Pomôcky pre štúdium
Kniha prikázaní
predchádzajúce ďalej

Kniha prikázaní

V roku 1831 bolo pripravených na vydanie niekoľko zjavení prijatých skrze Proroka Josepha Smitha pod názvom A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (Kniha prikázaní pre správu Cirkvi Kristovej). Pán pokračoval v komunikácii so Svojimi služobníkmi a o dva roky neskôr bola rozšírená zbierka zjavení vydaná ako Náuka a zmluvy.