Písma
Náuka a zmluvy 66
predchádzajúce ďalej

Oddiel 66

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 29. októbra 1831. William E. McLellin žiadal Pána v tajnosti, aby mu dal skrze Proroka odpovede na päť otázok, ktoré boli neznáme pre Josepha Smitha. Na McLellinovu žiadosť sa Prorok pýtal Pána a obdržal toto zjavenie.

1–4, Večná zmluva je plnosť evanjelia; 5–8, Starší majú kázať, svedčiť a hovoriť s ľuďmi; 9–13, Verná duchovná služba zaisťuje dedičstvo večného života.

1 Hľa, tak hovorí Pán služobníkovi svojmu Williamovi E. McLellinovi – Požehnaný si, nakoľko si sa odvrátil od neprávostí svojich a prijal si pravdy moje, hovorí Pán, tvoj Vykupiteľ, Spasiteľ sveta, dokonca všetkých, ktorí averia v meno moje.

2 Veru hovorím ti, požehnaný si pre prijatie avečnej zmluvy mojej, dokonca plnosti evanjelia môjho, vyslaného k deťom ľudským, aby mohli mať bživot a boli učinení podielnikmi sláv, ktoré budú zjavené v posledných dňoch, ako bolo zapísané prorokmi a apoštolmi v dávnych dňoch.

3 Veru hovorím ti, služobník môj William, že si čistý, ale nie úplne; takže čiň pokánie z tých vecí, ktoré nie sú príjemné v očiach mojich, hovorí Pán, lebo Pán ti ich aukáže.

4 A teraz, veru, ja, Pán, ti ukážem, čo chcem ohľadom teba alebo čo je mojou vôľou ohľadom teba.

5 Hľa, veru hovorím ti, že mojou vôľou je, aby si ahlásal evanjelium moje od krajiny ku krajine a od mesta k mestu, áno, v tých okolitých krajoch, kde nebolo hlásané.

6 Nezostávaj veľa dní na tomto mieste; nechoď ešte hore do krajiny Sion; ale nakoľko môžeš poslať, pošli; inak, nemysli na majetok svoj.

7 aChoď do východných krajín, vydávaj bsvedectvo na každom mieste, každému ľudu a v ich synagógach, hovoriac s ľuďmi.

8 Nech služobník môj Samuel H. Smith ide s tebou, a neopúšťaj ho a dávaj mu pokyny svoje; a ten, kto je verný, bude učinený asilným na každom mieste; a ja, Pán, pôjdem s tebou.

9 Klaď aruky svoje na chorých, a oni sa buzdravia. Nevracaj sa, pokiaľ ťa ja, Pán, nepošlem. Buď trpezlivý v strasti. cPros, a obdržíš; klop, a bude ti otvorené.

10 Neusiluj o to, aby si bol príliš zamestnaný. Zanechaj všetku nespravodlivosť. Nedopúšťaj sa acudzoložstva – pokušenia, ktorým si bol sužovaný.

11 aZachovávaj tieto slová, lebo sú pravdivé a verné; a budeš zvelebovať úrad svoj a tlačiť mnoho ľudí do bSionucpiesňami večnej radosti na ich hlavách.

12 aPokračuj v týchto veciach až do konca, a budeš mať bkorunu večného života po pravici Otca môjho, ktorý je plný milosti a pravdy.

13 Veru, tak hovorí Pán, váš aBoh, váš Vykupiteľ, dokonca Ježiš Kristus. Amen.