Náuka a zmluvy 116
    Footnotes
    Theme

    Oddiel 116

    Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, blízko Wightovho prievozu, na mieste nazvanom Spring Hill v kraji Daviess v štáte Missouri 19. mája 1838.

    1 Spring Hill je nazvaný Pánom aAdam-ondi-Ahman, pretože, povedal, to je miesto, kam bAdam príde, aby navštívil ľud svoj, alebo kde cVekom starý bude sedieť, ako hovoril Daniel, prorok.