Písma
Náuka a zmluvy 131
predchádzajúce ďalej

Oddiel 131

Pokyny od Josepha Smitha, Proroka, dané v Ramuse v štáte Illinois 16. a 17. mája 1843.

1–4, Celestiálne manželstvo je nevyhnutné pre povýšenie v najvyššom nebi; 5–6, Je vysvetlené, ako sú ľudia spečatení k večnému životu; 7–8, Všetok duch je hmota.

1 acelestiálnej sláve sú tri nebesia alebo stupne;

2 A aby človek získal anajvyšší, musí vstúpiť do tohto rádu kňazstva [znamenajúceho bnovú a večnú zmluvu manželstva];

3 A ak tak neučiní, nemôže ho získať.

4 Môže vstúpiť do iného, ale to je koniec jeho kráľovstva; nemôže mať arozrast.

5 (17. mája 1843.) Pevnejšie slovo aproroctva znamená poznanie človeka, že je bspečatenýcvečnému životu, skrze zjavenie a ducha proroctva, skrze moc Svätého kňazstva.

6 Pre človeka je nemožné, aby bol aspasenýbnevedomosti.

7 Nie je žiadna taká vec ako nehmotná hmota. Všetok aduch je hmota, ale je jemnejšia alebo čistejšia a môže byť rozpoznaný iba bčistejšími očami;

8 Nemôžeme ho vidieť; ale keď bude naše telo očistené, uvidíme, že on je celkom hmota.