2. Nefi 21
predchádzajúce ďalej

Kapitola 21

Peň Izajov (Kristus) bude súdiť v spravodlivosti – Znalosť Boha pokryje zem v miléniu – Pán pozdvihne koruhvu a zhromaždí Izrael – Porovnaj s Izaiášom 11. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 apeň bIzajov vyženie cvýhonok, a vetva vyrastie z koreňov jeho.

2 aDuch Pána spočinie na ňom, duch múdrosti a porozumenia, duch rady a moci, duch poznania a bázne Pánovej;

3 A učiní ho rýchlym v porozumení v bázni pred Pánom; a on nebude asúdiť podľa pohľadu očí svojich, ani karhať podľa sluchu uší svojich.

4 Ale so aspravodlivosťou bude súdiť chudobných a bkarhať podľa práva cpokorných zeme; a biť bude zem palicou úst svojich a dychom pier svojich usmrtí zlovoľných.

5 A spravodlivosť bude pásom na bedrách jeho a vernosť opaskom na aľadví jeho.

6 Vlk tiež bude prebývať s baránkom a leopard bude ležať s kozľaťom, a teľa, a levíča, a kŕmny dobytok spolu; a malé dieťa ich povedie.

7 A krava, a medveď sa budú pásť; mláďatá ich budú ležať spolu; a lev bude žrať slamu ako vôl.

8 A dojča sa bude hrať nad dierou akobry, a odstavené dieťa vloží ruku svoju do brloha bzmije.

9 aNebudú zraňovať ani ničiť na celej svätej hore mojej, lebo zem bude plná bpoznania Pána, ako vody pokrývajú more.

10 A v aonen deň tam bude bkoreň Izajov, ktorý bude koruhvou ľudu; a cten budú dpohania vyhľadávať; a slávny bude odpočinok jeho.

11 A stane sa, v onen deň, že Pán znova vztiahne ruku svoju, adruhýkrát, aby prinavrátil späť zvyšok ľudu svojho, ktorý ostane, z Asýrie a z Egypta, a z Patrosu, a z Kúšu, a z Élámu, a z Šineáru, a z Chamátu, a z ostrovov morských.

12 A on pozdvihne akoruhvu pre národy, a zhromaždí bvydedencov z Izraela, a czhromaždí rozptýlených z Júdu zo štyroch kútov zeme.

13 aZávisť Efrajimova tiež ustúpi a protivníci Júdovi budú odseknutí; bEfrajim nebude závidieť cJúdovi a Júda nebude sužovať Efrajima.

14 Ale apoletia na ramenách Filištíncov na západ; spoločne olúpia tých z východu; položia ruku svoju na Edóm a Moáb; a deti Ammóncov ich budú poslúchať.

15 A Pán úplne azničí záliv mora Egyptského; a mocným vetrom svojím potrasie rukou svojou nad riekou, a rozrazí ju na sedem prameňov, a spôsobí, že ľudia prejdú suchou nohou.

16 A bude tam acesta pre zvyšok ľudu jeho, ktorý bude opustený, z Asýrie, tak ako bola pre Izrael v deň, keď vychádzal z krajiny egyptskej.