Pomôcky pre štúdium
Uzmieriť, Uzmierenie


Uzmieriť, Uzmierenie

Zmieriť človeka s Bohom.

Uzmieriť, tak ako je to používané v písmach, znamená vytrpieť trest za nejaký hriešny čin, a sňať tak účinky hriechu z kajúceho sa hriešnika a umožniť mu zmieriť sa s Bohom. Ježiš Kristus bol jediným, kto bol schopný uskutočniť dokonalé uzmierenie za celé ľudstvo. Bol schopný to učiniť vďaka tomu, že bol vybraný a predustanovený vo Veľkej rade predtým ako bol utvorený svet (Eter 3:14; Mojž. 4:1–2; Abr. 3:27), vďaka Svojmu božskému Synovstvu a bezhriešnemu životu. Jeho uzmierenie zahŕňalo Jeho utrpenie za hriechy ľudstva, preliatie Jeho krvi a Jeho smrť a následné vzkriesenie z hrobu (Iz. 53:3–12; Luk. 22:44; Mos. 3:5–11; Alma 7:10–13; NaZ 19:16–19). Vďaka uzmiereniu vstanú všetci ľudia z mŕtvych s nesmrteľným telom (1. Kor. 15:22). Uzmierenie nám tiež zabezpečuje cestu k odpusteniu našich hriechov a k tomu, aby sme naveky žili s Bohom. Ale osoba, ktorá dosiahla vek zodpovednosti a obdržala zákon, môže obdržať tieto požehnania iba vtedy, keď má vieru v Ježiša Krista, činí pokánie z hriechov, prijme spásne obrady a poslúcha prikázania Božie. Tí, ktorí nedosiahli vek zodpovednosti a tí bez zákona sú vykúpení skrze uzmierenie (Mos. 15:24–25; Moroni 8:22). Písma jasne učia, že keby Kristus neuzmieril naše hriechy, žiadny zákon, obrad alebo obeť by neuspokojili požiadavky spravodlivosti a človek by nikdy nemohol znova dosiahnuť Božiu prítomnosť (2. Nefi 2; 9).