Písma
Oficiálne prehlásenie 1
predchádzajúce ďalej

Oficiálne prehlásenie 1

Biblia a Kniha Mormonova učia, že monogamia je Božou normou pre manželstvo, pokiaľ On nenariadi inak (pozri 2. Samuelova 12:7–8Jákob 2:27, 30). Následne po zjavení Josephovi Smithovi bolo na začiatku 40. rokov 18. storočia medzi Svätými zavedené praktizovanie plurálneho manželstva (pozri oddiel 132). Od roku 1860 do roku 1880 schválila vláda Spojených štátov zákony, ktoré túto náboženskú praktiku učinili nelegálnou. Tieto zákony boli následne potvrdené Najvyšším súdom Spojených štátov. Keď prezident Wilford Woodruff obdržal zjavenie, vydal nasledujúci Manifest, ktorý bol 6. októbra 1890 prijatý Cirkvou ako smerodajný a záväzný. Toto viedlo k ukončeniu praktizovania plurálneho manželstva v Cirkvi.

Tým, ktorých sa to môže týkať:

Tlačové správy, ktoré boli zaslané pre politické účely zo Salt Lake City a ktoré boli široko publikované, uvádzajú, že Utažská komisia vo svojej nedávnej správe ministrovi vnútra tvrdí, že plurálne manželstvá sú stále posväcované a že štyridsať alebo viac takých manželstiev bolo uzavretých v Utahu od minulého júna alebo počas minulého roka, a tiež že vo verejných kázaniach vedúci Cirkvi učia, povzbudzujú a podnecujú k pokračovaniu v praktizovaní polygamie –

Takže, ja, ako prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, nanajvýš vážnym spôsobom týmto prehlasujem, že tieto obvinenia sú falošné. Nevyučujeme polygamiu či plurálne manželstvo, ani nedovoľujeme žiadnej osobe, aby začala s jeho praktizovaním, a ja popieram, že by štyridsať alebo akýkoľvek iný počet plurálnych manželstiev bolo počas oného obdobia posvätených v našich chrámoch alebo na akomkoľvek inom mieste v tomto teritóriu.

Bol oznámený jeden prípad, o ktorom strany tvrdia, že bolo uzatvorené manželstvo v Obdarovacom dome v Salt Lake City na jar 1889, ale nebol som schopný zistiť, kto obrad vykonal; čokoľvek bolo učinené v tejto záležitosti, bolo bez môjho vedomia. V dôsledku tejto nepotvrdenej udalosti bol Obdarovací dom podľa mojich pokynov bez odkladu strhnutý.

Nakoľko zákony zakazujúce plurálne manželstvá boli schválené Kongresom, ktoré to zákony boli prehlásené najvyššou súdnou inštanciou za ústavné, ja týmto prehlasujem svoj zámer podvoliť sa oným zákonom a použiť svoj vlastný vplyv na členov Cirkvi, ktorej predsedám, aby učinili podobne.

Nie je nič v tom, čo učím Cirkev, ani v tom, čo učia moji spoločníci, počas zmienenej doby, čo môže byť rozumne vyložené ako nabádanie alebo povzbudzovanie k polygamii; a keď ktorýkoľvek Starší Cirkvi použil reč, ktorá, ako sa zdalo, vyjadruje akékoľvek takéto učenie, bol okamžite pokarhaný. A teraz verejne prehlasujem, že mojou radou Svätým neskorších dní je zdržať sa uzatvárania akéhokoľvek manželstva zakázaného zákonom krajiny.

Wilford Woodruff

Prezident Cirkvi Ježiša Krista
Svätých neskorších dní.

Prezident Lorenzo Snow predniesol nasledovné:

„Navrhujem, uznávajúc Wilforda Woodruffa ako prezidenta Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a jediného muža na zemi v súčasnej dobe, ktorý drží kľúče pečatiacich obradov, aby sme ho považovali za splnomocneného skrze moc jeho postavenia vydať Manifest, ktorý bol prečítaný v našom dosluchu a ktorý je datovaný 24. septembra 1890 a aby sme ako Cirkev zhromaždená na generálnej konferencii prijali jeho prehlásenie ohľadom plurálneho manželstva ako autoritatívne a záväzné.“

Salt Lake City, Utah, 6. októbra 1890

Výňatky z troch príhovorov
prezidenta Wilforda Woodruffa
týkajúcich sa manifestu

Pán nikdy nedovolí mne ani žiadnemu inému mužovi, ktorí stojí ako prezident tejto Cirkvi, aby vás zviedol z cesty. To nie je v programe. To nie je v mysli Božej. Keby som sa o to pokúsil, Pán by ma odstránil z môjho miesta, a tak odstráni akéhokoľvek iného muža, ktorý sa pokúsi odvádzať deti ľudské od zjavení Božích a od ich povinnosti. (Šesťdesiata prvá polročná generálna konferencia Cirkvi, pondelok 6. októbra 1890, Salt Lake City, Utah. Uverejnené v Deseret Evening News, 11. októbra 1890, str. 2.)

