2. Nefi 11
predchádzajúce ďalej

Kapitola 11

Jákob videl svojho Vykupiteľa – Zákon Mojžišov predstavuje Krista a dokazuje, že príde. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A teraz, aJákob vtedy hovoril oveľa viac vecí k ľudu môjmu; a predsa iba veci tieto som nechal bzapísať, lebo veci, ktoré som napísal mi postačujú.

2 A teraz ja, Nefi, píšem viac slov aIzaiášových, lebo duša moja sa raduje zo slov jeho. Lebo vztiahnem slová jeho na ľud svoj a vyšlem ich ku všetkým deťom svojim, lebo on skutočne videl bVykupiteľa môjho, rovnako ako som ho videl ja.

3 A brat môj Jákob ho tiež avidel, ako som ho videl ja; a preto vyšlem ich slová k deťom svojim, aby som im dokázal, že slová moje sú pravdivé. A preto slovami btroch, hovoril Boh, potvrdím slovo svoje. A predsa, Boh posiela viac svedkov a dokazuje všetky slová svoje.

4 Hľa, dušu moju teší adokazovať ľudu svojmu pravdu o bpríchode Krista; lebo k tomu účelu bol daný czákon Mojžišov; a všetky veci, ktoré boli Bohom dané od počiatku sveta človeku, stelesňujú jeho.

5 A duša moja sa tiež teší zo azmlúv Pánových, ktoré učinil s otcami našimi; áno, duša moja sa teší z milosti jeho a spravodlivosti jeho, a moci, a milosrdenstva vo veľkom a večnom pláne vyslobodenia od smrti.

6 A dušu moju teší dokazovať ľudu môjmu, že apokiaľ by Kristus neprišiel, všetci ľudia by museli zahynúť.

7 Lebo keby anebolo Krista, nebolo by Boha; a keby nebolo Boha, nie sme my, lebo by nemohlo byť žiadneho bstvorenia. Ale Boh je, a on je Kristus, a príde v plnosti svojho vlastného času.

8 A teraz píšem niekoľko slov Izaiášových, aby každý, kto z ľudu môjho uvidí slová tieto, mohol pozdvihnúť srdce svoje a radovať sa ohľadom všetkých ľudí. Teraz, toto sú tie slová a vy ich môžete vzťahovať na seba a na všetkých ľudí.