Pomôcky pre štúdium
Duch Svätý


Duch Svätý

Tretí člen Božstva (1. Ján. 5:7; NaZ 20:28). Je bytosťou Ducha, nemá telo z mäsa a kostí (NaZ 130:22). Duch Svätý je často uvádzaný ako Duch alebo Duch Boží.

Duch Svätý vykonáva niekoľko životne dôležitých úloh v pláne spásy. 1) Vydáva svedectvo o Otcovi a Synovi (1. Kor. 12:3; 3. Nefi 28:11; Eter 12:41). 2) Zjavuje pravdu o všetkých veciach (Ján 14:26; 16:13; Moroni 10:5; NaZ 39:6). 3) Posväcuje tých, ktorí činia pokánie a sú pokrstení (Ján 3:5; 3. Nefi 27:20; Mojž. 6:64–68). 4) Je Svätým Duchom zasľúbenia (NaZ 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Moc Ducha Svätého môže zostúpiť na človeka pred krstom a svedčiť, že evanjelium je pravdivé. Ale právo mať neustále spoločenstvo Ducha Svätého, kedykoľvek je človek toho hodný, je dar, ktorý môže byť prijatý iba kladením rúk držiteľa Melchisedekovho kňazstva po právoplatnom krste do pravej Cirkvi Ježiša Krista.

Ježiš učil, že všetky hriechy môžu byť odpustené, okrem rúhania proti Duchu Svätému (Mat. 12:31–32; Mar. 3:28–29; Luk. 12:10; Žid. 6:4–8; NaZ 76:34–35).