Písma
Náuka a zmluvy 13


Oddiel 13

Výňatok zo Životopisu Josepha Smitha opisujúci vysvätenie Proroka a Olivera Cowderyho do Áronovho kňazstva neďaleko Harmony v štáte Pensylvánia 15. mája 1829. Vysvätenie bolo učinené rukami anjela, ktorý sa ohlásil ako Ján, ten istý, ktorý je v Novom zákone nazývaný Ján Krstiteľ. Anjel vysvetlil, že koná pod vedením Petra, Jakuba a Jána, dávnych apoštolov, ktorí držia kľúče vyššieho kňazstva, ktoré sa nazýva kňazstvo Melchisedekovo. Josephovi a Oliverovi bol daný sľub, že im bude v príhodnom čase udelené toto vyššie kňazstvo. (Pozri oddiel 27:7–8, 12.)

Sú prinesené kľúče a moci Áronovho kňazstva.

1 Vám, spoluslužobníci moji, v mene Mesiáša, audeľujem bkňazstvo Áronovo, ktoré drží kľúče služby canjelov a evanjelia dpokánia, a ekrstu ponorením na odpustenie hriechov; a to už nebude nikdy vzaté zo zeme, až kým fsynovia Léviho nebudú znova obetovať obeť Pánovi v gspravodlivosti.