Písma
Náuka a zmluvy 104
predchádzajúce ďalej

Oddiel 104

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 23. apríla 1834, ohľadom United Firm [Zjednoteného podniku] (pozri záhlavia oddielov 7882). Bolo to pravdepodobne pri príležitosti stretnutia rady členov United Firm [Zjednotený podnik], na ktorom boli zvažované naliehavé časné potreby Cirkvi. Predchádzajúce stretnutie podniku konané 10. apríla sa uznieslo, že organizácia bude rozpustená. Toto zjavenie nariaďuje, že podnik má byť namiesto toho zreoganizovaný; jeho majetok mal byť rozdelený ako správcovstvo medzi členov podniku. Pod vedením Josepha Smitha bola neskôr fráza „United Firm“ [Zjednotený podnik] v zjavení nahradená frázou „United Order“ [Zjednotený rád].

1–10, Svätí, ktorí činia priestupky proti zjednotenému rádu, budú prekliati; 11–16, Pán sa stará o Svojich Svätých Svojím vlastným spôsobom; 17–18, Zákon evanjelia riadi starostlivosť o chudobných; 19–46, Sú určené správcovstvá a požehnania rôznych bratov; 47–53, Zjednotený rád v Kirtlande a rád v Sione majú pôsobiť oddelene; 54–66, Je zriadená posvätná pokladnica Pána pre tlač písiem; 67–77, Všeobecná pokladnica zjednoteného rádu má pôsobiť na základe všeobecného súhlasu; 78–86, Tí v zjednotenom ráde majú zaplatiť všetky svoje dlhy a Pán ich oslobodí z finančnej poroby.

1 Veru hovorím vám, priatelia moji, dávam vám radu a prikázanie ohľadom všetkého majetku, ktorý patrí rádu, ktorý som prikázal, aby bol zorganizovaný a zriadený, aby bol azjednoteným rádom a večným rádom pre dobro cirkvi mojej a pre spásu ľudí, pokiaľ neprídem –

2 S nezmeniteľným a nepremenlivým sľubom, že nakoľko tí, ktorým som prikázal, boli verní, budú požehnaní množstvom požehnaní;

3 Ale nakoľko verní neboli, boli blízko prekliatia.

4 Takže, nakoľko niektorí zo služobníkov mojich nezachovávali prikázanie, ale porušili zmluvu skrze ažiadostivosť a vymyslené slová, preklial som ich veľmi ťažkým a bolestným prekliatím.

5 Lebo ja, Pán, som nariadil v srdci svojom, že nakoľko nejaký človek patriaci k rádu bude nájdený priestupníkom, alebo inými slovami, bude porušovať zmluvu, ktorou ste viazaní, bude prekliaty v živote svojom a bude pošliapaný tým, kým ja chcem;

6 Lebo mne, Pánovi, sa nebudú aposmievať v týchto veciach –

7 A toto všetko, aby nevinní medzi vami neboli odsúdení s nespravodlivými; a aby vinní medzi vami neunikli; pretože ja, Pán, som vám prisľúbil akorunu slávy na pravici svojej.

8 Takže, nakoľko ste nájdení priestupníkmi, nemôžete v živote svojom uniknúť hnevu môjmu.

9 Nakoľko ste aodrezaní pre priestupok, nemôžete uniknúť btýraniu cSatana až do dňa vykúpenia.

10 A teraz, priamo od tejto hodiny, vám dávam moc, že ak je nejaký človek medzi vami, z rádu, nájdený priestupníkom a ak nečiní pokánie z tohto zla, vydáte ho týraniu Satana; a on nebude mať moc apriviesť na vás zlo.

11 Je to múdrosť vo mne; takže, prikázanie vám dávam, aby ste sa zorganizovali a určili každému človeku asprávcovstvo jeho;

12 Aby mi každý človek mohol podať správu o správcovstve, ktoré mu je určené.

13 Lebo je žiaduce, aby som ja, Pán, učinil každého človeka azodpovedného, ako bsprávcu pozemských požehnaní, ktoré som učinil a pripravil pre stvorenia svoje.

14 Ja, Pán, som roztiahol nebesia a avybudoval zem, samotné bdielo rúk svojich; a všetky veci na nich sú moje.

15 A zámerom mojím je postarať sa o svätých mojich, lebo všetky veci sú moje.

16 Ale to musí nevyhnutne byť učinené mojím vlastným aspôsobom; a hľa, toto je ten spôsob, ktorý som ja, Pán, nariadil, aby som sa postaral o svätých svojich, aby bchudobní boli povýšení tým, že bohatí sú ponížení.

