Písma
Náuka a zmluvy 129
predchádzajúce ďalej

Oddiel 129

Pokyny dané Josephom Smithom, Prorokom, v Nauvoo v štáte Illionis 9. februára 1843, oznamujúce tri hlavné kľúče, ktorými môže byť rozpoznaná správna povaha slúžiacich anjelov a duchov.

1–3, V nebi sú ako vzkriesené, tak duchovné telá; 4–9, Sú dané kľúče, ktorými môžu byť rozpoznaní poslovia spoza závoja.

1 anebi sú dva druhy bytostí, totiž: bAnjeli, ktorí sú cvzkriesenými bytosťami, majúcimi telo z mäsa a kostí –

2 Napríklad Ježiš povedal: Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a amäso, ako vidíte, že ja mám.

3 Po druhé: aduchovia bspravodlivých ľudí učinení dokonalými, tí, ktorí nie sú vzkriesení, ale dedia rovnakú slávu.

4 Keď prichádza posol, hovoriac, že má posolstvo od Boha, ponúkni mu ruku svoju a požiadaj ho, aby si s tebou potriasol rukou.

5 Ak je anjelom, učiní tak, a ty budeš cítiť ruku jeho.

6 Ak je duchom spravodlivého človeka učineného dokonalým, príde vo svojej sláve; lebo to je jediný spôsob, akým sa môže ukázať –

7 Požiadaj ho, aby si s tebou potriasol rukou, ale on sa nepohne, pretože to je v rozpore s rádom neba, aby spravodlivý človek klamal; ale napriek tomu odovzdá posolstvo svoje.

8 Ak je to adiabol ako anjel svetla, keď ho požiadaš, aby ti potriasol rukou, ponúkne ti ruku svoju, a ty nebudeš cítiť nič; takže ho môžeš odhaliť.

9 Toto sú tri hlavné kľúče, ktorými môžeš rozoznávať, či je akákoľvek služba od Boha.