2. Nefi 9
predchádzajúce ďalej

Kapitola 9

Jákob vysvetľuje, že Židia budú zhromaždení vo všetkých svojich krajinách zasľúbenia – Uzmierenie vykupuje človeka z pádu – Telá mŕtvych vyjdú z hrobu a ich duchovia z pekla a z raja – Budú súdení – Uzmierenie zachraňuje pred smrťou, peklom, diablom a nekonečnými mukami – Spravodliví budú spasení v kráľovstve Božom – Sú stanovené tresty za hriechy – Svätý Izraelský je strážcom brány. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A teraz, milovaní bratia moji, čítal som veci tieto, aby ste sa mohli dozvedieť o azmluvách Pána, ktoré učinil s celým domom Izraela –

2 Že on hovorí k Židom ústami svätých prorokov svojich, dokonca od počiatku, z pokolenia na pokolenie, pokiaľ nepríde čas, že budú aznovuzriadení do pravej cirkvi a stáda Božieho; kedy budú bzhromaždení domov do ckrajín dedičstva svojho a kedy budú usadení vo všetkých svojich krajinách zasľúbenia.

3 Hľa, milovaní bratia moji, hovorím k vám veci tieto, aby ste sa mohli radovať a apozdvihnúť hlavy svoje naveky kvôli požehnaniam, ktoré Pán Boh udelí deťom vašim.

4 Lebo viem, že usilovne ste hľadali, mnohí z vás, aby ste poznali veci, ktoré prídu; a preto ja viem, že vy viete, že telo naše musí schradnúť a zomrieť; a predsa v atele svojom uvidíme Boha.

5 Áno, ja viem, že vy viete, že on sa ukáže v tele tým v Jeruzaleme, odkiaľ sme prišli; lebo je nevyhnutné, aby to bolo medzi nimi; lebo to prináleží veľkému aStvoriteľovi, aby strpel, že sa stane poddaným človeku v tele a zomrie za všetkých ľudí, aby sa bvšetci ľudia mohli stať jemu poddanými.

6 Lebo ako smrť prichádza na všetkých ľudí, aby naplnila milosrdný aplán veľkého Stvoriteľa, musí tam nevyhnutne byť moc bvzkriesenia a vzkriesenie musí nevyhnutne prísť k ľuďom kvôli cpádu; a pád prišiel kvôli priestupku; a pretože sa ľudia stali padlými, boli dodrezaní z prítomnosti Pána.

7 A preto musí nevyhnutne byť anekonečné buzmierenie – pokiaľ by nekonečného uzmierenia nebolo, táto porušiteľnosť by nemohla odieť neporušiteľnosť. A preto, cprvý súd, ktorý prišiel na človeka by musel nevyhnutne dtrvať do nekonečna. A keby tomu tak bolo, toto telo by muselo uľahnúť, aby spráchnivelo a rozpadlo sa vo svojej matke zemi, aby už nepovstalo.

8 Ó tá amúdrosť Božia, bmilosrdenstvo jeho a cmilosť! Lebo hľa, keby dtelo už nepovstalo, duchovia naši by sa museli stať poddanými onému anjelovi, ktorý epadol z prítomnosti Večného Boha a stal sa fdiablom, aby už nepovstal.

9 A duchovia naši by sa museli stať podobnými jemu a my by sme sa stali diablami, aanjelmi diabla, a boli by sme bvylúčení z prítomnosti nášho Boha, a zostali by sme s otcom clží, v biede, ako je on sám; áno, s tou bytosťou, ktorá dpodviedla našich prvých rodičov, ktorá sa epremieňa skoro až v fanjela svetla a podnecuje deti ľudské k gtajným spolkom vraždenia a všelijakým tajným dielam temnoty.

10 Ó, aká veľká je dobrotivosť nášho Boha, ktorý pripravuje cestu pre náš únik zo zovretia tejto hroznej príšery; áno, onej príšery, asmrtibpekla, ktorú nazývam smrťou tela, a tiež smrťou ducha.