17 Lebo azem je plná, a je viac než dosť; áno, pripravil som všetky veci a dal som deťom ľudským, aby bjednali sami za seba.

18 Takže, ak bude niektorý človek brať z ahojnosti, ktorú som učinil, a ak nebude udeľovať časť svoju podľa bzákona evanjelia môjho cchudobným a núdznym, bude so zlovoľnými pozdvihovať oči svoje v dpekle, súc v mukách.

19 A teraz, veru hovorím vám, ohľadom majetku arádu –

20 Nech je služobníkovi môjmu Sidneymu Rigdonovi určené miesto, kde teraz býva, a pozemok garbiarne do jeho správcovstva, pre podporu jeho, zatiaľ čo pracuje na vinici mojej, dokonca ako ja chcem, keď mu prikážem.

21 A nech sú všetky veci konané podľa rady rádu a jednotného súhlasu alebo hlasu rádu, ktorý prebýva v krajine Kirtland.

22 A toto správcovstvo a požehnanie ja, Pán, udeľujem služobníkovi svojmu Sidneymu Rigdonovi ako požehnanie na neho a na semeno jeho po ňom;

23 A ja na ňom rozmnožím požehnania, nakoľko sa predo mnou pokorí.

24 A znova, nech je služobníkovi môjmu Martinovi Harrisovi určená do jeho správcovstva časť krajiny, ktorú služobník môj John Johnson získal ako výmenu za predošlé dedičstvo svoje, pre neho a pre semeno jeho po ňom;

25 A nakoľko je verný, rozmnožím požehnania na ňom a na semene jeho po ňom.

26 A nech služobník môj Martin Harris venuje peniaze svoje na hlásanie slova môjho, tak ako to služobník môj Joseph Smith ml. bude viesť.

27 A znova, nech má služobník môj Frederick G. Williams miesto, na ktorom teraz prebýva.

28 A nech má služobník môj Oliver Cowdery pozemok, ktorý je oddelený od domu, ktorý má byť pre tlačiareň, čo je pozemok číslo jeden, a tiež pozemok, na ktorom býva otec jeho.

29 A nech služobníci moji Frederick G. Williams a Oliver Cowdery majú tlačiareň a všetky veci, ktoré k nej patria.

30 A toto bude ich správcovstvo, ktoré im bude určené.

31 A nakoľko budú verní, hľa, budem im žehnať a rozmnožím na nich požehnania.

32 A toto je počiatok správcovstva, ktoré som im určil, pre nich a pre ich semeno po nich.

33 A nakoľko budú verní, rozmnožím požehnania na nich a na ich semeno po nich, dokonca množstvo požehnaní.

34 A znova, nech má služobník môj John Johnson dom, v ktorom žije, a oné dedičstvo, všetko okrem pozemku, ktorý bol vyhradený pre astavbu domov mojich, ktorý patrí k onému dedičstvu, a tých pozemkov, ktoré boli pridelené služobníkovi môjmu Oliverovi Cowderymu.

35 A nakoľko bude verný, rozmnožím na ňom požehnania.

36 A mojou vôľou je, aby predal pozemky, ktoré sú vyznačené na vybudovanie mesta svätých mojich, nakoľko mu to bude oznámené ahlasom Ducha a podľa rady rádu, a hlasom rádu.

37 A toto je počiatok správcovstva, ktoré som mu určil, pre požehnanie na neho a na semeno jeho po ňom.

38 A nakoľko bude verný, rozmnožím na neho množstvo požehnaní.

39 A znova, nech sú služobníkovi môjmu aNewelovi K. Whitneymu určené domy a pozemok, kde teraz býva, a pozemok a budova, kde je obchod, a tiež pozemok, ktorý je na rohu južne od obchodu, a tiež pozemok, na ktorom je umiestnená výroba potašu.

40 A toto všetko som určil služobníkovi svojmu Newelovi K. Whitneymu do jeho správcovstva, pre požehnanie na neho a na semeno jeho po ňom, na prospech obchodu rádu svojho, ktorý som zriadil pre kôl svoj v krajine Kirtland.

