Písma
Náuka a zmluvy 95


Oddiel 95

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 1. júna 1833. Toto zjavenie je pokračovaním božských pokynov postaviť dom pre uctievanie a poučenie, dom Pána (pozri oddiel 88:119–136).

1–6, Svätí sú trestaní, pretože zanedbali stavbu domu Pána; 7–10, Pán si praje používať Svoj dom k tomu, aby obdaroval Svoj ľud mocou z výsosti; 11–17, Tento dom má byť zasvätený ako miesto uctievania pre školu apoštolov.

1 Veru, tak hovorí Pán vám, ktorých milujem, a tých, ktorých milujem, tiež atrestám, aby im hriechy mohli byť bodpustené, lebo s trestaním pripravujem cestu pre ich coslobodenie vo všetkých veciach z dpokušenia, a milujem vás –

2 A preto musíte nevyhnutne byť trestaní a pokarhaní pred tvárou mojou;

3 Lebo zhrešili ste proti mne veľmi ťažkým hriechom v tom, že ste nevenovali vo všetkých veciach pozornosť veľkému prikázaniu, ktoré som vám dal ohľadom stavby adomu svojho;

4 Pre prípravu, skrze ktorú zamýšľam pripravovať apoštolov svojich, aby naposledy aprerezávali vinicu moju, aby som mohol uskutočniť bneobyčajný skutok svoj, aby som mohol cvyliať Ducha svojho na všetko telo –

5 Ale hľa, veru hovorím vám, že sú mnohí, ktorí boli medzi vami vysvätení, ktorých som povolal, ale málo z nich je avyvolených.

6 Tí, ktorí nie sú vyvolení, zhrešili veľmi ťažkým hriechom v tom, že napoludnie kráčajú v atemnote.

7 A z tohto dôvodu som vám dal prikázanie, aby ste zvolali aposvätné zhromaždenie svoje, aby bpôsty vaše a žialenie vaše mohlo vystúpiť k ušiam Pána cSabaota, čo v preklade je dstvoriteľ prvého dňa, počiatok i koniec.

8 Áno, veru hovorím vám, dal som vám prikázanie, aby ste postavili dom, v ktorom to dome zamýšľam aobdarovať tých, ktorých som vyvolil, mocou z výsosti;

9 Lebo toto je azasľúbenie Otca pre vás; takže prikazujem vám, aby ste čakali, dokonca ako apoštoli moji v Jeruzaleme.

10 A predsa, služobníci moji zhrešili veľmi ťažkým hriechom; a asváry vyvstali v bškole prorokov; čo ma veľmi zarmútilo, hovorí váš Pán; takže poslal som ich preč, aby boli potrestaní.

11 Veru hovorím vám, mojou vôľou je, aby ste postavili dom. Ak budete zachovávať prikázania moje, budete mať moc ho postaviť.

12 Ak nebudete azachovávať prikázania moje, bláska Otcova nebude s vami zotrvávať, takže budete kráčať v temnote.

13 Teraz, tu je múdrosť a úmysel Pána – nech ten dom je postavený, nie po spôsobe sveta, lebo ja vám nedávam, aby ste žili po spôsobe sveta;

14 Takže, nech je postavený spôsobom, aký ukážem trom z vás, ktorých určíte a vysvätíte k tejto moci.

15 A veľkosť jeho bude päťdesiat a päť stôp v šírke a nech je šesťdesiatpäť stôp v dĺžke, vo vnútornej sieni svojej.

16 A nech dolná časť vnútornej siene je zasvätená pre mňa pre vaše obetovanie sviatosti a pre kázanie vaše, a pôst váš, a modlitby vaše, a aprednesenie najsvätejších prianí vašich mne, hovorí váš Pán.

17 A nech horná časť vnútornej siene je zasvätená mne pre školu apoštolov mojich, hovorí Syn aAhman; alebo inými slovami, Alfus; alebo inými slovami, Omegus; dokonca Ježiš Kristus, váš bPán. Amen.