Písma
Náuka a zmluvy 50
predchádzajúce ďalej

Oddiel 50

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 9. mája 1831. Životopis Josepha Smitha uvádza, že niektorí starší nerozumeli prejavom rôznych duchov rozšírených po zemi a že toto zjavenie bolo dané ako odpoveď na jeho zvláštnu otázku v tejto záležitosti. Takzvané duchovné javy neboli medzi členmi nezvyčajné, niektorí z nich tvrdili, že prijímajú videnia a zjavenia.

1–5, Mnohí falošní duchovia sú všade po zemi; 6–9, Beda pokrytcom a tým, ktorí sú odrezaní od Cirkvi; 10–14, Starší majú kázať evanjelium Duchom; 15–22, Kazatelia i poslucháči potrebujú byť osvietení Duchom; 23–25, To, čo nevzdeláva, nie je od Boha; 26–28, Verní sú vlastníkmi všetkých vecí; 29–36, Modlitby očistených sú zodpovedané; 37–46, Kristus je Dobrý Pastier a Kameň Izraela.

1 Počúvajte, ó vy starší Cirkvi mojej, a doprajte sluchu hlasu žijúceho Boha; a venujte pozornosť slovám múdrosti, ktoré vám budú dané, tak ako ste žiadali, a ste jednotní ohľadom cirkvi a duchov, ktorí vyšli po celej zemi.

2 Hľa, veru hovorím vám, že je mnoho duchov, ktorí sú afalošní duchovia, ktorí chodia po zemi, oklamávajúc svet.

3 A tiež aSatan sa snaží o to, aby vás oklamal, aby vás mohol zvrhnúť.

4 Hľa, ja, Pán, som na vás pohliadol a videl som ohavnosti v cirkvi, ktorá avyznáva meno moje.

5 Ale požehnaní sú tí, ktorí sú verní a avytrvajú, či už v živote, alebo v smrti, lebo oni zdedia večný život.

6 Ale beda tým, ktorí sú apodvodníci a pokrytci, lebo tak hovorí Pán, tých privediem k súdu.

7 Hľa, veru hovorím vám, sú medzi vami apokrytci, ktorí niektorých oklamali, čím bola daná bprotivníkovi cmoc; ale hľa, dtakí budú navrátení späť;

8 Ale pokrytci budú odhalení a budú aodrezaní, buď v živote, alebo v smrti, tak ako chcem ja; a beda tým, ktorí sú odrezaní od cirkvi mojej, lebo tí sú premožení svetom.

9 A preto, nech sa každý človek má na pozore, aby nerobil to, čo nie je pravdivé a spravodlivé predo mnou.

10 A teraz poďte, hovorí Pán skrze Ducha starším cirkvi svojej, a ahovorme spoločne, aby ste mohli porozumieť.

11 Hovorme tak, dokonca ako hovorí jeden človek s druhým, tvárou v tvár.

12 Teraz, keď človek hovorí, je pochopený človekom, pretože hovorí ako človek; práve tak budem ja, Pán, hovoriť s vami, aby ste mohli aporozumieť.

13 A preto, ja, Pán, vám kladiem túto otázku – k čomu ste boli avysvätení?

14 Kázať evanjelium moje aDuchom, dokonca bUtešiteľom, ktorý bol vyslaný učiť pravdu.

15 A potom ste prijali aduchov, ktorým ste nemohli porozumieť, a prijali ste ich, ako keby boli od Boha; a ste v tomto ospravedlnení?

16 Hľa, na túto otázku si odpoviete sami; a predsa, budem k vám milosrdný; ten, kto je slabý medzi vami, neskôr bude učinený asilným.

17 Veru hovorím vám, ten, kto je vysvätený mnou a vyslaný akázať slovo pravdy Utešiteľom, v Duchu pravdy, káže ho bDuchom pravdy, alebo nejakým iným spôsobom?

18 A ak je to nejakým iným spôsobom, nie je to od Boha.

19 A znova, ten, kto prijíma slovo pravdy, prijíma ho Duchom pravdy, alebo nejakým iným spôsobom?

20 Ak je to nejakým iným spôsobom, nie je to od Boha.

21 Takže, prečo nemôžete porozumieť a vedieť, že ten, kto prijíma slovo Duchom pravdy, prijíma ho tak, ako je kázané Duchom pravdy?

