Písma
Náuka a zmluvy 133
predchádzajúce ďalej

Oddiel 133

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 3. novembra 1831. Životopis Josepha Smitha v úvode tohto zjavenia uvádza: „V tejto dobe bolo veľa vecí, ktoré si starší priali vedieť ohľadom kázania evanjelia obyvateľom zeme a ohľadom zhromažďovania; a aby sme kráčali v pravom svetle a boli poučovaní zhora, 3. novembra 1831 som sa pýtal Pána a obdržal som nasledovné dôležité zjavenie.“ Tento oddiel boj najskôr pridaný ku knihe Náuka a zmluvy ako dodatok, a potom mu bolo určené číslo oddielu.

1–6, Svätým je prikázané, aby sa pripravili na druhý príchod; 7–16, Všetkým ľuďom je prikázané, aby ušli z Babylonu, prišli do Sionu a pripravili sa na veľký deň Pánov; 17–35, On sa postaví na horu Sion, kontinenty sa stanú jednou zemou a stratené kmene Izraela sa navrátia; 36–40, Evanjelium bolo znovuzriadené skrze Josepha Smitha, aby bolo kázané po celom svete; 41–51, Pán zostúpi s odplatou na zlovoľných; 52–56, Bude to rok Jeho vykúpených; 57–74, Evanjelium bude vyslané, aby spasilo Svätých a pre zničenie zlovoľných.

1 Počúvajte, ó vy ľudia cirkvi mojej, hovorí Pán, váš Boh, a počujte slovo Pána ohľadom seba –

2 Pán, ktorý apríde náhle do chrámu svojho; Pán, ktorý zostúpi na svet s prekliatím k bsúdu; áno, na všetky národy, ktoré zabúdajú na Boha, a na všetkých bezbožných medzi vami.

3 Lebo on aobnaží sväté rameno svoje v očiach všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia bspásu Boha svojho.

4 A preto, pripravte sa, pripravte sa, ó ľud môj; posväťte sa; zhromaždite sa, ó vy ľudia cirkvi mojej, v krajine Sion, vy všetci, ktorým nebolo prikázané zostať.

5 Vyjdite z aBabylonu. Buďte bčistí, vy, ktorí nosíte nádoby Pána.

6 Zvolajte posvätné zhromaždenia svoje a často spolu ahovorte. A nech každý človek vzýva meno Pánovo.

7 Áno, veru hovorím vám znova, prišiel čas, kedy hlas Pána je pre vás: Vyjdite z Babylonu; azhromaždite sa z prostriedku národov, od bštyroch vetrov, od jedného konca neba k druhému.

8 aVyšlite starších cirkvi mojej k národom, ktoré sú ďaleko; na bostrovy morské; vyšlite do cudzích krajín; volajte k všetkým národom, najskôr k cpohanom, a potom k dŽidom.

9 A pozrite a uzrite, toto bude volanie ich a hlas Pána pre všetkých ľudí: Vyjdite hore do krajiny Sion, aby hranice ľudu môjho mohli byť rozšírené a aby akoly jeho mohli byť posilnené a aby bSion mohol vyjsť do okolitých krajín.

10 Áno, nech volanie vyjde medzi všetkých ľudí: Prebuďte sa a povstaňte, a vyjdite, aby ste sa stretli s aŽeníchom; pozrite a uzrite, Ženích prichádza; vyjdite, aby ste sa s ním stretli. Pripravte sa na bveľký deň Pánov.

11 Takže abdejte, lebo bnepoznáte dňa ani hodiny.

12 Takže nech tí, ktorí sú amedzi pohanmi, ujdú do bSionu.

13 A nech tí, ktorí sú z aJúdu, utečú do bJeruzalema, k chorám ddomu Pánovho.

14 Vyjdite z prostriedku národov, dokonca z Babylonu, zo stredu zlovoľnosti, čo je duchovný Babylon.

15 Ale veru, tak hovorí Pán, nech útek váš nie je v arýchlosti, ale nech sú všetky veci pripravené pred vami; a ten, kto ide, nech sa bneobzerá späť, aby na neho neprišlo náhle zničenie.

16 Počujte a počúvajte, ó vy obyvatelia zeme. aPočúvajte, vy starší cirkvi mojej, spoločne a počujte hlas Pána; lebo on volá na všetkých ľudí a prikazuje všetkým ľuďom všade, aby bčinili pokánie.

17 Lebo hľa, Pán Boh avyslal anjela volajúceho skrze stred neba, hovoriaceho: Pripravujte cestu Pána a bpriamymi čiňte cesty jeho, lebo hodina cpríchodu jeho je blízko –

18 Kedy sa aBaránok postaví na bhoru Sion a s ním csto a štyridsať štyri tisíc, majúcich meno Otca jeho napísané na čele svojom.

