2. Nefi 12
predchádzajúce ďalej

Kapitola 12

Izaiáš vidí chrám neskorších dní, zhromaždenie Izraela a súd a mier počas milénia – Pyšní a zlovoľní budú ponížení pri druhom príchode – Porovnaj s Izaiášom 2. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 Slovo, ktoré aIzaiáš, syn Ámócov, bvidel ohľadom Júdu a Jeruzalema:

2 A stane sa v posledných dňoch, keď ahora bdomu Pánovho bude založená na vrcholku chôr a bude vyvýšená nad pahorky, a všetky národy sa k nej budú hrnúť.

3 A mnohí ľudia pôjdu a povedia: Poďte, a vystúpme na horu Pána, do domu Boha Jákobovho; a on nás bude vyučovať cestám svojim a my budeme akráčať po jeho chodníkoch; lebo zo Sionu vyjde bzákon a slovo Pánovo z Jeruzalema.

4 A on bude asúdiť medzi národmi a bude karhať mnohých ľudí: a oni prekujú meče svoje na radlice a kopije svoje na vinárske nože – národ nepozdvihne meč proti národu, ani sa už nebudú učiť vojne.

5 Ó dom Jákobov, poďte, a kráčajme vo svetle Pána; áno, poďte, lebo vy všetci ste ablúdili, každý k zlovoľným cestám svojim.

6 Takže, ó Pane, ty si opustil ľud svoj, dom Jákobov, pretože sú anaplnení z východu a počúvajú veštcov ako bFilištínci, a cmajú zaľúbenie v deťoch cudzincov.

7 Krajina ich je tiež plná striebra a zlata, ani niet konca ich pokladom; krajina ich je tiež plná koní, ani niet konca ich vozom.

8 Krajina ich je tiež plná amodiel; uctievajú dielo vlastných rúk svojich, to, čo ich vlastné prsty zhotovili.

9 A obyčajný človek sa aneskláňa a veľký človek sa nepokoruje, takže mu neodpúšťaj.

10 Ó vy zlovoľní, vojdite do skaly a aukryte sa v prachu, lebo bázeň pred Pánom a sláva velebnosti jeho vás udrie.

11 A stane sa, že spupné pohľady človeka budú pokorené, a povýšenosť ľudská bude sklonená, a Pán sám bude povýšený v onen deň.

12 Lebo adeň Pána mocností čoskoro príde na všetky národy, áno, na každý; áno, na bpyšných a spupných, a na každého, kto je povýšený, a ten bude ponížený.

13 Áno, a deň Pánov príde na všetky cédre libanonské, lebo sú vysoké a povýšené; a na všetky duby bášánské;

14 A na všetky vysoké hory a na všetky pahorky, a na všetky národy, ktoré sú povýšené, a na každý ľud;

15 A na každú vysokú vežu, a na každú opevnenú hradbu;

16 A na všetky lode amorské, a na všetky lode taršíšske, a na všetky príjemné predstavy.

17 A spupnosť človeka bude sklonená, a povýšenosť ľudská bude ponížená; a Pán sám bude povýšený v aonen deň.

18 A úplne skoncuje s modlami.

19 A oni pôjdu do dier skalných, a do jaskýň zeme, lebo príde na nich bázeň pred Pánom a sláva velebnosti jeho ich udrie, keď povstane, aby strašne otriasol zemou.

20 V onen deň človek ahodí modly svoje zo striebra a modly svoje zo zlata, ktoré si zhotovil, aby ich uctieval, krtom a netopierom;

21 Pôjdu do skalných trhlín a na vrcholky bralných roklín, lebo na nich príde bázeň pred Pánom a velebnosť slávy jeho ich udrie, keď povstane, aby strašne otriasol zemou.

22 aZanechajte človeka, ktorého dych je v nozdrách jeho; lebo za čo bude považovaný?