22 A preto, ten, kto káže, a ten, kto prijíma, rozumejú si navzájom a obaja sú avzdelávaníbradujú sa spolu.

23 A to, čo nevzdeláva, nie je od Boha, a je to atemnota.

24 To, čo je od Boha, je asvetlo; a ten, kto prijíma svetlo a bzostáva v Bohu, prijíma cviac svetla; a to svetlo je jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň.

25 A znova, veru hovorím vám a hovorím to, aby ste mohli poznať apravdu, aby ste mohli zahnať temnotu zo svojho stredu;

26 Ten, kto je vysvätený a vyslaný Bohom, ten je ustanovený, aby bol anajväčším, napriek tomu, že je najmenším a bslužobníkom všetkých.

27 A preto, on je avlastníkom všetkých vecí; lebo všetky veci sú mu poddané, na nebi i na zemi, život a svetlo, Duch a bmoc, zoslané vôľou Otca skrze Ježiša Krista, jeho Syna.

28 Ale žiadny človek nie je vlastníkom všetkých vecí, iba ak je aočistenýbomytý od všetkého hriechu.

29 A ak ste očistení a omytí od všetkého hriechu, apožiadajte o čokoľvek, čo chcete, v mene Ježiša, a to bude učinené.

30 Ale vedzte toto, bude vám dané, o čo požiadate; a pretože ste ustanovení do ačela, duchovia vám budú poddaní.

31 A preto, stane sa, že ak uvidíte prejavujúceho sa aducha, ktorému nemôžete rozumieť, a ak neprijmete oného ducha, budete prosiť Otca v mene Ježišovom; a ak vám nedá oného ducha, potom môžete vedieť, že nie je od Boha.

32 A bude vám daná amoc nad oným duchom; a prehlásite proti onému duchovi hlasným hlasom, že nie je od Boha –

33 Nie s apodpichujúcim obvinením, aby ste neboli premožení, ani s bvychvaľovaním, ani s radosťou, aby ste ním neboli uchvátení.

34 Ten, kto prijíma od Boha, nech uznáva, že je to od Boha; a nech sa z toho raduje, že je Bohom uznaný hodným to prijať.

35 A ak budete dbať na tieto veci, ktoré ste obdržali a ktoré obdržíte neskôr, a ak ich budete činiť – a akráľovstvo je vám dané Otcom, a bmoc premôcť všetky veci, ktoré nie sú ním ustanovené –

36 A hľa, veru hovorím vám, požehnaní ste vy, ktorí teraz počujete tieto slová moje z úst služobníka môjho, lebo hriechy vaše sú vám aodpustené.

37 Nech služobník môj Joseph Wakefield, v ktorom sa mi dobre zaľúbilo, a služobník môj aParley P. Pratt idú medzi cirkvi a posilňujú ich slovom bnabádania;

38 A tiež služobník môj John Corrill alebo toľko služobníkov mojich, koľko ich je vysvätených k tomuto úradu, a nech pracujú na avinici; a nech im žiadny človek nebráni činiť to, čo som im určil –

39 A preto, v tejto veci nie je služobník môj aEdward Partridge ospravedlnený; predsa len, nech činí pokánie, a bude mu odpustené.

40 Hľa, vy ste malé deti a nemôžete azniesť všetky veci teraz; musíte brásťcmilosti a v poznaní dpravdy.

41 aNebojte sa, malé bdeti, lebo ste moje a ja som cpremohol svet, a vy ste z tých, ktoré mi Otec môj ddal;

42 A žiadny z tých, ktorých mi Otec môj dal, nebude astratený.

43 A Otec a ja ajedno sme. Ja som v Otcovi a Otec vo mne; a nakoľko ste mňa prijali, ste vo mne a ja vo vás.

44 A preto, ja som vo vašom strede a som adobrý pastier, a bkameň Izraela. Ten, kto stavia na tejto cskale, dnikdy nepadne.

45 A prichádza deň, kedy budete počuť hlas môj a auvidíte ma, a budete vedieť, že ja som.

46 aBdejte teda, aby ste mohli byť bpripravení. Tak je. Amen.