Pomôcky pre štúdium
Biskup
predchádzajúce ďalej

Biskup

Znamená „ten, kto dohliada“, zodpovedný úrad alebo postavenie. Biskup je vysvätený úrad v Áronovom kňazstve (NaZ 20:67; 107:87–88) a biskup je všeobecným sudcom v Izraeli (NaZ 107:72, 74).