Písma
Náuka a zmluvy 103
predchádzajúce ďalej

Oddiel 103

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 24. februára 1834. Toto zjavenie bolo prijaté po príchode Parleyho P. Pratta a Lymana Wighta, ktorí prišli zo štátu Missouri do Kirtlandu v štáte Ohio, aby sa poradili s Prorokom o pomoci Svätým v kraji Jackson a o ich znovuzriadení na ich pozemky.

1–4, Prečo Pán dovolil, aby Svätí v kraji Jackson boli prenasledovaní; 5–10, Svätí zvíťazia, ak budú zachovávať prikázania; 11–20, Vykúpenie Sionu príde mocou a Pán pôjde pred Svojím ľudom; 21–28, Svätí sa majú zhromaždiť v Sione a tí, ktorí kladú svoj život, znova ho nájdu; 29–40, Rôzni bratia sú povolaní, aby zorganizovali Sionskú výpravu a išli do Sionu; je im prisľúbené víťazstvo, ak budú verní.

1 Veru hovorím vám, priatelia moji, hľa, dám vám zjavenie a prikázanie, aby ste mohli vedieť, ako ajednať pri plnení povinností svojich ohľadom spásy a bvykúpenia bratov svojich, ktorí boli rozptýlení v krajine Sion;

2 Súc ahnaní a sužovaní rukami nepriateľov mojich, na ktorých bez obmedzenia vylejem hnev svoj vo svojom vlastnom čase.

3 Lebo som im až doteraz trpel, aby mohli anapĺňať mieru neprávostí svojich, aby kalich ich mohol byť plný;

4 A aby tí, ktorí sa nazývajú menom mojím, mohli byť po krátky čas atrestaní ťažkým a bolestným trestaním, pretože úplne bneposlúchali predpisy a prikázania, ktoré som im dal.

5 Ale veru hovorím vám, že som nariadil nariadenie, ktoré ľud môj dosiahne, nakoľko bude priamo od tejto hodiny poslúchať aradu, ktorú im ja, Pán, ich Boh, budem dávať.

6 Hľa, oni začnú, lebo ja som to nariadil, víťaziť nad nepriateľmi mojimi priamo od tejto hodiny.

7 A skrze adôkladné dodržiavanie všetkých slov, ktoré k nim ja, Pán, ich Boh, budem hovoriť, nikdy neustanú víťaziť, dokiaľ bkráľovstvá sveta nebudú podrobené pod nohy moje a zem nebude cdaná dsvätým, aby ju evlastnili na veky vekov.

8 Ale nakoľko nebudú azachovávať prikázania moje a dôkladne dodržiavať všetky slová moje, budú kráľovstvá sveta nad nimi víťaziť.

9 Lebo boli ustanovení, aby boli asvetlom svetu a aby boli spasiteľmi ľudí;

10 A nakoľko nebudú spasiteľmi ľudí, budú ako asoľ, ktorá stratila chuť svoju, a tak nie je dobrá k ničomu, než aby bola vyvrhnutá a pošliapaná nohami ľudí.

11 Ale veru hovorím vám, nariadil som, že bratia vaši, ktorí boli rozptýlení, sa navrátia na apozemky dedičstva svojho a budú stavať na pustých miestach Sionu.

12 Lebo po amnohom súžení, ako som vám hovoril v predchádzajúcom prikázaní, prichádza požehnanie.

13 Hľa, toto je požehnanie, ktoré som prisľúbil po súženiach vašich a súženiach bratov vašich – vykúpenie vaše a vykúpenie bratov vašich, dokonca ich znovuzriadenie do krajiny Sion, aby boli utvrdení, aby už nikdy neboli zrazení dole.

14 Predsa len, ak pošpinia dedičstvo svoje, budú zrazení dole; lebo ich neušetrím, ak pošpinia dedičstvo svoje.

15 Hľa, hovorím vám, vykúpenie Sionu musí nevyhnutne prísť mocou;

16 Takže, vzbudím pre ľud svoj muža, ktorý ich povedie, podobne ako aMojžiš viedol deti Izraela.

17 Lebo vy ste deti Izraela a zo asemena Abrahámovho a vy musíte nevyhnutne byť vyvedení z poroby mocou a ramenom vztiahnutým.

