých neskorších dní]. Joseph Smith autorizoval ďalšie vydanie Náuky a zmlúv, ktoré bolo vydané v roku 1844, iba niekoľko mesiacov po Prorokovej mučeníckej smrti.

Prví Svätí neskorších dní si cenili zjavenia a vnímali ich ako posolstvá od Boha. Pri jednej príležitosti koncom roka 1831 vydali niekoľkí starší Cirkvi závažné svedectvo, že Pán dosvedčil ich duši, že tieto zjavenia sú pravdivé. Toto svedectvo bolo publikované vo vydaní Náuky a zmlúv z roku 1835 ako písomné svedectvo Dvanástich apoštolov:

Svedectvo
Dvanástich apoštolov o pravdivosti
Knihy Náuka a zmluvy

Svedectvo svedkov o Knihe Pánových prikázaní, ktoré to prikázania dal Svojej Cirkvi skrze Josepha Smitha ml., ktorý bol ustanovený hlasom Cirkvi za týmto účelom:

Takže, my sme ochotní vydať svedectvo ľudstvu celého sveta, každému stvoreniu na tvári zeme, že Pán dal svedectvo našim dušiam, skrze Ducha Svätého vyliateho na nás, že tieto prikázania boli dané inšpiráciou Božou a sú prospešné všetkým ľuďom, a sú skutočne pravdivé.

Vydávame toto svedectvo svetu, s Pánom ako naším pomocníkom; a práve skrze milosť Boha Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista, je nám umožnené mať túto výsadu vydať toto svedectvo svetu, z ktorého sa nesmierne radujeme, modliac sa k Pánovi neustále, aby deti ľudské mohli mať z toho prospech.

Mená Dvanástich boli:

 • Thomas B. Marsh

 • David W. Patten

 • Brigham Young

 • Heber C. Kimball

 • Orson Hyde

 • William E. McLellin

 • Parley P. Pratt

 • Luke S. Johnson

 • William Smith

 • Orson Pratt

 • John F. Boynton

 • Lyman E. Johnson

V nasledujúcich vydaniach Náuky a zmlúv boli pripojené dodatočné zjavenia alebo iné záležitosti hodné záznamu, tak ako boli prijaté a ako to bolo potvrdené kompetentnými zhromaždeniami alebo konferenciami Cirkvi. Vo vydaní z roku 1876, ktoré pod vedením Brighama Younga pripravil Starší Orson Pratt, boli zjavenia usporiadané chronologicky a doplnené o nové záhlavia s historickými úvodmi.

Do vydania od roku 1835 bola tiež začlenená séria siedmich teologických lekcií; tie boli nazvané Lectures on Faith (Prednášky o viere). Boli pripravené pre využitie v Škole prorokov v Kirtlande v štáte Ohio, od roku 1834 do roku 1835. Aj keď tieto prednášky sú prospešné pre náuku a učenie, boli z Náuky a zmlúv od vydania v roku 1921 vypustené, pretože neboli dané či predložené ako zjavenia celej Cirkvi.

V anglickom vydaní Náuky a zmlúv z roku 1981 boli po prvýkrát zahrnuté tri dokumenty. Sú to oddiely 137138, kladúce základy spásy pre mŕtvych; a Oficiálne prehlásenie 2, oznamujúce, že všetci hodní mužskí členovia Cirkvi môžu byť vysvätení do kňazstva bez ohľadu na rasu a farbu pleti.

Každé nové vydanie Náuky a zmlúv opravilo predchádzajúce chyby a pridalo nové informácie, obzvlášť do historických častí záhlaví oddielov. Súčasné vydanie ďalej pokračuje v úpravách dátumov a miestopisných názvov a obsahuje ďalšie opravy. Tieto zmeny boli učinené, aby zjednotili materiál s najpresnejšími historickými informáciami. Ďalšie špeciálne prvky tohto najnovšieho vydania obsahujú revidované mapy znázorňujúce hlavné zemepisné miesta, kde boli prijaté zjavenia, plus vylepšené fotografie z cirkevných historických pamiatok, krížové odkazy, záhlavia oddielov a stručné prehľady obsahov, to všetko učinené so zámerom pomôcť čitateľom porozumieť posolstvu Pána, tak ako je dané v Náuke a zmluvách. Záhlavia k oddielom boli prevzaté z Rukopisu cirkevnej histórie a z vydaného diela History of the Church [Dejiny Cirkvi] (spoločne odkazujúce v záhlaviach na životopis Josepha Smitha) a Joseph Smith Papers [Písomnosti Josepha Smitha].