Písma
Náuka a zmluvy 114
predchádzajúce ďalej

Oddiel 114

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte Missouri 11. apríla 1838.

1–2, Cirkevné postavenia zastávané tými, ktorí nie sú verní, budú dané iným.

1 Veru tak hovorí Pán: Je to múdrosť v služobníkovi mojom Davidovi W. Pattenovi, aby urovnal všetko svoje obchodovanie tak skoro, ako len môže, a zbavil sa svojho tovaru, aby pre mňa mohol budúcu jar vykonať misiu, spoločne s ďalšími, dokonca s dvanástimi vrátane seba, aby svedčil o mene mojom a niesol radostné zvesti celému svetu.

2 Lebo veru tak hovorí Pán, že nakoľko sú medzi vami tí, ktorí zapierajú meno moje, budú iní adosadení na ich bmiesto a obdržia ich biskupstvo. Amen.