2. Nefi 23
predchádzajúce ďalej

Kapitola 23

Zničenie Babylonu je predobrazom zničenia pri druhom príchode – Bude to deň hnevu a odplaty – Babylon (svet) padne naveky – Porovnaj s Izaiášom 13. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 Oné abremeno bBabylonu, ktoré videl Izaiáš, syn Ámócov.

2 Pozdvihnite azástavu na vysokej hore, pozdvihnite k nim hlas, bmávnite rukou, aby mohli vojsť bránami urodzených.

3 Prikázal som aposväteným svojim, tiež som povolal mocných svojich, lebo hnev môj nespočíva na tých, ktorí sa radujú z výsosti mojej.

4 Hluk zástupu na horách akoby veľkého ľudu, burácavý hluk azhromaždených bkráľovstiev národov, Pán mocností zoraďuje voje do bitky.

5 Prichádzajú z ďalekej krajiny, od konca neba, áno, Pán a zbrane rozhorčenia jeho, aby zničili celú krajinu.

6 Kvíľte, lebo deň Pánov je na dosah; príde ako zničenie od Všemohúceho.

7 Takže všetky ruky ochabnú, srdce každého človeka sa zovrie;

8 A budú vydesení; zmocnia sa ich prudké bolesti a súženia; budú užasnutí hľadieť jeden na druhého; tváre ich plameňom podobné budú.

9 Hľa, deň Pánov prichádza, krutý rozhorčením i prudkým hnevom, aby spustošil krajinu; a on avyvrhne hriešnikov z nej.

10 Lebo hviezdy neba a súhvezdia jeho nebudú dávať svetlo svoje; aslnko bude zatemnené pri svojom východe a mesiac nedá svetlu svojmu žiariť.

11 A ja apotrestám svet pre zlo, a zlovoľných pre ich neprávosť; spôsobím, že domýšľavosť bspupných ustane a zrazím dole povýšenosť hrozných.

12 Učiním ačloveka cennejším nad rýdze zlato; dokonca človeka nad zlatý klin z Ófíru.

13 Takže zatrasiem nebesami a zem sa apohne z miesta svojho v rozhorčení Pána mocností, a v deň prudkého hnevu jeho.

14 A bude to podobné štvanej srne, a ovci, o ktorú sa žiadny človek nestará; a každý človek sa obráti k vlastnému ľudu svojmu, a každý utečie do svojej vlastnej krajiny.

15 Každý, kto je pyšný bude prebodnutý; áno, a každý, kto je spojený so zlovoľnými padne mečom.

16 Deti ich tiež budú roztrieštené na kusy pred ich očami; domy ich budú vyplienené a manželky ich zneuctené.

17 Hľa, vzbudím proti nim Médov, ktorí si nebudú vážiť striebra a zlata, ani v ňom nebudú mať potešenie.

18 Luky ich tiež roztrieštia mladých mužov na kusy; a nebudú mať zľutovanie s plodom lona; ich oči deti neušetria.

19 A Babylon, sláva kráľovstiev, akrása vyberanosti Chaldejcov, bude ako keď Boh zvrhol bSodomu a Gomoru.

20 Nebude nikdy aobývaný, ani nebude v ňom prebývať pokolenie za pokolením; ani Arab tam nevztýči stan; ani pastieri tam ovčinec svoj nepostavia.

21 Ale adivá zver púšte tam bude ležať; a domy ich budú plné bezútešných stvorení; a sovy tam budú prebývať, a bsatyrovia tam budú tancovať.

22 A divá zver z ostrovov sa bude ozývať v ich pustých adomoch, a bdraci v rozkošných ich palácoch; a čas jeho čoskoro príde, a deň jeho nebude predĺžený. Lebo ja ho zničím rýchlo; áno, lebo budem milosrdný k ľudu svojmu, ale zlovoľní zahynú.