Náuka a zmluvy 74
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 74

  Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v kraji Wayne v štáte New York v roku 1830. Dokonca pred zorganizovaním Cirkvi vyvstali otázky ohľadom spôsobu krstu, čo viedlo Proroka k tomu, aby hľadal odpovede na túto tému. Životopis Josepha Smitha uvádza, že toto zjavenie je vysvetlením 1. Korintským 7:14, verša, ktorý sa často používa na ospravedlnenie krstu nemluvniat.

  1–5, Pavol radí Cirkvi svojich dní, aby nezachovávala zákon Mojžišov; 6–7, Malé deti sú sväté a sú posvätené skrze uzmierenie.

  1 Lebo aneveriaci manžel sa posväcuje v manželke a neveriaca manželka sa posväcuje v manželovi; veď inak by vaše deti boli nečisté, ale teraz sú sväté.

  2 Teraz, v dňoch apoštolov bol zákon obriezky medzi všetkými Židmi, ktorí neverili v evanjelium Ježiša Krista.

  3 A stalo sa, že povstal veľký asvár medzi ľuďmi ohľadom zákona obriezky, lebo neveriaci manžel si prial, aby boli jeho deti bobrezané a stali sa poddané czákonu Mojžišovmu, ktorý to zákon bol naplnený.

  4 A stalo sa, že deti, súc vychovávané v podrobení zákonu Mojžišovmu, dbali na atradície otcov svojich a neverili v evanjelium Kristovo, čím sa stali nesvätými.

  5 A preto, z tohto dôvodu písal apoštol cirkvi, dávajúc im prikázanie, nie od Pána, ale za seba, že veriaci sa nemá aspojiť s neveriacim, ibaže by bol bzákon Mojžišov medzi nimi odstránený,

  6 Aby ich deti mohli zostať bez obriezky; a aby mohla byť odstránená tradícia, ktorá hovorí, že malé deti sú nesväté; lebo tá bola medzi Židmi;

  7 Ale malé adetibsväté, súc cposvätené skrze duzmierenie Ježiša Krista; a toto je to, čo písma znamenajú.