11 A kvôli ceste avyslobodenia Boha nášho, Svätého Izraelského, táto bsmrť, o ktorej som hovoril, ktorá je časná, vydá svojich mŕtvych; a táto smrť je hrob.

12 A táto asmrť, o ktorej som hovoril, ktorá je duchovnou smrťou, vydá svojich mŕtvych; a táto duchovná smrť je bpeklo; a preto musia smrť a peklo vydať svojich mŕtvych, a peklo musí vydať zajatých duchov svojich, a hrob musí vydať zajaté telá svoje, a telá a cduchovia ľudí budú spolu navzájom dznovuzriadení; a to mocou vzkriesenia Svätého Izraelského.

13 Ó, aký veľký je aplán nášho Boha! Lebo na druhej strane, braj Boží musí vydať ducha spravodlivých a hrob vydá telo spravodlivých; a duch a telo sú opäť k sebe cznovuzriadení, a všetci ľudia sa stanú neporušiteľnými a dnesmrteľnými, a sú živými dušami, majúc edokonalú fznalosť, podobne ako my v tele, až na to, že naša znalosť bude dokonalá.

14 A preto budeme mať dokonalú aznalosť všetkej bviny svojej, nečistoty svojej a cnahoty svojej; a spravodliví budú mať dokonalú znalosť radosti svojej, a dspravodlivosti svojej, súc eodetí fčistotou, áno, dokonca grúchom spravodlivosti.

15 A stane sa, že keď všetci ľudia prejdú z tejto prvej smrti k životu, nakoľko sa stávajú nesmrteľnými, musia sa ukázať pred asudcovskou stolicou Svätého Izraelského; a potom prichádza bsúd, a potom musia byť súdení podľa svätého súdu Božieho.

16 A tak celkom isto, akože žije Pán, lebo Pán Boh to hovoril, a to je večné aslovo jeho, ktoré nemôže bpominúť, že tí, ktorí sú spravodliví, budú spravodliví aj naďalej, a tí, ktorí sú cšpinaví, budú dšpinaví aj naďalej; a preto tí, ktorí sú špinaví, sú ediabol a anjeli jeho; a tí odídu do fvečného ohňa pripraveného pre nich; a ich muky sú ako gjazero ohňa a síry, ktorého plameň stúpa hore na veky vekov a nemá konca.

17 Ó, tá veľkosť a aspravodlivosť nášho Boha! Lebo on vykonáva všetky slová svoje, a tie vychádzajú z úst jeho a zákon jeho musí byť naplnený.

18 Ale hľa, spravodliví, asvätí Svätého Izraelského, tí, ktorí veria v Svätého Izraelského, tí, ktorí vytrpeli bkríže sveta a nedbali na potupu jeho, tí czdedia dkráľovstvo Božie, ktoré bolo pre nich pripravené eod založenia sveta a ich radosť bude úplná fnaveky.

19 Ó, tá veľkosť milosrdenstva nášho Boha, Svätého Izraelského! Lebo on avyslobodzuje svätých svojich od onej bhroznej príšery diabla a smrti, a cpekla, a oného jazera ohňa a síry, čo sú nekonečné muky.

20 Ó, aká veľká je asvätosť nášho Boha! Lebo on bpozná všetky veci a niet ničoho, čo by nepoznal.

21 A príde na svet, aby mohol aspasiť všetkých ľudí, ak budú počúvať hlas jeho; lebo hľa, on vytrpí bolesti všetkých ľudí, áno, bbolesti každého živého stvorenia, ako mužov, tak aj žien a detí, ktorí patria do rodiny cAdamovej.

22 A on to vytrpí, aby vzkriesenie mohlo prísť ku všetkým ľuďom, aby všetci mohli stáť pred ním vo veľký a súdny deň.

23 A prikazuje všetkým ľuďom, že musia ačiniť pokánie a byť bpokrstení v mene jeho, majúc dokonalú vieru v Svätého Izraelského, inak nemôžu byť spasení v kráľovstve Božom.

