Písma
Náuka a zmluvy 118
predchádzajúce ďalej

Oddiel 118

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte Missouri 8. júla 1838 ako odpoveď na úpenlivú prosbu: „Ukáž nám svoju vôľu, ó Pane, ohľadom Dvanástich.“

1–3, Pán sa postará o rodiny Dvanástich; 4–6, Uvoľnené miesta medzi Dvanástimi sú zaplnené.

1 Veru tak hovorí Pán: Nech sa hneď koná konferencia; nech sú Dvanásti zorganizovaní; a nech sú ustanovení muži, aby adoplnili miesto tých, ktorí odpadli.

2 Nech služobník môj aThomas zostane na nejaký čas v krajine Sion, aby vydal slovo moje.

3 Nech zvyšok pokračuje od tej hodiny v kázaní, a ak to budú činiť vo všetkej pokore srdca, v miernosti a apokore, a bzhovievavosti, ja, Pán, im dávam sľub, že sa postarám o ich rodiny; a účinné dvere im budú odteraz otvorené.

4 A na budúcu jar nech odídu, aby preplávali veľké vody a tam rozširovali evanjelium moje, plnosť jeho, a vydávali svedectvo o mene mojom.

5 Nech sa rozlúčia so svätými mojimi v meste Far West dvadsiateho šiesteho dňa apríla na stavebnom mieste domu môjho, hovorí Pán.

6 Nech služobník môj John Taylor, a tiež služobník môj John E. Page, a tiež služobník môj Wilford Woodruff, a tiež služobník môj Willard Richards sú ustanovení, aby zaplnili miesta tých, ktorí odpadli, a nech sú oficiálne informovaní o ustanovení svojom.