Písma
Náuka a zmluvy 29
predchádzajúce ďalej

Oddiel 29

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v prítomnosti šiestich starších vo Fayette v štáte New York v septembri 1830. Toto zjavenie bolo dané niekoľko dní pred konferenciou, ktorá začala 26. septembra 1830.

1–8, Kristus zhromažďuje Svojich vyvolených; 9–11, Jeho príchod je začiatkom milénia; 12–13, Dvanásti budú súdiť celý Izrael; 14–21, Znamenia, morové rany a pustošenia budú predchádzať druhý príchod; 22–28, Posledné vzkriesenie a konečný súd nasledujú po miléniu; 29–35, Všetky veci sú pre Pána duchovné; 36–39, Diabol a jeho zástupy boli vyvrhnutí z neba, aby pokúšali človeka; 40–45, Pád a uzmierenie prinášajú spásu; 46–50, Malé deti sú vykúpené skrze uzmierenie.

1 Počúvajte hlas Ježiša Krista, Vykupiteľa svojho, Veľkého aJa som, ktorého rameno bmilosrdenstva cuzmierilo hriechy vaše;

2 Ktorý azhromaždí ľud svoj dokonca ako sliepka zhromažďuje kuriatka svoje pod krídla svoje, dokonca toľko, koľko ich bude počúvať hlas môj a bpokorí sa predo mnou, a bude ma vzývať v mocnej modlitbe.

3 Hľa, veru, veru hovorím vám, že v tejto dobe sú vám aodpustené hriechy vaše, takže dostávate tieto veci; ale pamätajte, aby ste už nehrešili, aby na vás neprišli nebezpečenstvá.

4 Veru hovorím vám, že ste vyvolení zo sveta, aby ste hlásali evanjelium moje so zvukom radosti, akoby ahlasom trúby.

5 Pozdvihnite srdcia svoje a radujte sa, lebo ja som vo vašom astrede a som vaším bobhajcom u Otca, a je to jeho dobrá vôľa dať vám ckráľovstvo.

6 A ako je napísané – O čokoľvek budete aprosiť vo bviere, súc czjednotení v modlitbe podľa príkazu môjho, to obdržíte.

7 A ste povolaní uskutočniť azhromaždenie bvyvolených mojich; lebo vyvolení moji cpočujú hlas môj a nezatvrdzujú dsrdcia svoje;

8 A preto vyšlo od Otca nariadenie, že budú azhromaždení na jednom mieste na tvári tejto krajiny, aby pripravili srdcia svoje a boli bpripravení vo všetkých veciach na deň, kedy csúženie a pustošenie bude zoslané na zlovoľných.

9 Lebo hodina je blízko a deň čoskoro na dosah, kedy bude zem zrelá; a všetci apyšní a tí, ktorí činia zlovoľne, budú ako bstrnisko; a ja ich cspálim, hovorí Pán mocností, takže zlovoľnosť na zemi nebude;

10 Lebo tá hodina je blízko a to, čo bolo ahovorené apoštolmi mojimi, musí byť naplnené; lebo ako hovorili, tak sa stane;

11 Lebo zjavím sa z neba s mocou a veľkou slávou, so všetkými jeho azástupmi, a budem prebývať v bspravodlivosti s ľuďmi na zemi ctisíc rokov, a zlovoľní neobstoja.

12 A znova, veru, veru hovorím vám, a vyšlo to v pevnom nariadení, vôľou Otcovou, že aapoštoli moji, oných dvanásť, ktorí boli so mnou počas služby mojej v Jeruzaleme, budú stať na pravici mojej v deň príchodu môjho v stĺpe bohňa, súc odetí rúchom spravodlivosti, s korunou na hlave svojej, v csláve, dokonca ako ja som, aby dsúdili celý dom Izraela, dokonca toľko, koľko ich mňa milovalo a dodržiavalo prikázania moje, a nikoho iného.

