Písma
Náuka a zmluvy 55
predchádzajúce ďalej

Oddiel 55

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Williamovi W. Phelpsovi v Kirtlande v štáte Ohio 14. júna 1831. William W. Phelps, tlačiar, a jeho rodina práve prišli do Kirtlandu a Prorok vyhľadal Pána kvôli informácii týkajúcej sa jeho.

1–3, William W. Phelps je povolaný a vyvolený, aby bol pokrstený, aby bol vysvätený za staršieho a aby kázal evanjelium; 4, Má tiež písať knihy pre deti v cirkevných školách; 5–6, Má cestovať do Missouri, čo bude územie pre jeho prácu.

1 Hľa, tak hovorí Pán tebe, služobník môj William, áno, dokonca Pán celej azeme: Ty si povolaný a vyvolený; a keď budeš bpokrstený vodou, ak to učiníš s okom upretým na slávu moju, budeš mať hriechy svoje odpustené a prijmeš Ducha Svätého kladením crúk;

2 A potom budeš vysvätený rukou služobníka môjho Josepha Smitha ml., aby si bol starším pre túto cirkev, aby si kázal pokánie a aodpustenie hriechov prostredníctvom krstu v mene Ježiša Krista, Syna Boha živého.

3 A na kohokoľvek položíš ruky svoje, ak budú skrúšení predo mnou, budeš mať moc dať Ducha Svätého.

4 A znova, budeš vysvätený, aby si pomáhal služobníkovi môjmu Oliverovi Cowderymu konať dielo tlače a vyberania a písania akníh pre školy v tejto cirkvi, aby tiež malé deti mohli obdržať poučenie predo mnou tak, ako je mi príjemné.

5 A znova, veru hovorím ti, z tohto dôvodu sa vydáš na cestu svoju so služobníkmi mojimi Josephom Smithom ml. a Sidneym Rigdonom, aby si mohol byť ausadený v krajine dedičstva svojho, aby si konal toto dielo.

6 A znova, nech sa služobník môj Joseph Coe tiež s nimi vydá na cestu svoju. Zvyšok bude oznámený neskôr, dokonca ako chcem ja. Amen.