19 A preto, pripravte sa na apríchod bŽenícha; vyjdite, vyjdite, aby ste sa s ním stretli.

20 Lebo hľa, apostaví sa na horu Olivovú a na mohutný oceán, dokonca veľkú hĺbku, a na ostrovy morské a na krajinu Sion.

21 A bude ahovoriť hlasom svojím zo bSionu a bude hovoriť z Jeruzalema, a hlas jeho bude počuť medzi všetkými ľuďmi;

22 A bude to hlas ako ahlas mnohých vôd a ako hlas veľkého bhromu, ktorý czborí hory, a údolia nebudú nájdené.

23 On prikáže veľkej hĺbke, a tá bude zatlačená späť do zemí severných a aostrovy sa stanú jednou zemou;

24 A krajina aJeruzalem a krajina Sion sa vrátia späť na svoje vlastné miesto a zem bude ako v dňoch predtým, než bola brozdelená.

25 A Pán, dokonca Spasiteľ, sa postaví uprostred ľudu svojho a bude avládnuť nad všetkým telom.

26 A tí, ktorí sú v krajinách aseverných, prídu na pamäť pred Pánom; a ich proroci začujú jeho hlas a nebudú sa naďalej zdržovať; a udrú do skál a ľad bude v ich prítomnosti stekať.

27 acesta bude postavená uprostred veľkej hĺbky.

28 Ich nepriatelia sa stanú ich korisťou,

29 A na aneúrodných púšťach vystúpia plochy vody živej; a vyprahnutá pôda nebude naďalej krajinou vysmädnutou.

30 A prinesú bohaté poklady svoje deťom aEfrajima, služobníkom mojim.

31 A hranice večných apahorkov sa budú chvieť v ich prítomnosti.

32 A padnú tam a budú korunovaní slávou, dokonca v Sione, rukami služobníkov Pána, dokonca deťmi Efrajima.

33 A budú naplnení apiesňami večnej radosti.

34 Hľa, toto je požehnanie večného Boha pre akmene Izraela a bohatšie požehnanie na hlavu bEfrajima a druhov jeho.

35 A tiež tí z kmeňa aJúdovho, po bolesti svojej, budú posvätení vo bsvätosti pred Pánom, aby prebývali v prítomnosti jeho dňom a nocou, na veky vekov.

36 A teraz, veru hovorí Pán, aby tieto veci mohli byť známe medzi vami, ó obyvatelia zeme, vyslal som aanjela svojho letiaceho stredom neba, majúceho večné bevanjelium, ktorý sa ukázal niektorým, a zveril ho človeku, ktorý sa ukáže mnohým, ktorí prebývajú na zemi.

37 A toto aevanjelium bude bkázané ckaždému národu a pokoleniu, a jazyku, a ľudu.

38 A služobníci Boží vyjdú, hovoriac hlasným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina súdu jeho;

39 auctievajte toho, ktorý učinil nebo a zem, a more, a pramene vôd –

40 Vzývajúc meno Pána dňom i nocou, hovoriac: Ó kiež by si aroztrhol nebesia, kiež by si zostúpil, kiež by hory mohli stekať v prítomnosti tvojej.

41 A to bude zodpovedané na ich hlavy; lebo prítomnosť Pána bude ako taviaci oheň, ktorý spaľuje, a ako oheň, ktorý spôsobuje, aby vody avreli.

42 Ó Pane, ty zostúpiš, aby si učinil meno svoje známym proti protivníkom svojim, a všetky národy sa budú chvieť v prítomnosti tvojej –

43 Keď učiníš desivé veci, veci, ktoré oni neočakávajú;

44 Áno, keď zostúpiš a hory budú stekať v prítomnosti tvojej, astretneš sa s tým, kto sa raduje a činí spravodlivosť, kto na teba pamätá na cestách tvojich.

45 Lebo od počiatku sveta ľudia nepočuli ani uchom nevnímali ani žiadne oko nevidelo, ó Bože, okrem teba, aké veľké veci si apripravil pre toho, kto ťa bočakáva.

46 A bude sa hovoriť: aKto je ten, ktorý bzostupuje od Boha v nebi v zafarbenom rúchu; áno, z krajov, ktoré nie sú známe, odetý v nádhernom odeve svojom, putujúci vo veľkosti sily svojej?