13 Lebo atrúba zaznie dlho a hlasno, dokonca ako na hore Sinaj, a celá zem sa bude triasť a oni bvyjdú – áno, dokonca mŕtvi, ktorí czomreli vo mne, aby prijali dkorunu spravodlivosti a boli odetí, edokonca ako ja som, aby boli so mnou, aby sme mohli byť jedno.

14 Ale hľa, hovorím vám, že skôr než príde tento veľký adeň, bslnko bude zatemnené a mesiac bude obrátený v krv, a hviezdy budú padať z neba, a budú väčšie cznamenia na nebi hore i na zemi dole;

15 A medzi zástupmi ľudí bude plač a anárek;

16 A bude zoslané veľké akrupobitie, aby zničilo úrodu zeme.

17 A stane sa, pre zlovoľnosť sveta, že privediem aodplatu na bzlovoľných, lebo nechcú činiť pokánie; lebo kalich rozhorčenia môjho je plný; lebo hľa, ckrv moja ich neočistí, ak ma nebudú počúvať.

18 A preto, ja, Pán Boh, zošlem na tvár zeme muchy, ktoré zachvátia jej obyvateľov, a budú žrať ich mäso a spôsobia, že na nich prídu červy;

19 A ich jazyk bude zadržaný, takže nebudú ahovoriť proti mne; a ich mäso odpadne od ich kostí a ich oči im vypadnú z ich jamôk;

20 A stane sa, že budú zožratí lesnou azverou a vtáctvom vo vzduchu.

21 A oná veľká a aohavná cirkev, ktorá je bsmilnicou celej zeme, bude zrazená cstravujúcim ohňom, podľa toho, ako to bolo hovorené ústami Ezechiela, proroka, ktorý hovoril o týchto veciach, ktoré sa nestali, ale určite sa dmusia stať, akože žijem, lebo ohavnosti vládnuť nebudú.

22 A znova, veru, veru hovorím vám, že až sa tých atisíc rokov skončí a ľudia znova začnú popierať Boha svojho, potom ušetrím zem, ale len na bkrátky čas;

23 A príde akoniec, a nebo a zem budú strávené a bpominú, a bude nové nebo a cnová zem.

24 Lebo všetky staré veci sa apominú a všetky veci sa stanú novými, dokonca aj nebo a zem a celá ich plnosť, ľudia aj zvieratá, vtáctvo vo vzduchu a ryby morské;

25 A ani jeden avlas, ani smietka nebude stratená, lebo je to dielo rúk mojich.

26 Ale hľa, veru hovorím vám, skôr ako sa zem pominie, aMichael, môj barchanjel, zatrúbi na ctrúbu svoju, a potom sa všetci mŕtvi dprebudia, lebo ich hroby budú otvorené a oni evyjdú – áno, dokonca všetci.

27 aspravodliví budú zhromaždení na bpravici mojej k večnému životu; a k zlovoľným na ľavici svojej sa budem pred Otcom hanbiť doznať;

28 A preto im poviem – aOdíďte odo mňa, vy prekliati, do večného bohňa, pripraveného pre cdiabla a anjelov jeho.

29 A teraz, hľa, hovorím vám, nikdy, v žiadnej dobe, som svojimi vlastnými ústami nehlásal, že sa vrátia, lebo akde som ja, tam oni nemôžu prísť, lebo nemajú žiadnu moc.

30 Pamätajte ale, že všetky súdy moje ľuďom nie sú dané; a ako slová vyšli z úst mojich, dokonca tak budú splnené, že aprví budú poslední a že poslední budú prví vo všetkých veciach, ktoré som stvoril slovom moci svojej, ktorá je mocou Ducha môjho.

