Písma
Náuka a zmluvy 71
predchádzajúce ďalej

Oddiel 71

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hirame v štáte Ohio 1. decembra 1831. Prorok pokračoval v prekladaní Biblie so Sidneym Rigdonom ako svojím pisárom, pokiaľ nebolo prijaté toto zjavenie, v tej dobe to bolo dočasne odložené, aby im to umožnilo splniť pokyn v ňom daný. Bratia mali ísť kázať, aby zmiernili nepriateľské pocity, ktoré povstali proti Cirkvi v dôsledku vydania niekoľkých listov napísaných Ezrom Boothom, ktorý odpadol.

1–4, Joseph Smith a Sidney Rigdon sú vyslaní hlásať evanjelium; 5–11, Nepriatelia Svätých budú zahanbení.

1 Hľa, tak hovorí Pán vám, služobníkom svojim, Josephovi Smithovi ml. a aSidneymu Rigdonovi, že veru prišiel čas, kedy je pre mňa nutné a žiaduce, aby ste otvorili ústa svoje k bhlásaniu evanjelia môjho, vecí kráľovstva, vysvetľujúc ctajomstvá jeho z písiem, podľa toho dielu Ducha a moci, ktorý vám bude daný, dokonca ako ja chcem.

2 Veru hovorím vám, hlásajte svetu v okolitých krajoch, a tiež v cirkvi, po určitý čas, dokonca pokiaľ vám to nebude oznámené.

3 Veru toto je poslanie, ktoré vám dávam na určitý čas.

4 A preto, pracujte na vinici mojej. Volajte k obyvateľom zeme a vydávajte svedectvo, a pripravujte cestu pre prikázania a zjavenia, ktoré prídu.

5 Teraz, hľa, toto je múdrosť; kto číta, nech arozumie, a tiež bprijíma;

6 Lebo tomu, kto prijíma, bude daná ahojnejšie, dokonca moc.

7 A preto, azahanbite nepriateľov svojich; volajte k nim, aby sa s vami bstretli verejne i v súkromí, a nakoľko budete verní, ich hanba sa prejaví.

8 A preto nech predložia svoje silné dôvody proti Pánovi.

9 Veru, tak hovorí Pán vám – nijaká azbraň zhotovená proti vám nebude úspešná;

10 A ak nejaký človek pozdvihne hlas svoj proti vám, bude porazený v mojom vlastnom príhodnom čase.

11 A preto, zachovávajte prikázania moje; sú pravdivé a verné. Tak je. Amen.