Písma
Náuka a zmluvy 65
predchádzajúce ďalej

Oddiel 65

Zjavenie o modlitbe dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 30. októbra 1831.

1–2, Kľúče kráľovstva Božieho sú na zemi zverené človeku a vec evanjelia zvíťazí; 3–6, Miléniové kráľovstvo nebeské príde a spojí sa s kráľovstvom Božím na zemi.

1 Počúvajte, a uzrite, hlas, ktorý je toho, ktorý je poslaný dole z výsosti, ktorý je mocný a silný, ktorý vychádza do všetkých končín zeme, áno, ktorého hlas je pre ľudí – aPripravujte cestu Pánovi, priamymi čiňte chodníky jeho.

2 aKľúče bkráľovstva Božieho sú zverené človeku na zemi a odtiaľ sa bude evanjelium valiť do končín zeme, bude sa valiť ako ckameň, ktorý sa odlomil z vrchu bez zásahu rúk, až dnaplní celú zem.

3 Áno, hlas volajúci – Pripravujte cestu Pánovi, pripravujte ahod Baránkov, pripravujte sa na bŽenícha.

4 Modlite sa k Pánovi, vzývajte sväté meno jeho, oznamujte podivuhodné diela jeho medzi ľuďmi.

5 Vzývajte Pána, aby kráľovstvo jeho mohlo vyjsť na zem, aby ho jej obyvatelia mohli obdržať a byť pripravení na dni, ktoré prídu, v ktorých Syn Muža apríde dole v nebi, bodetý v jase cslávy svojej, aby sa zišiel s dkráľovstvom Božím, ktoré je zriadené na zemi.

6 A preto, kiež akráľovstvo Božie vyjde, aby mohlo prísť bkráľovstvo nebeské, aby si ty, ó Bože, mohol byť oslávený v nebi, tak ako na zemi, aby nepriatelia tvoji mohli byť podmanení; lebo ctvoja je česť, moc a sláva, na veky vekov. Amen.