18 A ako otcovia vaši boli spočiatku vedení, dokonca tak bude vykúpenie Sionu.

19 Takže, nech srdce vaše neochabuje, lebo vám nehovorím to, čo som povedal otcom vašim: Môj aanjel pôjde pred tebou, ale nie bprítomnosť moja.

20 Ale ja vám hovorím: aAnjeli moji pôjdu hore pred vami, a tiež prítomnosť moja, a napokon budete bvlastniť dobrú zem.

21 Veru, veru hovorím vám, že služobník môj Joseph Smith ml. je tým amužom, ku ktorému som prirovnal služobníka, ku ktorému hovoril Pán bvinice v podobenstve, ktoré som vám dal.

22 Takže nech služobník môj Joseph Smith ml. povie k asile domu môjho, mladým mužom mojim a tým stredného veku – Zhromaždite sa do krajiny Sion, v krajine, ktorú som kúpil za peniaze, ktorá bola zasvätená pre mňa.

23 A nech všetky cirkvi vyšlú múdrych mužov s peniazmi svojimi a akúpia pozemky, tak ako som im prikázal.

24 A nakoľko nepriatelia moji prídu proti vám, aby vás vyhnali z dobrej azeme mojej, ktorú som zasvätil, aby bola krajinou Sion, dokonca z vašich vlastných pozemkov po týchto svedectvách, ktoré ste priniesli predo mňa proti nim, prekľajte ich;

25 A kohokoľvek prekľajete, toho prekľajem aj ja a vy odplatíte nepriateľom mojim.

26 A prítomnosť moja bude s vami, dokonca aj pri aodplatení mojom nepriateľom mojim do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia.

27 Nech sa žiadny človek nebojí položiť život svoj pre mňa; lebo kto akladie život svoj pre mňa, znova ho nájde.

28 A kto nie je ochotný položiť život svoj pre mňa, nie je učeníkom mojím.

29 Mojou vôľou je, aby služobník môj aSidney Rigdon pozdvihol hlas svoj v spoločenstvách vo východných krajinách na prípravu cirkví na to, aby zachovávali prikázania, ktoré som im dal ohľadom znovuzriadenia a vykúpenia Sionu.

30 Mojou vôľou je, aby sa služobník môj aParley P. Pratt a služobník môj Lyman Wight nevracali do krajiny bratov svojich, dokiaľ nezískajú skupiny, aby išli hore do krajiny Sion, po desiatkach alebo po dvadsiatkach, alebo po päťdesiatkach, alebo po stovke, dokiaľ nezískajú počet päťsto zo bsily domu môjho.

31 Hľa, toto je mojou vôľou; proste a obdržíte; ale ľudia anečinia vždy moju vôľu.

32 Takže, ak nemôžete získať päťsto, snažte sa usilovne, aby ste snáď mohli získať tristo.

33 A ak nemôžete získať tristo, snažte sa usilovne, aby ste snáď mohli získať jednosto.

34 Ale veru hovorím vám, dávam vám prikázanie, že nepôjdete hore do krajiny Sion, dokiaľ nezískate sto zo sily domu môjho, aby išli hore s vami do krajiny Sion.

35 Takže, ako som vám povedal, proste a obdržíte; modlite sa horlivo, aby snáď služobník môj Joseph Smith ml. mohol ísť s vami a predsedať v strede ľudu môjho, a organizovať kráľovstvo moje na azasvätenej zemi, a utvrdiť deti Sionu v zákonoch a prikázaniach, ktoré vám boli a ktoré vám budú dané.

36 Všetko víťazstvo a sláva sa pre vás uskutočňuje skrze vašu ausilovnosť, vernosť a bmodlitby viery.

37 Nech služobník môj Parley P. Pratt putuje so služobníkom mojím Josephom Smithom ml.

38 Nech služobník môj Lyman Wight putuje so služobníkom mojím Sidneym Rigdonom.

39 Nech služobník môj Hyrum Smith putuje so služobníkom mojím Frederickom G. Williamsom.

40 Nech služobník môj Orson Hyde putuje so služobníkom mojím Orsonom Prattom, kamkoľvek im služobník môj Joseph Smith ml. poradí, aby dosiahli splnenie týchto prikázaní, ktoré som vám dal, a zvyšok ponechajte v rukách mojich. Tak je. Amen.