Nezáleží na tom, kto žije alebo kto zomiera, alebo kto je povolaný viesť túto Cirkev, oni ju musia viesť skrze inšpiráciu Všemohúceho Boha. Ak to nečinia týmto spôsobom, nemôžu to činiť vôbec …

Nedávno som mal určité zjavenia, a pre mňa veľmi dôležité, a poviem vám, čo mi Pán povedal. Dovoľte mi, aby som priviedol vašu myseľ k tomu, čo sa nazýva manifest …

Pán mi povedal, aby som položil Svätým neskorších dní otázku, a tiež mi povedal, že ak budú počúvať to, čo im hovorím a zodpovedajú otázku danú im Duchom a mocou Božou, odpovedia všetci rovnako a budú všetci veriť ohľadom tejto záležitosti rovnako.

Otázka znie takto: Aký smer je pre Svätých neskorších dní najmúdrejšie nasledovať – pokračovať pokúšať sa praktizovať plurálne manželstvo so zákonmi národa proti tomu a s odporom šesťdesiatich miliónov ľudí a za cenu konfiškácie a straty všetkých chrámov, a zastavenia všetkých obradov v nich, ako pre živých, tak za mŕtvych, a uväznenia Prvého predsedníctva a Dvanástich a hláv rodín v Cirkvi, a konfiškácie osobného majetku ľudí (všetko z toho samo o sebe by toto praktizovanie zastavilo); alebo, po učinení a vytrpení toho, čo sme učinili a vytrpeli skrze svoje priľnutie k tejto zásade, ustať v praktizovaní a podvoliť sa zákonu, a skrze toto nechať prorokov, apoštolov a otcov doma, takže môžu poučovať ľud a konať povinnosti Cirkvi, a tiež ponechať chrámy v rukách Svätých, takže sa môžu venovať obradom evanjelia, ako pre živých, tak za mŕtvych?

Pán mi ukázal videním a zjavením presne to, čo by nastalo, keby sme neukončili toto praktizovanie. Keby sme ho neukončili, nebolo by potrebné mať … žiadnych ľudí v tomto chráme v Logane; lebo všetky obrady by boli v celej krajine Sion ukončené. V celom Izraeli by vládol zmätok a z mnohých mužov by boli učinení väzni. Toto trápenie by prišlo na celú Cirkev a my by sme boli donútení ukončiť toto praktizovanie. Teraz, otázkou je, či to má byť ukončené týmto spôsobom, alebo spôsobom, ktorý nám prejavil Pán, a ponechať našich prorokov a apoštolov, a otcov slobodnými mužmi a chrámy v rukách ľudí, tak aby mŕtvi mohli byť vykúpení. Veľký počet bol už týmto ľudom vyslobodený z budovy väzenia v duchovnom svete a pôjde práca ďalej, alebo skončí? Toto je otázka, ktorú kladiem pred Svätých neskorších dní. Vy musíte súdiť za seba. Chcem, aby ste ju zodpovedali za seba. Ja na ňu odpovedať nebudem; ale hovorím vám, že toto je presne stav, v ktorom by sme ako ľud boli, keby sme sa nevydali smerom, ktorým sme sa vydali.

… Videl som presne, čo by sa stalo, keby nebolo niečo učinené. Tento duch spočíval na mne po dlhú dobu. Ale chcem povedať toto: Bol by som dovolil, aby všetky chrámy odišli z našich rúk; ja sám by som išiel do väzenia a bol by som dovolil, aby tam išiel každý ďalší muž, keby mi Boh neba nebol prikázal učiniť to, čo som učinil; a keď prišla tá hodina, kedy mi bolo prikázané, aby som to učinil, bolo mi to všetko jasné. Išiel som pred Pána a napísal som, čo mi Pán povedal, aby som napísal …

Toto s vami zanechávam, aby ste o tom premýšľali a uvažovali. Pán je v diele s nami. (Konferencia kolu Cache, Logan, Utah, nedeľa 1. novembra 1891. Uverejnené v Deseret Weekly, 14. novembra 1891.)

Teraz vám poviem, čo mi bolo prejavené a čo Syn Boží vykonal v tejto veci … Všetky tieto veci by sa boli stali, akože žije Boh Všemohúci, keby oný Manifest nebol daný. Takže, Syn Boží bol naklonený tomu, aby predložil onú vec Cirkvi a svetu pre zámery svojej vlastnej mysle. Pán nariadil zriadenie Sionu. On nariadil dokončenie tohto chrámu. On nariadil, že spása živých a mŕtvych bude daná v týchto údoliach hôr. A Všemohúci Boh nariadil, že diabol to nezmarí. Ak tomu môžete porozumieť, toto je k tomu kľúč. (Z kázania na šiestom zasadaní zasvätenia chrámu Salt Lake, apríl 1893. Strojopis zo zasväcovacích zhromaždení, archív, Cirkevné dejepisné oddelenie, Salt Lake City, Utah.)