Písma
Náuka a zmluvy 110
predchádzajúce ďalej

Oddiel 110

Videnie prejavené Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Oliverovi Cowderymu v chráme v Kirtlande v štáte Ohio 3. apríla 1836. Bolo to pri príležitosti zhromaždenia v deň sabatu. Životopis Josepha Smitha uvádza: „Poobede som pomáhal ďalším prezidentom pri rozdeľovaní Večere Pána Cirkvi potom, čo ju obdržali od Dvanástich, ktorých výsadou bolo tohto dňa úradovať pri posvätnom stole. Potom, čo som vykonal túto službu svojim bratom, odobral som sa ku kazateľnici, pričom závoje boli spustené, a sklonil som sa s Oliverom Cowderym k vážnej a tichej modlitbe. Potom, čo sme po modlitbe povstali, sa nám obom otvorilo nasledovné videnie.“

1–10, Pán Jehova sa ukazuje v sláve a prijíma chrám Kirtland ako Svoj dom; 11–12, Mojžiš a Elias sa jednotlivo ukazujú a odovzdávajú svoje kľúče a dispenzácie; 13–16, Eliáš sa navracia a odovzdáva kľúče svojej dispenzácie, ako bolo prisľúbené Malachiášom.

1 aZávoj bol sňatý z mysle našej a boči porozumenia nášho boli otvorené.

2 Videli sme pred sebou Pána stojaceho na hrane kazateľnice; a pod nohami jeho bolo vydláždené dielo z rýdzeho zlata vo farbe podobnej jantáru.

3 aOči jeho boli ako plameň ohňa; vlasy na hlave jeho boli biele ako čistý sneh; btvár jeho žiarila nad jas slnka; a chlas jeho bol ako zvuk valiacich sa veľkých vôd, dokonca hlas dJehovov, hovoriaci:

4 Ja som aprvý a posledný; som ten, kto bžije, som ten, kto bol zabitý; som cobhajcom vaším u Otca.

5 Hľa, hriechy vaše sú vám aodpustené; ste čistí predo mnou; takže, pozdvihnite hlavy svoje a radujte sa.

6 Nech sa srdcia bratov vašich radujú a nech sa radujú srdcia všetkých ľudí mojich, ktorí, so všetkou svojou mocou, apostavili tento dom menu môjmu.

7 Lebo hľa, aprijal som tento bdom a meno moje bude tu; a budem sa v tomto dome prejavovať ľudu svojmu v milosrdenstve.

8 Áno, budem sa aukazovať služobníkom svojim a budem k nim hovoriť svojím vlastným hlasom, ak ľud môj bude zachovávať prikázania moje a bnepošpiní tento csvätý dom.

9 Áno, srdcia tisícov a desiatok tisíc sa budú veľmi radovať v dôsledku apožehnaní, ktoré budú vylievané, a v dôsledku bobdarovania, ktorým boli služobníci moji obdarovaní v tomto dome.

10 A vychýrenosť tohto domu sa bude šíriť do cudzích krajín; a toto je počiatok požehnania, ktoré bude avyliate na hlavu ľudu môjho. Tak je. Amen.

11 Keď toto avidenie skončilo, nebesia sa nám znova otvorili; a pred nami sa ukázal bMojžiš a odovzdal nám ckľúče dzhromažďovania Izraela zo štyroch častí zeme a privedenia desiatich kmeňov z krajiny esevernej.

12 Po tomto sa ukázal aElias a odovzdal bdispenzáciu cevanjelia Abrahámovho, hovoriac, že v nás a semene našom budú všetky pokolenia po nás požehnané.

13 Keď toto videnie skončilo, náhle sa nám otvorilo ďalšie veľké a slávne videnie; lebo aEliáš, prorok, ktorý bol bvzatý do neba bez toho, aby zakúsil smrť, stál pred nami a hovoril:

14 Hľa, už nadišiel čas, o ktorom bolo hovorené ústami Malachiáša – ktorý svedčil, že on [Eliáš] bude poslaný, skôr ako príde deň Pánov, veľký a hrozný –

15 Aby aobrátil srdcia otcov k deťom, a detí k otcom, aby celá zem nebola zasiahnutá prekliatím –

16 Takže, kľúče tejto dispenzácie sú odovzdané do rúk vašich; a tým môžete vedieť, že veľký a hrozný adeň Pánov je blízko, dokonca predo dvermi.