Pomôcky pre štúdium
Viera, veriť
predchádzajúce ďalej

Viera, veriť

Mať vieru v niekoho alebo prijímať niečo ako pravdivé. Osoba musí činiť pokánie a veriť v Ježiša Krista, aby bola spasená v kráľovstve Božom (NaZ 20:29).