41 Áno, veru, toto je správcovstvo, ktoré som určil služobníkovi svojmu N. K. Whitneymu, dokonca tento celý obchod, jemu a azmocnencovi jeho, a semenu jeho po ňom.

42 A nakoľko bude verný v zachovávaní prikázaní mojich, ktoré som mu dal, rozmnožím požehnania na ňom a na semene jeho po ňom, dokonca množstvo požehnaní.

43 A znova, nech je služobníkovi môjmu Josephovi Smithovi ml. určený pozemok, ktorý je vyznačený pre stavbu domu môjho, ktorý je štyridsať prútov dlhý a dvanásť široký, a tiež dedičstvo, na ktorom teraz býva otec jeho;

44 A toto je počiatok správcovstva, ktoré som mu určil, pre požehnanie na neho a na otca jeho.

45 Lebo hľa, vyhradil som dedičstvo pre aotca jeho, pre podporu jeho; takže bude počítaný k domu služobníka môjho Josepha Smitha ml.

46 A rozmnožím požehnania na dom služobníka svojho Josepha Smitha ml., nakoľko je verný, dokonca množstvo požehnaní.

47 A teraz, dávam vám prikázanie ohľadom Sionu, že nebudete naďalej ako zjednotený rád viazaný k svojim bratom Sionu, iba týmto spôsobom –

48 Potom, čo budete zorganizovaní, budete sa nazývať Zjednotený rád akolu Sionu, mesto Kirtland. A bratia vaši, potom čo budú zorganizovaní, sa budú nazývať Zjednotený rád mesta Sion.

49 A budú zorganizovaní skrze svoje vlastné mená a skrze svoje vlastné meno; a budú vybavovať svoje záležitosti skrze svoje vlastné meno a skrze svoje vlastné mená;

50 A vy budete vybavovať svoje záležitosti skrze svoje vlastné meno a skrze svoje vlastné mená.

51 A toto som prikázal, aby to bolo učinené pre spásu vašu, a tiež pre ich spásu, v dôsledku ich avyhnania a toho, čo príde.

52 Pretože azmluvy boli porušené skrze priestupok, bžiadostivosťou a vymyslenými slovami –

53 Takže, vy ste s bratmi svojimi rozpustení ako zjednotený rád, takže k nim nie ste viazaní, iba do tejto hodiny, iba týmto spôsobom, ako som povedal, skrze pôžičku, ako bude dohodnuté týmto rádom v rade, ako okolnosti vaše dovolia a hlas rady bude viesť.

54 A znova, dávam vám prikázanie ohľadom správcovstva vášho, ktoré som vám určil.

55 Hľa, všetok tento majetok je môj, inak je viera vaša márna a vy ste nájdení ako pokrytci a zmluvy, ktoré ste učinili so mnou, sú porušené;

56 A ak je majetok môj, potom ste asprávcami; inak nie ste žiadni správcovia.

57 Ale veru hovorím vám, určil som, aby ste boli správcami domu môjho, dokonca naozaj správcami.

58 A s týmto zámerom som vám prikázal, aby ste sa zorganizovali, dokonca aby ste vytlačili aslová moje, plnosť písiem mojich, zjavenia, ktoré som vám dal a ktoré vám neskôr, z času na čas, budem dávať –

59 So zámerom vybudovania cirkvi svojej a kráľovstva na zemi a aby som pripravil ľud svoj na ačas, kedy budem bprebývať s nimi, čo je blízko, na dosah.

60 A pripravíte pre seba miesto pre pokladnicu a zasvätíte ho menu môjmu.

61 A určíte jedného z vás, aby sa o pokladnicu staral, a bude vysvätený k tomuto požehnaniu.

62 A na pokladnici bude pečať a všetky posvätné veci budú odovzdané do pokladnice; a žiadny z vás to nebude nazývať svojím vlastným, ani žiadnu časť z toho, lebo to bude patriť vám všetkým v jednote.

63 A dávam vám ju od tejto hodiny; a teraz uistite sa, aby ste išli a využívali správcovstvo, ktoré som vám určil, s výnimkou posvätných vecí, so zámerom vytlačenia týchto posvätných vecí, ako som povedal.

64 avýnos z týchto posvätných vecí bude uschovaný v pokladnici a bude na ňom pečať; a nebude nikým využívaný ani vybratý z pokladnice, ani nebude uvoľnená pečať, ktorá bude na neho umiestnená, iba hlasom rádu alebo prikázaním.

