2. Nefi 33
predchádzajúce ďalej

Kapitola 33

Nefiho slová sú pravdivé – Svedčia o Kristovi – Tí, ktorí veria v Krista budú veriť Nefiho slovám, ktoré budú stáť ako svedok pred súdnou stolicou. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A teraz ja, Nefi, nemôžem napísať všetky veci, ktoré boli vyučované medzi ľudom mojím; ani nie som taký amocný v písaní ako v hovorení; lebo keď človek bhovorí mocou Ducha Svätého, moc Ducha Svätého to nesie k srdciam detí ľudských.

2 Ale hľa, sú mnohí, ktorí azatvrdzujú srdcia svoje proti Duchu Svätému, takže v nich nemá žiadne miesto; a preto oni zavrhnú mnohé veci, ktoré sú napísané a považujú ich za veci bezcenné.

3 Ale ja, Nefi, som napísal to, čo som napísal a považujem to za veľmi acenné, a obzvlášť pre ľud môj. Lebo sa za nich neustále bmodlím cez deň a v noci kvôli nim oči moje vankúš kropia; a vo viere volám k Bohu svojmu a viem, že bude počuť volanie moje.

4 A ja viem, že Pán Boh posvätí modlitby moje k úžitku ľudu môjho. A slová, ktoré som napísal v slabosti budú im učinené asilnými; lebo ich bpresviedčajú, aby činili dobro; dávajú im poznať ich otcov; a hovoria o Ježišovi, a presviedčajú ich, aby v neho verili, a aby vytrvali do konca, čo je život cvečný.

5 A hovoria aostro proti hriechu podľa bjasnosti pravdy; a preto sa žiadny človek nebude hnevať pre slová, ktoré som napísal, iba ak by bol z ducha diablovho.

6 Radujem sa z jasnosti; radujem sa z pravdy; radujem sa z Ježiša svojho, lebo avykúpil dušu moju z pekla.

7 Mám apravú lásku k ľudu svojmu a veľkú vieru v Krista, že postretnem mnoho duší bez poškvrny pri sudcovskej stolici jeho.

8 Mám pravú lásku k aŽidom – hovorím Židom, pretože tým mienim tých, od ktorých pochádzam.

9 Mám tiež pravú lásku k apohanom. Ale hľa, pre nikoho z týchto nemôžem mať nádej, iba ak budú bzmierení v Kristovi a vstúpia do cúzkej brány, a budú dkráčať po etesnej ceste, ktorá vedie k životu, a budú pokračovať po ceste až do konca dňa skúšky.

10 A teraz, milovaní bratia moji, a tiež Židia, a vy všetky končiny zeme, počúvajte slová tieto a averte v Krista; a ak neveríte slovám týmto, verte v Krista. A ak budete veriť v Krista, budete veriť bslovám týmto, lebo sú to cslová Kristove a on mi ich dal; a dučia všetkých ľudí, aby činili dobro.

11 A ak to nie sú slová Kristove, súďte – lebo Kristus vám ukáže, s amocou a veľkou slávou, že to sú slová jeho, posledného dňa; a vy a ja budeme stáť tvárou v tvár pred bstolicou jeho; a vy budete vedieť, že mi bolo ním prikázané veci tieto napísať, napriek slabosti mojej.

12 A modlím sa k Otcovi v mene Krista, aby mnohí z nás, ak nie všetci, mohli byť oného veľkého a posledného dňa spasení v akráľovstve jeho.

13 A teraz, milovaní bratia moji, všetci tí, ktorí sú z domu Izraela, a vy všetky končiny zeme, hovorím k vám ako hlas avolajúceho z prachu: Zbohom, pokiaľ nepríde onen veľký deň.

14 A vám, ktorí sa nepodieľate na dobrotivosti Božej a nevážite si aslová Židov, a tiež bslová moje, a slová, ktoré vyjdú z úst Baránka Božieho, hľa, vám dávam večné zbohom, lebo slová tieto vás codsúdia posledného dňa.

15 Lebo čo pečatím na zemi bude použité proti vám pred asudcovskou stolicou; lebo tak mi Pán prikázal a ja musím poslúchnuť. Amen.