Písma
Náuka a zmluvy 78
predchádzajúce ďalej

Oddiel 78

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 1. marca 1832. V tento deň sa Prorok a ostatní vedúci zhromaždili, aby prejednali cirkevné záležitosti. Toto zjavenie pôvodne nariaďovalo Prorokovi, Sidneymu Rigdonovi a Newelovi K. Whitneymu, aby cestovali do Missouri a zorganizovali cirkevné obchodné a vydavateľské úsilie a založili „podnik“, ktorý by dohliadal na tieto snahy, vytváral finančné prostriedky na zriadenie Sionu a ku prospechu chudobných. Tento podnik, známy ako United Firm [Zjednotený podnik], bol zorganizovaný v apríli 1832 a rozpustený v roku 1834 (pozri oddiel 82). Niekedy po jeho rozpustení, pod vedením Josepha Smitha, fráza „záležitosti zásobárne pre chudobných“ v zjavení nahradila slová „obchodný a vydavateľský podnik“ a slovo „rád“ nahradilo slovo „podnik“.

1–4, Svätí majú zorganizovať a zriadiť zásobáreň; 5–12, Múdre používanie ich majetku povedie k spáse; 13–14, Cirkev má byť nezávislá od pozemskej moci; 15–16, Michael (Adam) slúži pod vedením Svätého (Krista); 17–22, Požehnaní sú verní, lebo oni zdedia všetky veci.

1 Pán prehovoril k Josephovi Smithovi ml., hovoriac: Počúvajte ma, hovorí Pán, váš Boh, vy, ktorí ste vysvätení k avysokému kňazstvu cirkvi mojej, ktorí ste sa spolu zhromaždili;

2 A počúvajte aradu toho, ktorý vás bvysvätil z výsosti, ktorý bude hovoriť do uší vašich slová múdrosti, aby spása mohla byť pre vás v tej veci, ktorú ste predložili predo mňa, hovorí Pán Boh.

3 Lebo veru hovorím vám, prišiel čas, a je teraz na dosah; a pozrite a uzrite, musí to nevyhnutne byť, aby bolo azorganizovanie ľudí mojich v usmerňovaní a zriadení záležitostí bzásobárne pre cchudobných z ľudu môjho, ako na tomto mieste, tak v krajine dSion –

4 Pre trvalé a večné zriadenie a rád pre cirkev moju, podporiť vec, ku ktorej ste sa zaviazali, pre spásu človeka a pre slávu vášho Otca, ktorý je v nebi;

5 Aby ste si mohli byť arovní v putách nebeských vecí, áno, a pozemských vecí tiež, pre získanie vecí nebeských.

6 Lebo ak si nie ste rovní v pozemských veciach, nemôžete si byť rovní v získaní vecí nebeských;

7 Lebo ak chcete, aby som vám dal miesto v acelestiálnom svete, musíte sa bpripraviť ckonaním vecí, ktoré som vám prikázal a ktoré od vás žiadam.

8 A teraz, veru, tak hovorí Pán, je nutné, aby všetky veci boli konané k asláve mojej, vami, ktorí ste spojení v tomto bráde;

9 Alebo inými slovami, nech služobník môj Newel K. Whitney a služobník môj Joseph Smith ml., a služobník môj Sidney Rigdon zasadnú v rade so svätými, ktorí sú v Sione;

10 Inak bude aSatan usilovať o to, aby odvrátil ich srdcia od pravdy, takže budú zaslepení a neporozumejú veciam, ktoré sú pre nich pripravené.

11 A preto, prikázanie dávam vám, aby ste sa pripravili a zorganizovali sa putom alebo večnou azmluvou, ktorá nemôže byť porušená.

12 A ten, kto ju poruší, stratí úrad svoj a postavenie v cirkvi a bude vydaný atýraniu Satana až do dňa vykúpenia.

13 Hľa, toto je príprava, ktorou vás pripravujem, a základ a príklad, ktorý vám dávam, čím môžete uskutočniť prikázania, ktoré sú vám dané;

14 Aby skrze moju prozreteľnosť, nehľadiac na asúženie, ktoré na vás zostúpi, aby cirkev mohla byť nezávislá nad všetkými ostatnými stvoreniami pod celestiálnym svetom;

15 Aby ste mohli vystúpiť ku akorune pripravenej pre vás a byť učinení bpanovníkmi nad mnohými kráľovstvami, hovorí Pán Boh, Svätý Sionu, ktorý vybudoval základy cAdam-ondi-Ahman;

16 Ktorý ustanovil aMichaela kniežaťom vaším a upevnil nohy jeho, a ustanovil ho na výsostiach, a dal mu kľúče spásy s radou a pod vedením Svätého, ktorý je bez počiatku dní či konca života.

17 Veru, veru hovorím vám, vy ste malé deti a doposiaľ ste neporozumeli, aké veľké požehnania má Otec vo svojich vlastných rukách a pripravené pre vás;

18 A vy nemôžete azniesť všetky veci teraz; a predsa, buďte dobrej mysle, lebo ja vás bpovediem dopredu. Kráľovstvo je vaše a požehnania jeho sú vaše, a bohatstvá cvečnosti sú vaše.

19 A ten, kto prijíma všetky veci s avďačnosťou, bude učinený slávnym; a veci tejto zeme mu budú pridané, dokonca bstonásobne, áno, a viac.

20 A preto, konajte veci, ktoré som vám prikázal, vraví Vykupiteľ váš, dokonca Syn aAhman, ktorý pripravuje všetky veci, skôr ako vás bvezme;

21 Lebo vy ste acirkvou Prvorodeného a on vás bvezme hore v oblaku a určí každému človeku jeho diel.

22 A ten, kto je verný a amúdry bsprávca, zdedí cvšetky veci. Amen.