2. Nefi 22
predchádzajúce ďalej

Kapitola 22

V deň milénia budú všetci ľudia chváliť Pána – On bude medzi nimi prebývať – Porovnaj s Izaiášom 12. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A v onen deň povieš: Ó Pane, budem ťa chváliť; napriek tomu, že si sa na mňa hneval, hnev tvoj je odvrátený a ty ma utešuješ.

2 Hľa, Boh je spása moja; budem mu adôverovať a nebudem sa obávať; lebo Pán bJehova je sila moja a pieseň moja; stal sa tiež spásou mojou.

3 Takže s radosťou budete čerpať avodu zo studní spásy.

4 A v onen deň poviete: aChváľte Pána, vzývajte meno jeho, hlásajte skutky jeho medzi ľudom, pripomínajte, že meno jeho je povýšené.

5 aSpievajte Pánovi; lebo on učinil veľké veci; je to známe na celej zemi.

6 aVolaj a vykrikuj, ty obyvateľ Sionu; lebo veľký je Svätý Izraelský uprostred teba.