2. Nefi 14
predchádzajúce ďalej

Kapitola 14

Sion a jeho dcéry budú vykúpené a očistené v deň milénia – Porovnaj s Izaiášom 4. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A v onen deň sedem žien uchopí jedného muža, hovoriac: Budeme jesť svoj vlastný chlieb a nosiť svoj vlastný šat; len nás nechaj nazývať sa menom tvojím, aby apotupa naša bola odňatá.

2 V onen deň bude avetva Pána krásna a slávna; plod zeme znamenitý a pôvabný pre tých, ktorí unikli z Izraela.

3 A stane sa, že tí, ktorí budú ponechaní v Sione a zostanú v Jeruzaleme, budú nazývaní svätí, každý, kto je zapísaný medzi žijúcimi v Jeruzaleme –

4 aKeď Pán bzmyje špinu z dcér Sionu a očistí krv Jeruzalema z jeho stredu duchom súdu a duchom cžiaru.

5 A Pán stvorí nad každým obydlím hory Sion a nad zhromaždeniami jeho aoblak a dym vo dne a žiaru plápolajúceho ohňa v noci; lebo všetka sláva Sionu bude pod ochranou.

6 A bude tam stánok pre tieň počas dňa pred horúčavou a ako aútočisko a skrýša pred búrkou a dažďom.