2. Nefi 16
predchádzajúce ďalej

Kapitola 16

Izaiáš vidí Pána – Izaiášove hriechy sú odpustené – Je povolaný prorokovať – Prorokuje o odmietnutí Kristovho učenia Židmi – Zvyšok sa navráti – Porovnaj s Izaiášom 6. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 aroku, kedy zomrel kráľ Uzijá, videl som tiež Pána sediaceho na tróne, vysokom a vyvýšenom, a bokraj rúcha jeho napĺňal chrám.

2 Nad ním stáli aserafíni, každý mal po šesť krídiel; dvoma si zakrýval tvár svoju a dvoma si zakrýval nohy svoje, a dvoma lietal.

3 A jeden volal na druhého, a hovoril: Svätý, svätý, svätý je Pán mocností; celá zem je plná slávy jeho.

4 averaje dverí sa pohli na hlas toho, ktorý volal a dom sa naplnil dymom.

5 Potom som povedal: Beda je mi! Lebo som azničený, pretože som človek pier nečistých; a prebývam uprostred ľudu pier nečistých; lebo oči moje videli Kráľa, Pána mocností.

6 Potom ku mne priletel jeden zo serafínov, majúc vo svojej ruke ažeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára;

7 A položil ho na ústa moje, a povedal: Hľa, tento sa dotkol pier tvojich; a aneprávosť tvoja je odňatá a hriech tvoj je očistený.

8 Tiež som počul hlas Pána povedať: Koho mám poslať a kto pôjde za nás? Potom som povedal: Tu som; pošli mňa.

9 A on povedal: Choď a povedz ľudu tomuto – Veď počúvajte, ale oni nerozumeli; a veď sa pozrite, ale oni nechápali.

10 Zatvrď srdcia ľudu tohto a zapchaj ich uši, a ich oči zavri – aby nevideli očami svojimi a anepočuli ušami svojimi, a nerozumeli srdcami svojimi, a neboli obrátení, a neboli uzdravení.

11 Potom som povedal: Pane, ako dlho? A on povedal: Pokiaľ mestá nebudú spustnuté bez obyvateľa a domy bez človeka, a krajina nebude úplne zničená;

12 A Pán apremiestnil ľud ďaleko, lebo uprostred krajiny bude veľká prázdnota.

13 Ale predsa bude desatina, a tí sa navrátia, a budú strávení ako lipa a ako dub, ktorých podstata je v nich, aj keď zhadzujú lístie svoje; takisto sväté semeno bude ich apodstatou.

   • VI okolo roku 750 pred Kr.

   • VI lem alebo obruba jeho odevu.

   • HEB základy prahov sa zachveli.

   • HEB sklátený; t.j. bol premožený vedomím svojich hriechov a hriechov svojho ľudu.

   • VI symbol očisťovania.

   • VI Ako strom; hoci sú jeho listy rozptýlené, napriek tomu v ňom zostáva život a schopnosť vytvárať semeno.