2. Nefi 13
predchádzajúce ďalej

Kapitola 13

Júda a Jeruzalem budú potrestaní za svoju neposlušnosť – Pán obhajuje Svoj ľud a súdi ho – Dcéry Sionu sú prekliate a trýznené pre svoju svetskosť – Porovnaj s Izaiášom 3. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 Lebo hľa, Pán, Pán mocností, odoberie z Jeruzalema a od Júdu podporu a oporu, celú oporu chleba a celú podporu vody –

2 Mocného muža a muža vojny, sudcu a proroka, a múdreho, a starca;

3 Veliteľa nad päťdesiatimi a úctyhodného muža, a radcu, a zručného remeselníka, a výrečného rečníka.

4 A dám im deti za kniežatá, a nemluvňatá im budú panovať.

5 A ľud bude utláčaný, jeden druhým a každý blížnym svojím; dieťa sa bude chovať pyšne voči staršiemu a podliak voči úctyhodnému.

6 Keď sa človek chopí brata svojho z domu otca svojho, a povie: Ty máš odev, ty buď panovníkom naším, a nech azáhuba táto nepríde pod rukou tvojou –

7 V onen deň bude prisahať, hovoriac: Ja nebudem aránhojičom; lebo v dome mojom niet ani chleba, ani odevu; nečiňte zo mňa panovníka ľuďom.

8 Lebo Jeruzalem je azborený a Júda bpadol, pretože ich jazyky a ich skutky sú proti Pánovi, aby dráždili oči slávy jeho.

9 Výraz ich tváre svedčí proti nim a vyhlasuje, že ich hriech je dokonca ako aSodomy a nemôžu to skryť. Beda ich dušiam, lebo sami sa odmenili zlom!

10 Povedzte spravodlivým, že oni sú na tom adobre; lebo budú jesť ovocie činov svojich.

11 Beda zlovoľným, lebo oni zahynú; lebo odmena ich rúk spočinie na nich!

12 A ľud môj, deti sú jeho utláčatelia a ženy nad ním panujú. Ó ľud môj, tí, ktorí ťa avedú, spôsobujú, že chybuješ, a ničia cestu chodníkov tvojich.

13 Pán povstáva, aby aobhajoval, a stojí, aby súdil ľud.

14 Pán vstupuje do súdu so staršími ľudu svojho a akniežatami jeho; lebo vy ste bvyjedli cvinicudlup echudobných v domoch svojich.

15 Čo zamýšľate? Rozbíjate ľud môj na kusy a drvíte tváre chudobných, hovorí Pán Boh mocností.

16 Navyše, Pán povedal: Pretože dcéry Sionu sú namyslené a kráčajú s vystretým krkom a samopašnými očami, drobčiac a acupkajúc, a cinkajúc nohami –

17 Takže Pán postihne svrabom temeno hláv dcér Sionu a Pán aobnaží ich tajné miesta.

18 V onen deň Pán odníme okrasu ich cinkajúcich ozdôb a asieťky, a bozdobné čelenky s polmesiacmi;

19 Retiazky a náramky, a závoje;

20 Čepce a retiazky na nohy, a čelenky, a nádobky s voňavkami, a náušnice;

21 Prstene a šperky do nosa;

22 aPremenlivé časti šatu a plášte, a ručníky, a kapsičky;

23 aZrkadlá a jemné tkaniny, a šály, a závoje.

24 A stane sa, že namiesto sladkej vône bude zápach; a namiesto opasku adiera; a namiesto upravených vlasov lysina; a namiesto bživôtiku opásanie vrecovinou; cspálenina namiesto krásy.

25 Mužovia tvoji padnú mečom a mocní tvoji vo vojne.

26 A brány jeho budú lamentovať a žialiť; a on bude pustý a bude sedieť na zemi.