Písma
Slová Mormonove 1


Slová Mormonove

Kapitola 1

Mormon skracuje veľké dosky Nefiho – Pripája malé dosky k ďalším doskám – Kráľ Benjamín nastoľuje mier v krajine. Okolo roku 385 po Kr.

1 A teraz ja, aMormon, som pripravený vydať záznam, ktorý som vytvoril, do rúk syna svojho, Moroniho, hľa, bol som svedkom takmer úplného zničenia ľudu svojho, Nefitov.

2 A je amnoho sto rokov po príchode Krista, keď vkladám záznamy tieto do rúk syna svojho; a domnievam sa, že on bude svedkom úplného zničenia ľudu môjho. Ale kiež Boh dá, aby ich mohol prežiť, aby mohol o nich niečo napísať, a niečo o Kristovi, aby z toho snáď jedného dňa mohli mať búžitok.

3 A teraz hovorím niečo o tom, čo som napísal; lebo potom, čo som učinil askráteniebdosiek Nefiho až po vládu oného kráľa Benjamína, o ktorom hovoril Amaleki, hľadal som medzi czáznamami, ktoré sa mi dostali do rúk, a našiel som dosky tieto, ktoré obsahovali túto krátku správu prorokov od Jákoba až po vládu oného kráľa dBenjamína, a tiež mnohé slová Nefiho.

4 A to, čo je na doskách týchto ma ateší pre proroctvá o príchode Krista; a otcovia moji vedia, že mnohé z nich sa naplnili; áno, a ja tiež viem, že toľko, koľko bolo o nás prorokované do tohto dňa sa naplnilo, a toľko, koľko je po tomto dni sa musí zaiste stať –

5 A preto, vybral som aveci tieto, aby som nimi ukončil záznam svoj, ktorý ako zvyšok záznamu svojho vyjmem z bdosiek Nefiho; a nemôžem napísať ani cstotinu vecí ľudu svojho.

6 Ale hľa, vezmem dosky tieto, ktoré obsahujú tieto prorokovania a zjavenia, a pripojím ich k zvyšku záznamu svojho, lebo sú pre mňa vzácne; a viem, že budú vzácne pre bratov mojich.

7 A činím to pre amúdry zámer; lebo tak mi je to našepkávané, podľa pôsobenia Ducha Pána, ktorý je vo mne. A teraz, ja nepoznám všetky veci; ale Pán bpozná všetky veci, ktoré prídu; a preto pôsobí vo mne, aby som činil podľa vôle jeho.

8 amodlím sa k Bohu za bratov svojich, aby mohli znovu dôjsť k poznaniu Boha, áno, vykúpenia Kristovho; aby znovu mohli byť bpríjemným ľudom.

9 A teraz ja, Mormon, pristupujem k dokončeniu záznamu svojho, ktorý vyberám z dosiek Nefiho; a činím to podľa poznania a porozumenia, ktoré mi dal Boh.

10 A preto, stalo sa, že potom, čo Amaleki avydal dosky tieto do rúk kráľa Benjamína, ten ich vzal a spojil ich s bďalšími doskami, ktoré obsahovali záznamy, ktoré boli odovzdávané ckráľmi z pokolenia na pokolenie až do dní kráľa Benjamína.

11 A boli odovzdávané od kráľa Benjamína z pokolenia na pokolenie, až sa dostali do arúk mojich. A ja, Mormon, sa modlím k Bohu, aby mohli byť zachované od tejto doby aj naďalej. A ja viem, že budú zachované; lebo sú na nich napísané veľké veci, z ktorých ľud môj a ich bratia budú bsúdení veľkého a posledného dňa, podľa slova Božieho, ktoré je napísané.

12 A teraz, ohľadom oného kráľa Benjamína – mal nejaké sváry medzi vlastným ľudom svojím.

13 A stalo sa tiež, že vojská Lámánitov zišli dole z akrajiny Nefi, aby bojovali proti ľudu jeho. Ale hľa, kráľ Benjamín zhromaždil vojská svoje a postavil sa proti nim; a bojoval silou vlastného ramena svojho bmečom Lábánovým.

14 A v sile Pánovej bojovali proti nepriateľom svojim, pokiaľ nepobili mnoho tisíc Lámánitov. A stalo sa, že bojovali proti Lámánitom, pokiaľ ich nevyhnali zo všetkých krajín dedičstva svojho.

15 A stalo sa, že potom tam boli falošní aKristovia, a ich ústa boli umlčané, a oni boli potrestaní podľa zločinov svojich;

16 A potom, čo boli medzi ľudom falošní proroci a falošní kazatelia, a učitelia, a títo všetci boli potrestaní podľa zločinov svojich; a potom, čo bolo mnoho svárov a mnohé zbehnutia k Lámánitom, hľa, stalo sa, že kráľ Benjamín s pomocou svätých aprorokov, ktorí boli medzi ľudom jeho –

17 Lebo hľa, kráľ Benjamín bol asvätý muž a vládol ľudu svojmu v spravodlivosti; a v krajine bolo mnoho svätých mužov a oni hovorili slovo Božie s bmocou a s právomocou; a používali veľa costrosti pre tvrdošijnosť ľudu –

18 A preto, s pomocou týchto, kráľ Benjamín, skrze svoje pôsobenie celou mocou tela svojho a schopnosťou celej duše svojej, a tiež skrze prorokov, znova raz nastolil v krajine mier.