2. Nefi 30
predchádzajúce ďalej

Kapitola 30

Obrátení pohania budú počítaní medzi ľud zmluvy – Mnohí Lámániti a Židia uveria slovu a stanú sa príjemnými – Izrael bude znovuzriadený a zlovoľní budú zničení. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A teraz hľa, milovaní bratia moji, chcel by som k vám hovoriť; lebo ja, Nefi, by som nestrpel, aby ste sa domnievali, že ste spravodlivejší, než budú pohania. Lebo hľa, ak nebudete zachovávať prikázania Božie, všetci podobne zahyniete; a pre slová, ktoré boli hovorené sa nemusíte domnievať, že pohania sú úplne zničení.

2 Lebo hľa, hovorím vám, že toľko pohanov, koľko ich bude činiť pokánie, je ľudom azmluvy Pánovej; a toľko bŽidov, koľko ich nebude činiť pokánie, bude zavrhnutých; lebo Pán nečiní zmluvy s nikým, okrem tých, ktorí cčinia pokánie a veria v Syna jeho, ktorý je Svätý Izraelský.

3 A teraz by som chcel prorokovať niečo viac ohľadom Židov a pohanov. Lebo potom, čo oná kniha, o ktorej som hovoril, vyjde a bude napísaná pre pohanov a opäť zapečatená pre Pána, budú mnohí, ktorí budú averiť slovám, ktoré sú napísané; a b ich prinesú zvyšku semena nášho.

4 A potom bude zvyšok semena nášho vedieť ohľadom nás, ako sme prišli z Jeruzalema a že sú potomkami Židov.

5 A bude aim hlásané evanjelium Ježiša Krista; a preto bbudú znovuzriadení k cpoznaniu otcov svojich, a tiež k poznaniu Ježiša Krista, ktoré bolo medzi ich otcami.

6 A potom sa budú radovať; lebo budú vedieť, že je to požehnanie pre nich z ruky Božej; a ich šupiny temnoty začnú padať z ich očí; a neprejdú medzi nimi mnohé pokolenia bez toho, aby boli čistým a apríjemným ľudom.

7 A stane sa, že aŽidia, ktorí sú rozptýlení bzačnú tiež veriť v Krista; a začnú sa zhromažďovať na tvári krajiny; a toľko, koľko ich bude veriť v Krista sa tiež stane príjemným ľudom.

8 A stane sa, že Pán Boh započne dielo svoje medzi všetkými národmi, pokoleniami, jazykmi a ľuďmi, aby uskutočnil znovuzriadenie ľudu svojho na zemi.

9 A so spravodlivosťou bude aPán Boh bsúdiť chudobných, a karhať podľa práva cpokorných zeme. A biť bude zem palicou úst svojich; a dychom pier svojich zabije zlovoľných.

10 Lebo rýchlo prichádza ačas, kedy Pán Boh spôsobí veľké brozdelenie medzi ľudom a zlovoľných zničí; a cušetrí ľud svoj, áno, aj keby musel zlovoľných dzničiť ohňom.

11 aspravodlivosť bude pásom na bedrách jeho, a vernosť opaskom na ľadví jeho.

12 aA potom bude vlk prebývať s baránkom; a leopard bude ležať s kozľaťom, a teľa, a levíča, a kŕmny dobytok spolu; a malé dieťa ich povedie.

13 A krava, a medveď sa budú pásť; mláďatá ich budú ležať spolu; a lev bude žrať slamu ako vôl.

14 A dojča sa bude hrať nad dierou kobry, a odstavené dieťa vloží ruku svoju do brloha zmije.

15 Nebudú zraňovať ani ničiť na celej svätej hore mojej; lebo zem bude plná poznania Pána ako vody pokrývajú more.

16 A preto, oné veci avšetkých národov budú oznámené; áno, všetky veci budú boznámené deťom ľudským.

17 Niet ničoho, čo je tajné, čo nebude azjavené; niet žiadneho diela temnoty, ktoré by nebolo prejavené na svetle; a niet ničoho, čo je zapečatené na zemi, čo nebude uvoľnené.

18 A preto všetky veci, ktoré boli zjavené deťom ľudským, budú oného dňa zjavené; a Satan nebude a mať moc nad srdcami detí ľudských na dlhú dobu. A teraz, milovaní bratia moji, končím reč svoju.