Písma
Náuka a zmluvy 37
predchádzajúce ďalej

Oddiel 37

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v blízkosti Fayette v štáte New York v decembri 1830. Je v ňom dané prvé prikázanie ohľadom zhromaždenia v tejto dispenzácii.

1–4, Svätí sú zvolávaní, aby sa zhromaždili v štáte Ohio.

1 Hľa, hovorím vám, že nie je pre mňa nutné, aby ste apreložili ešte viac, než pôjdete do Ohia, a to kvôli nepriateľom a pre dobro vaše.

2 A znova, hovorím vám, že nepôjdete, pokiaľ nebudete kázať evanjelium moje v oných častiach a neposilníte cirkev, kdekoľvek sa nachádza, a hlavne v aColesville; lebo, hľa, oni sa ku mne modlia s veľkou vierou.

3 A znova, dávam prikázanie cirkvi, že je pre mňa nutné, aby sa zhromaždili v aOhiu pre dobu, kedy sa k nim vráti služobník môj Oliver Cowdery.

4 Hľa, tu je múdrosť, a nech sa každý človek arozhoduje sám za seba, pokiaľ neprídem. Tak je. Amen.