47 A on povie: Ja som ten, kto hovoril v spravodlivosti, mocný, aby som spasil.

48 A Pán bude ačervený v odeve svojom a rúcho jeho ako toho, kto šliape vo vínnom sude.

49 A taká veľká bude sláva prítomnosti jeho, že aslnko si skryje v hanbe tvár a mesiac zadrží svetlo svoje, a hviezdy budú vymrštené z miesta svojho.

50 A bude počuť hlas jeho: aŠliapal som vínny lis sám a uviedol som súd na všetkých ľudí; a nikto nebol so mnou;

51 A podupal som ich v zlosti svojej a pošliapal som ich v hneve svojom, a ich krvou som apokropil rúcho svoje, a poškvrnil celý odev svoj; lebo toto bol deň odplaty, ktorý bol v srdci mojom.

52 A teraz nastal rok vykúpených mojich; a budú sa rozpomínať na milujúcu láskavosť Pána svojho a všetko, čo im udelil podľa dobrotivosti svojej a podľa láskavosti svojej, na veky vekov.

53 Všetkými ich astrasťami bol sužovaný. A anjel z prítomnosti jeho ich zachraňoval; a v bláske svojej, a v zľutovaní svojom, ich cvykúpil a podopieral ich, a niesol ich po všetky dávne dni;

54 Áno, a aEnoch tiež, a tí, ktorí boli s ním; proroci, ktorí boli pred ním; a bNóach tiež, a tí, ktorí boli pred ním; a cMojžiš tiež, a tí, ktorí boli pred ním;

55 A od Mojžiša k Eliášovi a od Eliáša k Jánovi, ktorí boli s Kristom pri avzkriesení jeho, a svätí apoštoli, s Abrahámom, Izákom a Jákobom, budú v prítomnosti Baránkovej.

56 ahroby bsvätých budú cotvorené; a oni vyjdú a budú stáť na dpravici Baránkovej, až sa on postaví na ehoru Sion a na sväté mesto fNový Jeruzalem; a budú spievať gpieseň hBaránkovu, dňom i nocou, na veky vekov.

57 A z tohto dôvodu, aby ľudia mohli byť učinení podielnikmi asláv, ktoré budú zjavené, Pán vyslal plnosť bevanjelia svojho, večnú zmluvu svoju, hovoriac v jasnosti a jednoduchosti –

58 Aby pripravil slabých na oné veci, ktoré prichádzajú na zem, a pre Pánovo poverenie v ten deň, kedy aslabí zahanbia múdrych a bjeden malý sa stane silným národom, a cdvaja primäjú desiatky tisíc svojich k úteku.

59 A slabými vecami zeme bude Pán abiť národy mocou Ducha svojho.

60 A z tohto dôvodu boli tieto prikázania dané; bolo prikázané, aby boli zadržané pred svetom v ten deň, kedy boli dané, ale teraz majú avyjsťbvšetkému telu –

61 A to podľa mysle a vôle Pána, ktorý vládne nad všetkým telom.

62 A tomu, kto ačiní pokániebposväcuje sa pred Pánom, bude daný cživot večný.

63 A na tých, ktorí anepočúvajú hlas Pána, bude naplnené to, čo bolo napísané prorokom Mojžišom, že budú bodrezaní sprostred ľudu.

64 A tiež to čo bolo napísané prorokom aMalachiášom: Lebo hľa, prichádza bdeň, ktorý bude chorieť ako pec; a všetci pyšní, áno, a všetci tí, ktorí si počínajú zlovoľne, budú strniskom; a oný deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán mocností, takže im neponechá ani koreň ani vetvu.

65 A preto, toto bude odpoveď Pána pre nich:

66 Oného dňa, kedy som prišiel k svojim vlastným, žiadny človek medzi vami ma aneprijal a vy ste boli vyhnaní.

67 Keď som znova zavolal, nebolo nikoho z vás, aby odpovedal; avšak arameno moje nebolo nijako skrátené, aby som nemohol vykúpiť, ani bmoc moja k vyslobodeniu.

68 Hľa, pokarhaním svojím avysušujem more. Rieky činím pustatinou; ich ryby zapáchajú a umierajú smädom.

69 Obliekam nebesia v čierňavu a vrecovinu im dávam za odev.

70 atoto budete mať z ruky mojej – líhať budete v žiali.

71 Pozrite a uzrite, niet nikoho, kto by vás vyslobodil; lebo ste neposlúchali hlas môj, keď som na vás volal z nebies; neverili ste služobníkom mojim, a keď boli aposlaní k vám, neprijali ste ich.

72 A preto, oni aspečatili svedectvo a zviazali zákon, a vy ste boli vydaní temnote.

73 Tí odídu do vonkajšej temnoty, kde je aplač a nárek, a škrípanie zubov.

74 Hľa, Pán, váš Boh, to povedal. Amen.