Písma
Náuka a zmluvy 113
predchádzajúce ďalej

Oddiel 113

Odpovede na určité otázky týkajúce sa záznamov Izaiášových dané prostredníctvom Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste, alebo v jeho okolí, v štáte Missouri v marci 1838.

1–6, Peň Izajov, výhonok vychádzajúci z neho a koreň Izajov sú rozpoznané; 7–10, Rozptýlené zvyšky Sionu majú právo na kňazstvo a sú zvolávané, aby sa vrátili k Pánovi.

1 Kto je peň aIzajov, o ktorom sa hovorí v 1., 2., 3., 4. a 5. verši 11. kapitoly Izaiáša?

2 Veru tak hovorí Pán: Je to Kristus.

3 Čo je výhonok, o ktorom sa hovorí v prvom verši 11. kapitoly Izaiáša, ktorý má vyjsť z pňa Izajovho?

4 Hľa, tak hovorí Pán: Je to služobník v rukách Kristových, ktorý je čiastočne potomkom Izajovým, rovnako ako aEfrajimovým, alebo z domu Jozefovho, na ktorého je vložená veľká bmoc.

5 Čo je koreň Izajov, o ktorom sa hovorí v 10. verši 11. kapitoly?

6 Hľa, tak hovorí Pán, je to potomok Izajov, rovnako ako Jozefov, ktorému právom patrí kňazstvo a akľúče kráľovstva, ako bkoruhva a na czhromažďovanie ľudu môjho v posledných dňoch.

7 Otázky Eliasa Higbeeho: Čo sa mieni príkazom v Izaiášovi, 52. kapitola, 1. verš, ktorý hovorí: Obleč svoju silu, Sion – a na aký ľud Izaiáš poukazoval?

8 Poukazoval na tých, ktorých Boh povoláva v posledných dňoch, ktorí budú držať moc kňazstva, aby znova priviedli aSion, a pre vykúpenie Izraela; a obliecť si bsilu znova znamená obliecť si právomoc kňazstva, na ktoré on, Sion, má cprávo skrze rod; tiež navrátiť sa k tej moci, ktorú stratil.

9 Ako máme rozumieť Sionu uvoľňujúcemu sa z pút na svojom hrdle; 2. verš?

10 Máme tomu rozumieť tak, že arozptýlené zvyšky sú nabádané, aby sa bvrátili k Pánovi, odkiaľ odpadli; čo keď urobia, zasľúbením Pána je, že k nim bude hovoriť alebo im bude dávať zjavenia. Pozri 6., 7. a 8. verš. Putá jeho hrdla sú prekliatia Božie na ňom alebo na zvyškoch Izraela v ich rozptýlenom stave medzi pohanmi.