24 A ak nebudú činiť pokánie a veriť v ameno jeho, a ak nebudú pokrstení v mene jeho, a bnevytrvajú do konca, musia byť czatratení; lebo Pán Boh, Svätý Izraelský, tak hovoril.

25 A preto, on dal azákon; a kde bnie je daný zákon, tam nie je trest; a kde nie je trest, tam nie je odsúdenie; a kde nie je odsúdenie, tam milosrdenstvo Svätého Izraelského má na ľudí nárok pre uzmierenie; lebo oni sú vyslobodení mocou jeho.

26 Lebo auzmierenie uspokojuje požiadavky bspravodlivosti jeho pre všetkých tých, ktorým cnebol daný dzákon, a tak sú vyslobodení od onej hroznej príšery, smrti a pekla, a diabla, a jazera ohňa a síry, čo sú nekonečné muky; a sú znovuzriadení tomu Bohu, ktorý im dal edych, ktorý je Svätý Izraelský.

27 Ale beda tomu, komu bol daný azákon, áno, kto má všetky prikázania Božie ako my, a kto ich prestupuje, a kto márni dni skúšky svojej, lebo stav jeho je hrozný!

28 Ó, ten ľstivý aplán oného zlého! Ó, tá bmárnivosť a nestálosť, a pochabosť ľudí! Keď sú cučení, myslia si, že sú dmúdri, a nepočúvajú eradu Božiu, lebo ju zavrhujú, domnievajúc sa, že všetko poznajú sami, a preto, múdrosť ich je pochabosť a neprospieva im. A oni zahynú.

29 Ale byť učený je dobré, ak apočúvajú brady Božie.

30 Ale beda abohatým, ktorí sú bohatí, čo sa týka vecí sveta. Lebo pretože sú bohatí, opovrhujú bchudobnými a prenasledujú miernych, a ich srdcia lipnú na ich pokladoch; a preto, ich poklad je ich bohom. A hľa, poklad ich tiež zahynie s nimi.

31 A beda hluchým, ktorí nechcú apočuť; lebo oni zahynú.

32 Beda slepým, ktorí nechcú vidieť; lebo oni zahynú tiež.

33 Beda tým srdca neobrezaného, lebo vedomie ich neprávostí ich udrie posledného dňa.

34 Beda aklamárovi, lebo on bude zvrhnutý dole do bpekla.

35 Beda vrahovi, ktorý úmyselne azabíja, lebo on bzomrie.

36 Beda tým, ktorí sa dopúšťajú asmilstiev, lebo oni budú zvrhnutí dole do pekla.

37 Áno, beda tým, ktorí auctievajú modly, lebo diabol všetkých diablov sa z nich raduje.

38 A skrátka, beda všetkým tým, ktorí umierajú v hriechoch svojich; lebo sa anavrátia k Bohu a uvidia tvár jeho, a zostanú v hriechoch svojich.

39 Ó milovaní bratia moji, pamätajte, aké strašné je prestupovať proti tomu Svätému Bohu, a tiež aké strašné je podľahnúť prehováraniu toho aľstivého. Pamätajte, btelesné zmýšľanie je csmrť a duchovné zmýšľanie je dživot evečný.

40 Ó milovaní bratia moji, doprajte sluchu slovám mojim. Pamätajte na veľkosť Svätého Izraelského. Nehovorte, že som k vám hovoril tvrdé veci; lebo ak to tak poviete, budete apravdu hanobiť; lebo ja som hovoril slová Tvorcu vášho. Viem, že slová pravdy sú proti všetkej nečistote btvrdé; ale spravodliví sa ich neboja, lebo milujú pravdu a nie sú otrasení.

41 Ó teda, milovaní bratia moji, apoďte k Pánovi, k Svätému. Pamätajte, že cesty jeho sú spravodlivé. Hľa, bcesta pre človeka je cúzka, ale leží pred ním v priamom smere a strážcom dbrány je Svätý Izraelský; a nezamestnáva tam žiadneho služobníka; a niet tam žiadnej inej cesty okrem tej, ktorá vedie tou bránou; lebo on nemôže byť oklamaný, lebo Pán Boh je meno jeho.