31 Lebo mocou Ducha svojho som ich astvoril; áno, všetky veci, bduchovné aj časné –

32 Najprv aduchovné, po druhé časné, čo je počiatok diela môjho; a znova, najprv časné a po druhé duchovné, čo je to posledné z diela môjho –

33 Hovorím vám to, aby ste mohli prirodzene porozumieť; ale pre mňa samého nemajú diela moje žiadneho akonca ani počiatku; ale toto je vám dané, aby ste mohli porozumieť, pretože ste ma o to žiadali a ste svorní.

34 A preto, veru hovorím vám, že všetky veci sú pre mňa duchovné, a nikdy som vám nedal zákon, ktorý bol časný; ani žiadnemu človeku, ani deťom ľudským; ani Adamovi, otcovi vášmu, ktorého som stvoril.

35 Hľa, dal som mu, aby sám za seba ajednal; a dal som mu prikázanie, ale žiadne časné prikázanie som mu nedal, lebo bprikázania moje sú duchovné; nie sú prirodzené, ani časné, ani telesné, ani zmyselné.

36 A stalo sa, že Adam, súc pokúšaný diablom – lebo hľa, adiabol bol pred Adamom, lebo sa bvzbúril proti mne, hovoriac: Daj mi svoju cčesť, čo je dmoc moja; a tiež etretinu fzástupov nebeských odo mňa odvrátil kvôli ich gslobode jednania;

37 A boli zvrhnutí, a tak prišiel adiabolbanjeli jeho;

38 A hľa, od počiatku je pre nich pripravené miesto, ktorým to miestom je apeklo.

39 A musí nevyhnutne byť, aby diabol apokúšal deti ľudské, inak by nemohli konať sami za seba; lebo keby nikdy nemali bhorké, nemohli by poznať sladké –

40 A preto, stalo sa, že diabol pokúšal Adama a on požil zo zakázaného aovocia a prestúpil prikázanie, čím sa stal podrobeným bvôli diabla, pretože sa poddal pokušeniu.

41 A preto, ja, Pán Boh, som dal, aby bol avyvrhnutý zo záhrady bÉden, z prítomnosti mojej, pre priestupok svoj, čím sa stal cduchovne mŕtvym, čo je prvá smrť, dokonca rovnaká smrť, ktorá je poslednou dsmrťou, ktorá je duchovná, ktorá bude vyslovená nad zlovoľnými, keď poviem: Odíďte, vy eprekliati.

42 Ale hľa, hovorím vám, že ja, Pán Boh, som dal Adamovi a semenu jeho, že anezomrú časnou smrťou, pokiaľ ja, Pán Boh, nevyšlem banjelov, aby im ohlásili cpokániedvykúpenie skrze vieru v meno eJednorodeného Syna môjho.

43 A tak som ja, Pán Boh, určil človeku dni askúšky jeho – aby skrze prirodzenú smrť svoju mohol byť bpozdvihnutý do cnesmrteľnostidvečnému životu, dokonca toľko, koľko by ich uverilo;

44 A tí, ktorí neveria, k večnému azatrateniu; lebo nemôžu byť vykúpení z duchovného pádu svojho, pretože nečinia pokánie;

45 Lebo milujú temnotu radšej než svetlo a ich askutky sú zlé, a oni dostávajú bmzdu svoju od toho, koho chcú poslúchať.

46 Ale hľa, hovorím vám, že malé adetibvykúpené od založenia sveta skrze môjho Jednorodeného;

47 A preto, nemôžu hrešiť, lebo Satanovi nie je daná moc apokúšať malé deti, pokiaľ nezačnú byť predo mnou bzodpovedné;

48 Lebo im je dané tak, dokonca ako ja chcem, podľa môjho vlastného potešenia, aby veľké veci mohli byť žiadané z rúk ich aotcov.

49 A znova, hovorím vám ohľadom tých, ktorí majú poznanie, neprikázal som im, aby činili pokánie?

50 A ohľadom toho, kto nemá žiadne aporozumenie, zostáva na mne učiniť podľa toho, ako je napísané. A teraz, v tejto dobe vám už nehlásam viac. Amen.