2. Nefi 6
predchádzajúce ďalej

Kapitola 6

Jákob opisuje históriu Židov: Babylonské zajatie a návrat; službu a ukrižovanie Svätého Izraelského; pomoc od pohanov; a znovuzriadenie Židov v neskorších dňoch, kedy uveria v Mesiáša. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 Slová Jákoba, brata Nefiho, ktoré hovoril k ľudu Nefiho:

2 Hľa, milovaní bratia moji, ja, Jákob, súc povolaný Bohom a ustanovený podľa svätého rádu jeho, a súc vysvätený bratom svojím Nefim, na ktorého hľadíte ako na akráľa a ochrancu, a na ktorom závisí bezpečnosť vaša, hľa, vy viete, že som k vám hovoril nesmierne veľa vecí.

3 Predsa len, hovorím k vám opäť; lebo túžim po blahu duší vašich. Áno, veľmi sa o vás strachujem; a vy sami viete, že tomu tak vždy bolo. Lebo ja som vás nabádal so všetkou usilovnosťou; a učil som vás slová otca svojho; a hovoril som k vám ohľadom všetkých vecí, ktoré sú napísané, od stvorenia sveta.

4 A teraz, hľa, rád by som k vám prehovoril ohľadom vecí, ktoré sú a ktoré prídu; a preto, prečítam vám slová aIzaiáša. A sú to tie slová, ktoré si brat môj prial, aby som k vám hovoril. A hovorím k vám vo vašom záujme, aby ste mohli poznať a oslavovať meno Boha svojho.

5 A teraz, slová, ktoré budem čítať, sú tie, ktoré Izaiáš hovoril ohľadom celého domu Izraela; a preto, môžu sa vzťahovať na vás, lebo vy ste z domu Izraela. A mnoho vecí bolo povedaných Izaiášom, ktoré sa môžu vzťahovať na vás, pretože vy ste z domu Izraela.

6 A teraz, toto sú tie slová: aTak hovorí Pán Boh: Hľa, zdvihnem ruku svoju k pohanom a pozdvihnem bzástavu svoju ľudu; a oni prinesú synov tvojich na rukách svojich, a dcéry tvoje budú nesené na ich pleciach.

7 A králi budú pestúnmi tvojimi, a ich kráľovné dojkami tvojimi; sklonia sa pred tebou tvárou svojou k zemi a lízať budú prach z nôh tvojich; a ty spoznáš, že ja som Pán; lebo tí nebudú zahanbení, ktorí ma aočakávajú.

8 A teraz ja, Jákob, by som chcel hovoriť niečo ohľadom slov týchto. Lebo hľa, Pán mi ukázal, že tí, ktorí boli v aJeruzaleme, odkiaľ sme prišli, boli zabití a bodvlečení do zajatia.

9 Predsa len, Pán mi ukázal, že sa majú znova anavrátiť. A tiež mi ukázal, že Pán Boh, Svätý Izraelský, sa im má prejaviť v tele; a potom, čo sa prejaví, oni ho budú bičovať a bukrižujú ho, podľa slov anjela, ktorý mi to hovoril.

10 A potom, ako zatvrdili srdcia svoje a ich šija ustrnula proti Svätému Izraelskému, hľa, asúdy Svätého Izraelského prídu na nich. A príde deň, kedy budú bití a sužovaní.

11 A preto, potom, ako budú hnaní sem a tam, lebo tak hovorí anjel, mnohí budú sužovaní v tele a nebude im dovolené zahynúť kvôli modlitbám verných; budú rozptýlení a bití, a nenávidení; a predsa, Pán bude k nim milosrdný, takže akeď prídu k bpoznaniu Vykupiteľa svojho, budú znovu czhromaždení do krajín dedičstva svojho.

12 A požehnaní sú apohania, o ktorých písal prorok; lebo hľa, ak budú činiť pokánie a nebudú bojovať proti Sionu, a nepripoja sa k tej veľkej a bohavnej cirkvi, budú spasení; lebo Pán Boh naplní czmluvy svoje, ktoré uzatvoril s deťmi svojimi; a z toho dôvodu prorok veci tieto písal.

13 A preto tí, ktorí bojujú proti Sionu a ľudu zmluvy Pánovej, budú lízať prach z ich nôh; a ľud Pánov nebude azahanbený. Lebo ľud Pánov sú tí, ktorí ho očakávajú; lebo stále bčakajú na príchod Mesiáša.

14 A hľa, podľa slov proroka, Mesiáš sa rozhodne opäť po adruhýkrát, že ich prinavráti späť; a preto sa im bprejaví v moci a veľkej sláve, k czničeniu ich nepriateľov, až príde ten deň, kedy uveria v neho; a on nezničí nikoho, kto verí v neho.

15 A tí, ktorí v neho neuveria, budú azničení, ako bohňom, tak aj víchrom a zemetraseniami, a krviprelievaním, a cmorom, a hladomorom. A spoznajú, že Pán je Boh, Svätý Izraelský.

16 aLebo môže byť korisť odňatá mocnému, alebo bzákonne uväznený prepustený?

17 Ale tak hovorí Pán: Dokonca aj auväznení mocnému budú odňatí a korisť hrozného bude oslobodená; lebo bMocný Boh coslobodí ľud zmluvy svojej. Lebo tak hovorí Pán: Ja budem zápasiť s tými, ktorí zápasia s tebou –

18 A ja nakŕmim utláčateľov tvojich ich vlastným mäsom; a vlastnou krvou budú opití ako sladkým vínom; a všetko telo bude poznať, že ja, Pán, som tvoj Spasiteľ a tvoj aVykupiteľ, bMocný Jákobov.