2. Nefi 19
predchádzajúce ďalej

Kapitola 19

Izaiáš hovorí ako Mesiáš – Ľud v temnote uvidí veľké svetlo – Dieťa sa nám narodilo – Bude Kniežaťom pokoja a bude vládnuť na Dávidovom tróne – Porovnaj s Izaiášom 9. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A predsa, šero nebude také, aké bolo počas jej útlaku, kedy on sprvu mierne sužoval akrajinu Zebúlún a krajinu Naftálí, a potom bolestnejšie sužoval pozdĺž cesty k Červenému moru za Jordánom v Galilei národov.

2 Ľud, ktorý kráčal v atemnote, uvidel veľké svetlo; na tých, ktorí prebývajú v krajine tieňa smrti, na nich svetlo zažiarilo.

3 Ty si rozmnožil národ a arozhojnil radosť – radujú sa pred tebou ako sa radujú pri žatve a ako sa radujú muži, keď si delia korisť.

4 Lebo ty si prelomil jarmo bremena jeho a podporu ramena jeho, palicu utláčateľa jeho.

5 Lebo každá bitka bojovníka je so zmäteným hlukom a s odevom vyváľanom v krvi; ale táto bude s pálením a potravou pre oheň.

6 Lebo adieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; a bvláda bude na ramene jeho; a nazvané bude meno jeho Predivný, Radca, cMocný Boh, dVečný Otec, Knieža epokoja.

7 Rastu avlády a pokoja bniet konca na tróne Dávidovom a v kráľovstve jeho, až ho uvedie do poriadku a ustanoví ho so súdom, a so spravodlivosťou odteraz naďalej, až naveky. Horlivosť Pána mocností to vykoná.

8 Pán poslal slovo svoje k Jákobovi a ono zasvietilo na aIzrael.

9 A dozvie sa celý ľud, dokonca Efrajim a obyvatelia Samárie, ktorí v pýche a zarytosti srdca hovoria:

10 Tehly padli dole, ale my budeme stavať s tesanými kameňmi; platany sú zoťaté, ale my ich vymeníme za cédre.

11 Takže Pán pozdvihne protivníkov aRecínových proti nemu a spojí nepriateľov jeho;

12 Sýrčanov spredu a Filištíncov zozadu; a oni azhltnú Izrael otvorenými ústami. Lebo po tomto všetkom sa bhnev jeho neodvrátil, ale ruka jeho je stále pozdvihnutá.

13 Lebo ľud sa aneobracia k tomu, kto ich bije, ani Pána mocností nevyhľadávajú.

14 Takže Pán odreže od Izraela hlavu i chvost, vetvu i šašinu v jeden deň.

15 Starší, ten je hlavou; a prorok, ktorý učí lži, ten je chvostom.

16 Lebo vodcovia ľudu tohto spôsobujú, že chybujú; a tí, ktorí sú nimi vedení, sú zničení.

17 Takže Pán nebude mať radosť z ich mladých mužov, ani nebude amilosrdný k ich deťom bez otcov a k vdovám; lebo každý z nich je pokrytec a zlosyn, a každé ústa hovoria bbláznovstvá. Lebo po tomto všetkom sa hnev jeho neodvrátil, ale cruka jeho je stále pozdvihnutá.

18 Lebo zlovoľnosť horí ako oheň; stravuje bodľačie a tŕnie, a zapáli húštiny lesov, a oni vystúpia hore ako stúpa dym.

19 Skrze hnev Pána mocností je krajina zatemnená a ľudia budú ako potrava pre oheň; ažiaden človek neušetrí brata svojho.

20 A zahryzne sa napravo, a bude hladný; a bude ažrať naľavo, a nebudú nasýtení; budú žrať, každý človek, mäso vlastného ramena svojho –

21 aMenašše bEfrajima; a Efrajim Menaššeho; spoločne budú proti cJúdovi. Lebo po tomto všetkom sa hnev jeho neodvrátil, ale ruka jeho je stále pozdvihnutá.