Písma
Náuka a zmluvy 22
predchádzajúce ďalej

Oddiel 22

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchestri v štáte New York 16. apríla 1830. Toto zjavenie bolo dané Cirkvi v dôsledku toho, že niektorí, ktorí boli pokrstení už predtým, si priali pripojiť sa k Cirkvi bez opätovného pokrstenia.

1, Krst je nová a večná zmluva; 2–4, Je požadovaný oprávnený krst.

1 Hľa, hovorím vám, že všetky astaré zmluvy som dal touto vecou ukončiť; a toto je bnová a večná zmluva, dokonca tá, ktorá bola od počiatku.

2 A preto, aj keby bol človek pokrstený stokrát, nič mu to neprospeje, lebo nemôžete vstúpiť tesnou bránou skrze azákon Mojžišov, ani skrze mŕtve bskutky svoje.

3 Lebo pre mŕtve skutky vaše som dal, aby táto posledná zmluva a táto cirkev boli vybudované pre mňa, dokonca ako za dávnych dní.

4 A preto, vstúpte tou abránou, ako som prikázal, a bnesnažte sa radiť svojmu Bohu. Amen.