Písma
Náuka a zmluvy 135
predchádzajúce ďalej

Oddiel 135

Oznámenie o mučeníctve Josepha Smitha, Proroka, a jeho brata Hyruma Smitha, patriarchu, v Carthage v štáte Illinois 27. júna 1844. Tento dokument bol zahrnutý na konci vydania Náuky a zmlúv z roku 1844, ktoré boli takmer pripravené do tlače, keď boli Joseph Smith a Hyrum Smith zavraždení.

1–2, Mučenícka smrť Josepha a Hyruma v žalári v Carthage; 3, Je vyhlásené výnimočné postavenie Proroka; 4–7, Ich nevinná krv svedčí o pravde a božskosti diela.

1 Aby sme spečatili svedectvo o tejto knihe a o Knihe Mormonovej, oznamujeme amučenícku smrť bJosepha Smitha, Proroka, a Hyruma Smitha, patriarchu. Boli zastrelení v cžalári v Carthage 27. júna 1844, asi o piatej hodine poobede, ozbrojenou zberbou – natretou na čierno – v počte od 150 do 200 osôb. dHyrum bol zastrelený prvý a padol pokojne, zvolajúc: Som mŕtvy! Joseph vyskakoval z okna a pri tomto pokuse bol zastrelený, zvolajúc: Ó Pane, Bože môj! Na oboch sa strieľalo potom, čo zomreli, zverským spôsobom a každý dostal štyri guľky.

2 aJohn Taylor a Willard Richards, dvaja z Dvanástich, boli v tej dobe jedinými osobami v miestnosti; prvý bol surovým spôsobom zranený štyrmi guľkami, ale potom sa uzdravil; druhý, skrze prozreteľnosť Božiu, unikol, dokonca bez jedinej diery na svojom odeve.

3 Joseph Smith, aProrokbVidec Pána, učinil, okrem samotného Ježiša, pre spásu ľudstva na tomto svete viac, než ktorýkoľvek iný človek, ktorý na ňom kedy žil. Za krátku dobu dvadsať rokov priniesol Knihu Mormonovu, ktorú preložil darom a mocou Božou, a bol nástrojom jej vydania na dvoch svetadieloch; vyslal cplnosť večného evanjelia, ktoré ona obsahuje, do štyroch strán zeme; priniesol zjavenia a prikázania, ktoré tvoria túto knihu Náuka a zmluvy a veľa ďalších múdrych dokumentov a pokynov na prospech detí ľudských; zhromaždil mnoho tisíc Svätých neskorších dní, založil veľké dmesto a zanechal chýr a meno, ktoré nemôžu byť zničené. Žil ako veľký a zomrel ako veľký v očiach Božích a svojho ľudu; a ako väčšina Pánových pomazaných v dávnych časoch spečatil svoje poslanie a svoje diela svojou vlastnou ekrvou; a jeho brat Hyrum takisto. V živote neboli rozdelení, a v smrti neboli odlúčení!

4 Keď išiel Joseph do Carthage, aby sa vydal predstieraným požiadavkám zákona, dva alebo tri dni pred svojou úkladnou vraždou, povedal: „Idem ako abaránok na zabitie; ale som pokojný ako letné ráno; mám svedomie bez previnenia voči Bohu i voči všetkým ľuďom. Zomriem nevinný a ešte o mne povedia – bol chladnokrvne zavraždený.“ Toho rána potom, čo sa Hyrum pripravil, aby išiel – má byť povedané na zabitie? Áno, lebo tak to bolo – čítal tento odsek takmer pri konci dvanástej kapitoly z Etera v Knihe Mormonovej a preložil tam list:

5 A stalo sa, že som sa modlil k Pánovi, aby dal pohanom milosť, aby mohli mať pravú lásku. A stalo sa, že Pán mi povedal: Ak nebudú mať pravú lásku, tebe na tom záležať nemusí, ty si bol verný; a preto odev tvoj bude aočistený. A pretože si videl slabosť svoju, budeš učinený silným, dokonca tak, že zasadneš na miesto, ktoré som pripravil v príbytkoch Otca svojho. A teraz ja … sa lúčim s pohanmi, áno, a tiež s bratmi svojimi, ktorých milujem, pokiaľ sa nestretneme pred bsudcovskou stolicou Kristovou, kde všetci ľudia budú vedieť, že odev môj nie je poškvrnený krvou vašou. cTestátori sú teraz mŕtvi a ich testament je v platnosti.

6 Hyrum Smith mal vo februári 1844 štyridsaťštyri rokov a Joseph Smith mal v decembri 1843 tridsaťosem; a odo dnes naďalej budú ich mená zaradené medzi mučeníkov náboženstva; a čitateľovi v každom národe tak bude pripomínané, že Kniha Mormonova a táto kniha Náuka a zmluvy cirkvi stáli najlepšiu krv devätnásteho storočia, aby ich priniesli pre spásu porušeného sveta; a že ako oheň môže ublížiť azelenému stromu pre slávu Božiu, aké jednoduché bude spáliť suché stromy, aby sa vinica očistila od skazenosti. Žili pre slávu; zomreli pre slávu; a sláva je ich večnou odmenou. Ich mená budú od vekov do vekov prechádzať na potomstvo ako drahokamy pre posvätených.

7 Neboli vinní žiadnym zločinom, ako bolo často preukázané predtým, a boli zatvorení v žalári iba kvôli sprisahaniu zradcov a zlovoľných ľudí; a ich nevinná krv na dlážke žalára v Carthage je jasnou pečaťou pripojenou k „mormonizmu“, ktorá nemôže byť zavrhnutá žiadnym súdom na zemi, a ich nevinná krv na štíte štátu Illinois s porušenou vierou v štát, ako sľúbil skrze guvernéra, je svedectvom pravdy večného evanjelia, ktoré nemôže celý svet spochybniť; a ich nevinná krv na zástave slobody a na magna charta Spojených štátov je poslom pre náboženstvo Ježiša Krista, ktoré sa bude dotýkať sŕdc čestných ľudí medzi všetkými národmi; a ich nevinná krv s nevinnou krvou všetkých mučeníkov pod aoltárom, ktorý videl Ján, bude kričať k Pánovi mocností, pokiaľ onú krv na zemi neodplatí. Amen.