42 A kto klope, tomu on otvorí; a amúdri, a učení, a tí, ktorí sú bohatí, ktorí sú bnadutí pre učenosť svoju a múdrosť svoju, a bohatstvo svoje – áno, to sú tí, ktorými on opovrhuje; a ak neodhodia veci tieto a neuznajú samých seba za cpochabých pred Bohom, a nezostúpia dolu do hlbín dpokory, on im neotvorí.

43 Ale veci múdrych a rozvážnych budú pred nimi askryté naveky – áno, oné šťastie, ktoré je pripravené pre svätých.

44 Ó milovaní bratia moji, pamätajte na slová moje. Hľa, snímam odev svoj a vytriasam ho pred vami; modlím sa k Bohu spásy svojej, aby na mňa pohliadol avšeprenikajúcim okom svojím; a preto poznáte posledného dňa, kedy všetci ľudia budú súdení za skutky svoje, že Boh Izraelský svedčil, že ja som bstriasol neprávosti vaše z duše svojej a že pred ním stojím v jasnosti, a že som czbavený krvi vašej.

45 Ó milovaní bratia moji, odvráťte sa od hriechov svojich; straste areťaze toho, ktorý by vás chcel pevne spútať; poďte k tomu Bohu, ktorý je bskalou spásy vašej.

46 Pripravte dušu svoju na onen slávny deň, kedy aspravodlivosť bude udelená spravodlivým, dokonca na deň bsúdu, aby ste nemuseli byť vydesení hrozným strachom; aby ste nemuseli mať dokonalú spomienku na hroznú cvinu svoju a neboli ste prinútení zvolať: Sväté, sväté sú súdy tvoje, ó Pane Bože dVšemohúci – ale ja poznám vinu svoju; prestúpil som zákon tvoj a priestupky moje sú moje; a diabol ma získal, a tak som korisťou hroznej biedy jeho.

47 Ale hľa, bratia moji, je nevyhnutné, aby som vás prebúdzal k hroznej skutočnosti vecí týchto? Trýznil by som duše vaše, keby myseľ vaša bola čistá? Bol by som k vám priamy podľa jasnosti pravdy, keby ste boli oslobodení od hriechu?

48 Hľa, keby ste boli svätí, hovoril by som k vám o svätosti; ale pretože nie ste svätí a pozeráte na mňa ako na učiteľa, je nevyhnutne nutné, aby som vás aučil následkom bhriechu.

49 Hľa, duša moja sa hrozí hriechu a srdce moje sa teší zo spravodlivosti; a ja budem achváliť sväté meno Boha svojho.

50 Poďte, bratia moji, každý, kto je smädný, poďte k avodám; a ten, kto nemá peňazí, nech príde, kupuje a je; áno, poďte a kupujte víno a mlieko bez bpeňazí a bez ceny.

51 A preto, neutrácajte peniaze za to, čo nemá žiadnej ceny, ani anepracujte pre to, čo nemôže uspokojiť. Počúvajte ma usilovne a pamätajte na slová, ktoré som hovoril; a poďte k Svätému Izraelskému, a bhodujte na tom, čo nehynie, ani sa nemôže skaziť, a nech sa duša vaša teší z tučnoty.

52 Hľa, milovaní bratia moji, pamätajte na slová Boha svojho; modlite sa k nemu neustále vo dne a v noci vzdávajte avďaky svätému menu jeho. Nech sa srdcia vaše radujú.

53 A hľa, aké veľké sú azmluvy Pána a aká veľká je blahosklonnosť jeho k deťom ľudským; a pre veľkosť svoju a milosť svoju, a bmilosrdenstvo nám prisľúbil, že semeno naše nebude úplne zničené podľa tela, ale že ich zachová; a v budúcich pokoleniach sa stanú spravodlivou cvetvou Izraela.

54 A teraz, bratia moji, chcem k vám hovoriť viac; ale napozajtre vám prednesiem zvyšok slov svojich. Amen.