2. Nefi 7
predchádzajúce ďalej

Kapitola 7

Jákob pokračuje v čítaní z Izaiáša: Izaiáš hovorí ako Mesiáš – Mesiáš bude hovoriť jazykom učených – Nastavuje Svoj chrbát bijúcim – Nebude ponížený – Porovnaj s Izaiášom 50. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 Áno, lebo tak hovorí Pán: Zapudil som ťa alebo odvrhol som ťa naveky? Lebo tak hovorí Pán: Kde je prepúšťací list matky vašej? Ku komu som ťa vypudil, či ktorému z veriteľov svojich som vás predal? Áno, komu som vás predal? Hľa, pre neprávosti svoje apredali ste sami seba a pre priestupky vaše je matka vaša zapudená.

2 A preto, keď som prišiel, nebolo tu nikoho; keď som avolal, áno, nebolo tu nikoho, kto by odpovedal. Ó dom Izraela, či je ruka moja nejako skrátená, že nemôže vykúpiť, či nemám žiadnej moci vyslobodiť? Hľa, pokarhaním svojím vysušujem bmore, ich crieky činím pustatinou a ich dryby zapáchajú, pretože vody sú vysušené a oni umierajú smädom.

3 Odievam nebesia v ačierňavubvrecovinu im dávam za odev.

4 Pán Boh mi dal ajazyk učených, aby som vedel ako hovoriť v príhodnú dobu slovo k tebe, ó dom Izraela. Keď ustatí ste, on prebúdza ráno za ránom. On prebúdza ucho moje, aby počulo ako učení.

5 Pán Boh otvoril aucho moje a ja som sa neprotivil, ani som sa neodvrátil.

6 Nastavil svoj som chrbát abijúcemu a líce svoje tým, ktorí bradu trhali. Neskrýval som tvár svoju pred potupou a pľuvaním.

7 Lebo Pán Boh mi pomôže, a preto nebudem ponížený. Takže som nastavil tvár ako kremeň a viem, že nebudem zahanbený.

8 A Pán je blízko a ospravedlňuje ma. Kto sa bude so mnou prieť? Postavme sa spolu. Kto je protivníkom mojím? Nech predstúpi predo mňa a ja ho udriem silou úst svojich.

9 Lebo Pán Boh mi pomôže. A všetci, ktorí ma aodsúdia, hľa, oni všetci zvetrajú ako odev a moľ ich zožerie.

10 Kto sa medzi vami bojí Pána, kto poslúcha ahlas služobníka jeho, kto kráča v temnote a nemá žiadneho svetla?

11 Hľa, vy všetci, ktorí rozdúchavate oheň, ktorí sa obklopujete iskrami, kráčajte vo svetle ohňa asvojho a v iskrách, ktoré ste rozdúchali. Toto budete mať z ruky mojej – líhať budete v žiali.