65 A tak budete v pokladnici zachovávať výnos z posvätných vecí, pre posvätné a sväté zámery.

66 A toto sa bude nazývať posvätná pokladnica Pána; a bude na nej uchovávaná pečať, aby mohla byť svätou a zasvätenou Pánovi.

67 A znova, bude pripravená ďalšia pokladnica a určený pokladník, aby sa staral o pokladnicu, a bude na ňu umiestnená pečať;

68 A všetky peniaze, ktoré získate v správcovstve svojom skrze zlepšenie majetku, ktorý som vám určil, ohľadom domov alebo ohľadom pozemkov, alebo ohľadom dobytka, alebo ohľadom všetkých vecí, okrem svätých a posvätných záznamov, ktoré som si vyhradil pre seba pre sväté a posvätné zámery, budú vrhnuté do pokladnice ihneď, len čo peniaze získate, po stovkách alebo po päťdesiatkach, alebo po dvadsiatkach, alebo po desiatkach, alebo po piatich.

69 Alebo inými slovami, ak získa niekto z vás päť dolárov, nech ich vrhne do pokladnice; lebo ak získa desať alebo dvadsať, alebo päťdesiat, alebo sto, nech učiní podobne;

70 A nech nikto z vás nehovorí, že to je jeho vlastné; lebo to sa nebude nazývať jeho, ani žiadna časť toho.

71 A žiadna časť toho nebude použitá ani vyňatá z pokladnice, iba hlasom a všeobecným súhlasom rádu.

72 A toto bude hlas a všeobecný súhlas rádu – že ktokoľvek z vás povie pokladníkovi: Mám potrebu toho, aby mi to pomohlo v správcovstve mojom –

73 Ak je to päť dolárov alebo ak je to desať dolárov, alebo dvadsať, alebo päťdesiat, alebo sto, pokladník mu dá sumu, ktorú žiada, aby mu pomohla v správcovstve jeho –

74 Dokiaľ nebude nájdený priestupníkom a nebude to jasne prejavené pred radou rádu, že je neverným a anemúdrym správcom.

75 Ale pokiaľ je v plnom spoločenstve a je verným a múdrym v správcovstve svojom, toto bude znamením jeho pre pokladníka, aby pokladník peniaze nezadržal.

76 Ale v prípade priestupku bude pokladník podrobený rade a hlasu rádu.

77 A v prípade, že je pokladník nájdený neverným a nemúdrym správcom, bude podrobený rade a hlasu rádu a bude odstránený z miesta svojho, a ainý bude určený na jeho miesto.

78 A znova, veru hovorím vám ohľadom dlhov vašich – hľa, mojou vôľou je, aby ste azaplatili všetky bdlhy svoje.

79 A mojou vôľou je, aby ste sa apokorili predo mnou a získali toto požehnanie skrze svoju busilovnosť a pokoru, a modlitbu viery.

80 A nakoľko ste usilovní a pokorní, a uplatníte amodlitbu viery, hľa, obmäkčím srdcia tých, voči ktorým ste zadlžení, dokiaľ vám nepošlem prostriedky pre oslobodenie vaše.

81 Takže napíšte rýchlo do New Yorku a píšte podľa toho, čo bude diktované aDuchom mojím; a ja obmäkčím srdcia tých, voči ktorým ste zadlžení, takže z ich mysle bude odňaté, aby na vás uviedli strasť.

82 A nakoľko ste apokorní a verní, a vzývate meno moje, hľa, dám vám bvíťazstvo.

83 Dávam vám sľub, že tentoraz budete oslobodení z poroby svojej.

84 Nakoľko získate príležitosť požičať si peniaze po stovkách alebo tisíckach, dokonca až si požičiate dosť, aby ste sa oslobodili z poroby, je to vaša výsada.

85 A dajte do zálohy majetok, ktorý som vložil do rúk vašich, tentoraz, tým, že dáte mená svoje skrze všeobecný súhlas alebo inak, ako sa vám bude zdať dobré.

86 Dávam vám túto výsadu, tentoraz; a hľa, ak budete pokračovať a činiť veci, ktoré som položil pred vás, podľa prikázaní mojich, všetky tieto veci sú moje a vy ste správcami mojimi, a pán nestrpí, aby bol dom jeho zborený. Tak je. Amen.